Top 10 similar words or synonyms for синтетаза

алкин    0.927185

сукцинат    0.925309

киназа    0.924890

глутамин    0.914361

аспартат    0.914110

трифлуорид    0.908985

модулатори    0.907775

интраепителна    0.907490

оксидаза    0.906937

фумарат    0.906300

Top 30 analogous words or synonyms for синтетаза

Article Example
Гликоген Високоенергетското соединение UDP-глукоза се користи за пренос на глукозна единица до гранките од гликогенот. Оваа реакција е катализирана од гликоген синтетаза (Е. К. 2.4.1.11). Случајниот нуклеотид кој се користи за глукозна активација при процесот на синтеза на гликоген кај "E. coli" е ATP кој дава ADP-глукоза од глукоза-1-фосфат.
Ароматаза Ароматаза, исто така нарекувана естроген синтетаза или естроген синтаза, е ензим одговорен за клучниот чекор во биосинтезата на естрогените. Претставува CYP19A1, член на цитохром P450 суперфамилијата (), монооксигенази кои катализираат голем број на реакции во стероидогенезата. Ароматазата е одговорна за ароматизацијата на андрогените во естрогени. Овој ензим е присутен во многу ткива вклучувајќи ги гонадите, мозокот, масното ткиво, плацентата, крвните садови, кожа и коски.
Аденозин трифосфат АТФ може да се произведе во различни клеточни процеси, но најчесто во митохондриите преку оксидациска фосфорилација, под каталитичко влијание на ензимот АТФ синтетаза, или кај растенијата во хлоропластите, во текот на фотосинтезата. Главен извор на енергија за синтеза на АТФ се глукозата и масните киселини. Прво, глукозата се раздвојува на пируват во цитозолот. Две молекули на АТФ се генерираат од секоја молекула на глукоза. Завршните фази во синтезата на АТФ се одвиваат во митохондриите и произведуваат до 36 или 38 молекули на АТФ.
Транслација (биологија) Аминоацил тРНК синтетаза (вид на ензим) го катализира врзувањето меѓу специфичните тРНК и аминокиселините за кои се одредени нивните антикодони. Производот од оваа реакција е молекулата аминоацил-тРНК. Оваа молекула патува внатре во рибозомот, каде иРНК кодоните се совпаднуваат преку комплементарно спарување на бази за специфични тРНК антикодони. Рибозомот поседува три места за врзување со тРНК. Тие се: местото аминоацил (скратено: А), местото пептидил (скратено: P) и излезното место (скратено: Е; "exit"). Поради иРНК, трите места се насочени 5’ накај 3’ E-P-A, затоа што рибозомите се движат кон 3’ крајот на иРНК. Местото А ги врзува надоаѓачките тРНК со комплементарен кодон на иРНК. Местото P ја држи тРНК со растечкиот полипептиден ланец. Местото Е ја држи тРНК без нејзините аминокиселини. Кога еден аминоацил-тРНК најпрво се врзува со својот совпаѓачки кодон на иРНК, тогаш тој се наоѓа на местото А. Потоа се образува пептидна врска меѓу аминокиселината на тРНК во местото А и аминокиселината на зафатената тРНК во местото P. Растечкиот полипептиден ланец се пренесува до тРНК во местото А. Се случува транслокација, при што тРНК (сега без аминокиселина) се преместува од местото P во местото Е; тРНК која била во местото А (сега зафатена со полипептиден ланец) се преместува во местото P. тРНК која се наоѓа во местото Е си оди, а друг аминоацил-тРНК влегува во местото А за повторно да се одвива процесот.