Top 10 similar words or synonyms for аспартат

фумарат    0.928514

алкин    0.916853

аланин    0.915423

gly    0.914388

сукцинат    0.914155

синтетаза    0.914110

бензил    0.913422

трифлуорид    0.912362

kxh    0.911837

кларитромицин    0.911243

Top 30 analogous words or synonyms for аспартат

Article Example
Аспартат трансаминаза Аспартат трансаминаза (AST) е трансаминаза ензим кој го катализира реверзибилниот трансфер на α-амино групата помеѓу аспартатот и глутаматот. AST ја има во црниот дроб, срцето, скелетните мускули, бубрезите, мозокот и црвените крвни клетки. Серумското ниво на AST, серумското ниво на ALT (аланин трансаминаза) и нивниот однос (AST/ALT однос претставуваат биомаркери за функцијата на црниот дроб.
Трансаминаза Зголемената концентрација на трансаминази може да биде индикатор за оштетување на црниот дроб. Две важни трансаминази се аспартат трансаминаза (AST) и аланин трансаминаза (ALT).
Аланин трансаминаза Аланин трансаминаза (ALT) е трансаминаза ензим. Серумското ниво на ALT, серумското ниво на AST (аспартат трансаминаза) и нивниот однос (AST/ALT однос претставуваат биомаркери за функцијата на црниот дроб.
Аспарагинска киселина Аспарагинската киселина е α-аминокиселина со хемиска формула HOCCH(NH)CHCOH. Карбоксилатниот анјон (конјугирана база) на аспарагинската киселина е познат како аспартат. L-изомерот на аспартатот е еден од 20 белковинообразувачки аминокиселини, односно градбени делови на белковините. Кодоните на оваа аминокиселина се GAU и GAC.
Деменција Блокатори на Н-метил-Д-аспартат рецепторот: Мемантинот се продава под неколку различни имиња од страна на повеќе фармацевтски компании како: Абикса, Акатинол, Аксура, Ебикса, Мемокс и Намендиа. Кај деменцијата, овој вид на рецептори се стимулираат преку глутаминат кој создава проблеми на невротрансмисијата (а воедно и на осознавањето) и истото води кон уништување на невроните преку ексцитотоксичност. Поради нивните различни начини на дејствување, мемантинот и ацетилхолинестеразните инхибитори може да се искомбинираат.
Вилсонова болест Кај сите пациенти, бакарот првично се акумулира во црниот дроб. Неизлачувањето на бакарот доведува до уништување на клетките и појава на болести на црниот дроб, како акутно или хронично воспаление (хепатит) или посериозни заболувања поради прогресивното влошување на црнодробната функција (цироза). Во овие случаи клиничката слика може да покаже благи покачувања на ензимите (пр. аспартат трансаминаза [AST], аланин трансаминаза [ALT]) или комплетно оштетување на црниот дроб. Придружни симптоми може да се: замор, омалаксаност, губење на апетит, слабеење, акумулација на течности во абдоменот (асцит) и абдоминални отоци, жолтеникаво пребојување на кожата и белката на очите. Други наоди може да покажат зголемување на црниот дроб (хепатомегалија) и/или слезината (спленомегалија).
Кребсов циклус Кребсовиот циклус се среќава кај сите организми. Меѓутоа, постојат некои метаболички разлики кои настануваат при различни услови. Кај "E. coli", овој циклус преоѓа во разгранет, нецикличен пат при анаеробни услови. Циклусот е прекинат кај алфа-кетоглутаратниот дехидрогеназен чекор и оди по повратен пат до Сукцинил-КоА, почнувајќи од оксалоацетат преку малат/аспартат, фумарат и сукцинат. Разгранетата модификација на Кребсовиот циклус ги дава биосинтетските прекурсори сукцинил-КоА и алфа-кетоглутарат. Оксалоацетатот се користи во оваа реакција и мора да се обнови со реакција на две ацетатни единици произведени со целосната оксидација на пируватот. Ова е можно со глиоксилатниот циклус кај бактериите (и растенијата, во органелите наречени глиоксизоми), При овој циклус, изоцитратот се дели со изоцитрат лијаза на сукцинат и глиоксилат. Последниот може да се поврзе со Ацетил-КоА и да даде малат и КоА во реакција катализирана од малат синтаза. Ацетил-КоА се образува од ATP и ацетат преку пренос на фосфорилна група , при што се добива ацетил фосфат и ADP. Активираниот ацетат-P може да се пренесе до КоА, со што ќе се добие Ацетил-КоА и неоргански фосфат.