Top 10 similar words or synonyms for киназа

синтетаза    0.924890

киселинско    0.904003

фибриноген    0.903433

креатин    0.901459

оксидаза    0.900687

фумарат    0.898629

глутамин    0.898609

аспартат    0.896125

ацетат    0.895545

глуконат    0.894293

Top 30 analogous words or synonyms for киназа

Article Example
Киназа Во биохемијата, киназа е вид на ензим кој го катализира трансферот на фосфатни групи од високо-енергетски молекули, донори на фосфат на супстратот. Овој процес е познат како фосфорилација кога супстратот добива фосфатна група, а ATP донира фосфатна група. Спротивно на тоа, дефосфорилација е процесот кога фосфорилиран супстрат донира фосфатна група, а ADP ја добива таа група и преминува во ATP.
Креатин киназа Креатин киназа (CK, од ), познат и како креатин фосфокиназа или фосфо-креатин киназа, е ензим кој го има во различни ткива и клетки. Овој ензим ја катализира конверзијата на креатин во фосфокреатин, и притоа користи аденозин трифосфат (ATP) од кој се добива аденозин дифосфат (ADP). Оваа реакција е реверзибилна, па така ATP може да се добие од фосфокреатин и ADP.
Креатин киназа Во клетки и ткива кои имаат брза потрошувачка на ATP, особено скелетните мускули, но исто така и мозокот, мазните мускули, фосфокреатинот служи како извор на енергија за брзо добивање на ATP "ин ситу".
Гликоген Во отсуство на хормонска активација, цитоплазматскиот AMP ја активира фосфорилазата b. ATP се натпреварува со AMP за инхибиција на фосфорилазата b. Фосфорилацијата на фосфорилазата b со помош на киназа, ја претвора во целосно активната фосфорилаза a, која е независна од нивоата на ATP и AMP. Ова е клеточен (локален) контролен механизам.
Ацикловир Ацикловирот се конвертира во ацикловир монофосфат, под дејство на вирусната тимидин киназа, кој потоа се конвертира во ацикловир трифосфат од страна на киназите од клетката-домаќин. Ацикловир трифосфат компетитивно ги инхибира и инактивира херпес-специфичните ДНК полимерази, спречувајќи ја понатамошната синтеза на вирусна ДНК без да влијае на нормалните клеточни процеси.
Миокардитис Миокардичното воспаление може да се открие преку електрокардиографски резултати (ЕКГ), покачен Ц-реактивен протеин и/или покачена стапка на седиментација на еритроцити или зголемен lgM (серологија) против вируси кои влијаат врз миокардот. Зголемени се и индикаторите за степенот на оштетеност на миокардот (срцевите исоензими тропонин и креатин киназа).
Деменција Кај средновечните луѓе (до 40 години) кои имале нормално ниво на интелигенција, многу ретко може да се појави деменција. Најголем дел од когнитивното нарушување во оваа годишна граница, се појавува како резултат на психичка растроеност, козумирање на алкохол или некој вид на дрога или пак од метаболичка растроеност. Овде спаѓаат семејната Алцхајмерова болест, спиноцеребрална атаксија тип 17 (доминантно наследство); адренолеукодистрофија, Гушеровата болест тип 3, метахроматска леукодистрофија, Ниман-Пиковата болест тип Ц, пантотенат киназа - поврзана невродегенерација, Теј-Сакс болеста и Вилсоновата болест (сите рецесивни).
Рак (болест) Мутациите од поголем размер вклучуваат бришење или придобивање на дел од хромозомот. Геномско засилување се случува кога клетката ќе прими преголем број копии (често 20 или повеќе) од еден мал хромозомски локус, кој вообичаено содржи во себе еден или повеќе онкогени и соседен генетски материјал. Транслокација се случува кога два одделни хромозомски региони стануваат неприродно поврзани, често на карактеристично место. Добро познат пример за ова е хромозомот „Филаделфија“, односно транслокацијата на хромозомите 9 и 22 која настанува при хронична миелогена леукемија и резултира со создавање на БЦР-АБЛ фузискиот протеин, онкогенска тирозин киназа.
Хепатит А Акутните вирусни хепатити се акутни вирусни заболувања предизвикани од акутни инфекции, предизвикани од специфични хепатотропни вируси, кои што предизвикуваат дифузно воспаление на црниот дроб. Тоа се група на заболувања кои се распространети низ целиот свет и имаат слични клинички, биолошки и морфолошки карактеристики. Најмалку пет од хепатотропните вируси причинуваат акутен вирусен хепатитис кај луѓето: А, B, C, D и Е. Тие се добро карактеризирани и предизвикуваат околу 90% од акутните и 95% од хроничните вирусни хепатитиси (табела1). Други хепатитиси како што се F и G можат да бидат причинители на хепатит. При инфективна мононуклеоза, CMV, жолта треска и др. воспалениоето на црниот дроб не е единствена или основна појава на заболувањето. Вирусот на Hepatitis virosa acuta тип B припаѓа во Hepadnaviridae. Потполниот вирус е познат како Данеова партикула и има сферичен облик со големина од 42nm. Геномот на вирусот претставува нуклеокапсид со шестоаголен облик во кој е содржана DNK, а на нека ковалентно се врзани DNK полимераза и протеин киназа. Поседува обвивка со дебелина од 7nm, која е составена од липиди, протеини и јагленохидрати. На 60°C останува жив над четири часа. Данеовата партикула претставува комплетен вирус и е инфективна. Некомплетните партикули можат да се појават во крвта во облик на HbsAg во тубуларен или сферен облик и имаат големина од 16-25nm. Врз основа на различните аминокиселини кои можат да бидат содржани во обвивката, идентификувани се неколку подтипови на овој антиген и тоа: adw, ayw, adr, ayr. Во јадрото на вирусот се наоѓаат два антигени а тие се: HbcAg и HbeAg. На овие антигени организмот создава соодветни антитела.