Top 10 similar words or synonyms for фумарат

сукцинат    0.951234

тулиум    0.949567

кларитромицин    0.946704

hpo    0.939309

метронидазол    0.938765

орнидазол    0.938189

диспрозиум    0.936972

gly    0.936488

холмиум    0.936458

coo    0.935430

Top 30 analogous words or synonyms for фумарат

Article Example
Мултипла склероза Истражуваните насоки на МС третманите вклучуваат истраги со цел подобро да се разберат нејзината патогенеза и хетерогенезата, истражувања за поефикасни, практични или толерантни нови третмани за РРМС, создавање терапии за прогресивните подвидови, невропротекциски стратегии, и потрагата по ефикасни симптоматски третмани. Се истражуваат бројни третмани кои можат да ги намалат нападите или да ги подобрат функциите. Новите агенси за РРМС кои ветуваат во втората фаза од испитувањата вклучуаат алемтизумаб (alemtuzumab трговско име "Кампат" Campath), даклизумаб (daclizumab трговско име "Зенапакс" Zenapax)), ритуксимаб (rituximab),дирукотид (dirucotide), БХТ-3009 (BHT-3009), кладрибинcladribine), диметил фумарат (dimethyl fumarate), естриол (estriol), финголимод (fingolimod), лакинимод (laquinimod), миноциклин (minocycline), статини (statins), темсиролимус (temsirolimus) и терифлуномид (teriflunomide).
Кребсов циклус Кребсовиот циклус се среќава кај сите организми. Меѓутоа, постојат некои метаболички разлики кои настануваат при различни услови. Кај "E. coli", овој циклус преоѓа во разгранет, нецикличен пат при анаеробни услови. Циклусот е прекинат кај алфа-кетоглутаратниот дехидрогеназен чекор и оди по повратен пат до Сукцинил-КоА, почнувајќи од оксалоацетат преку малат/аспартат, фумарат и сукцинат. Разгранетата модификација на Кребсовиот циклус ги дава биосинтетските прекурсори сукцинил-КоА и алфа-кетоглутарат. Оксалоацетатот се користи во оваа реакција и мора да се обнови со реакција на две ацетатни единици произведени со целосната оксидација на пируватот. Ова е можно со глиоксилатниот циклус кај бактериите (и растенијата, во органелите наречени глиоксизоми), При овој циклус, изоцитратот се дели со изоцитрат лијаза на сукцинат и глиоксилат. Последниот може да се поврзе со Ацетил-КоА и да даде малат и КоА во реакција катализирана од малат синтаза. Ацетил-КоА се образува од ATP и ацетат преку пренос на фосфорилна група , при што се добива ацетил фосфат и ADP. Активираниот ацетат-P може да се пренесе до КоА, со што ќе се добие Ацетил-КоА и неоргански фосфат.