Top 10 similar words or synonyms for трифлуорид

сукцинат    0.938205

флуорометолон    0.927312

азо    0.927070

симвастатин    0.926364

норетистерон    0.923622

аторвастатин    0.923047

линестренол    0.922877

фосфин    0.922383

aml    0.922339

алкин    0.921642

Top 30 analogous words or synonyms for трифлуорид

Article Example
Етер Етрите се однесуваат како Луисови бази. На пример, диетил етер образува комплекс со соединенијата составени од бор, како бор трифлуорид диетил етерат .FB:O(CHCH). Етрите исто така се координираат со магнезиумот во Грињаровите реагенси.
Гајгеров бројач Варијација на Гајгеровата цевка се користи за мерење на неутрони, каде гасот кој се користи е борон трифлуорид или хелиум – 3, а пластичен модератор се користи за да се неутроните за успорат. Ова создава алфа честичка во внатрешноста на детекторот и на тој начин неутроните можат да се избројат.
Ласер Хемиските ласери се движени од хемиска реакција и можат да достигнат високи енергии во непрекинато дејство. На пример, во водородниот флуориден ласер (2700-2900 нанометри) и деутериумскиот флуориден ласер (3800 nm) реакцијата е комбинација од водороден и деутериумски гас со продукти на согорувањето на етилен во азот трифлуорид.
Јонизација Геигер-Мулеровото броило е направа за детекција на јонизирачкото зрачење, односно броење на минување на јонизираните честички или фотони. Најчеста е изведбата на броилата во облик на метална цевка или стаклена цевка со метален облог, која воедно има улога на катода. Анодата во овој случај е тенката метална жица која поминува низ цевката. Електродите се споени под висок напон, а цевката е исполнета со смеса од благороден гас (на пример аргон или неон). Во моментот кога јонизирачката честичка или фотон минува низ броилото ја јонизира гаста, продуктите на јонизација ( позитивни јони и електрони) се раздвојуваат под дејство на електричното поле. Јоните забрзано се движат кон катодата, а електроните према анодата, и притоа во гасот предизвикуваат понатамошна лавинска јонизација. Со тоа накратко се затвара струјниот круг и на отпорникот во надворешниот дел на кругот настанува напонски импулс. Тие импулси се пребројуваат во електричното броило, кое често има и мал звучник за звучна индикација на зрачењето. Важно е ефективноста на својствата на броилото, т.е. односот на бројот на присутните и бројот на внесените честички или фотони. Геигер-Мулеровото броило може да служи за детекција на неутрони, но притоа тие, да не предизвикаат јонизација. Меѓутоа, неутроните можат да предизвикаат секундарна јонизација, и тоа со ослободување на алфа-честички во нуклеарни реакции со помош на хемискиот елемент бор, па за таа цел цевката за броење треба да содржи гасовит бор трифлуорид.