Top 10 similar words or synonyms for унапредат

охрабрат    0.888347

зголемиме    0.873545

попречат    0.864986

усвојат    0.852449

проценат    0.846927

оспори    0.845972

разгледаат    0.845390

заинтригира    0.844787

надвладее    0.841411

обесхрабри    0.840238

Top 30 analogous words or synonyms for унапредат

Article Example
Електроника Некои аналогни кола користат дигитални кола па дури и микрообработувачи за да ги унапредат основните способности на колото. Овие кола се нарекуваат мешани кола.
Ментор Денес менторите нудат компетентност на помалку искусни индивидуи за да им помогнат да ги унапредат своите кариери, да го издигнат своето образовине и да ги рашират своите познанства. Во многу облсти луѓето имаат бенефит од менторската врска, на пример:
Германски јазик Дури и денес многу дискретни неакадемски движења се обидуваат да ја унапредат Ersatz (замената) на речиси сите странски со стари зборови, дијалектни или нови германски алтернативи. Се смета дека ова, исто така ќе помогне во ширењето на модерни или научни идеи помеѓу помалку образованите и со тоа ќе го демократизира и јавниот живот.
Микроблогирање Како и кај блогирањето, микроблогерите објавуваат свои искази на најразлични теми, кои можат да бидат мошне прости (на пр. што прави корисникот во моментот) или пак да покриваат некаква тематика (на пр. спортски автомобили). Постојат и комерцијални микроблогови кои се наменети да рекламираат или промовираат мрежни места, услуги и/или производи, или пак се предвидени да ја унапредат соработката во рамките на една организација.
Огнен Чемерски Уште пред дипломирањето стекнал преведувачко и наставничко искуство, кога му биле објавени препеви од поезијата на Вилијам Батлер Јејтс. За време на студиите во САД на Катедрата за англиски јазик и книжевност при Универзитетот „Грејсленд“ работел како тутор по предметот комуникациски студии и семиотика, при што им помагал на студентите, родени и странски говорители на англискиот јазик, да го совладаат материјалот од наставата во областа на комуникациските студии и семиотиката и да си ја унапредат способноста за пишување есеи.
Гарантен фонд Гарантните фондови обезбедуваат гаранција дека ќе го отплатат остатокот од долгот во случај на неплаќање од страна на клиентот и на тој начин тие влијаат на намалување на ризикот на банката и го олеснуваат одобрувањето кредити за мали и средни претпријатија. Меѓутоа, овие фондови имаат потенцијал да влијаат и на намалување на банкарските трошоци за одобрување на мали кредити и да го унапредат обезбедувањето информации за кредитокорисниците. Овие фондови овозможуваат и подобрување на кредитните услови за претпријатијата што веќе имаат пристап до финансиски средства.
Оддел за економски и социјални работи на Обединетите нации Јавната администрација и управување со развојот: Одделот за Јавна администрација и управување со развојот им помага на земјите да ги изградат и зајакнат нивните јавни установи. Им помага на владите да ги унапредат реформите во јавниот сектор и да го подобрат квалитетот на јавниот сервис за набавка. Нудејќи активности за градење на капацитети, поттикнување на ширењето на знаење и обезбедување на обука и алатки достапни на интернет, овој Оддел ги штити ефикасните, ефективните и граѓански насочени јавни сервиси кои се основани врз принципите на транспарентност, одговорност и граѓанско учество.
Корпоративна општествена одговорност Некои критичари веруваат дека CSR програмите се преземаат од страна на компаниите како што се British American Tobacco , гигантот за нафта (добро познат по својот висок профил и рекламните кампањи за еколошки аспекти во работењето), и McDonald и нивната цел да го одвлекуваат вниманието на јавноста со етички прашања поставени од страна на нивните основни операции. Тие тврдат дека некои корпорации започнаа со CSR програми за комерцијални корист и тие уживаат преку зголемување на нивниот углед со јавноста. Тие укажуваат дека корпорациите кои постојат само за да го зголемат профитот не се во состојба да ги унапредат интересите на општеството како целина.
Капитализам Меркантилизмот е националистичка форма на ран капитализам кој постои приближно од доцниот 16-ти век. Се карактеризира со испреплетување на националните бизнис интереси со државните интереси и империјализмот и следствено на тоа, државниот апарат се користи за да се унапредат национално,економските интереси во странство. Пример за ова се колонистите кои живеат во Америка,на кои им било дозволено само да тргуваат и да купуваат стоки од нивните матични земји (Велика Британија, Франција, итн.). Меркантилизмот смета дека богатството на една нација се зголемува преку позитивниот баланс на трговија со другите народи и одговара на фазата на капиталистички развот, наречен Примитивна акумулација на капитал.
Конзервативизам Конзервативизмот како политичка идеологија се залага за државно уредување заснованно врз традиционални вредности. Како такви опстојуваат редот и сигурноста, поголемата посветеност кон минатото отколку кон иднината, хиерархија наместо еднаквост, антрополошки песимизам, сигурност, морал и религија како темели на општествениот живот и институции, семејството како основа на општеството и слично. Сите конзервативци ја почитуваат традицијата. Традицијата е составена од стандарди кои опстојуваат со единствена цел - да ги унапредат идеите за доброто. Токму затоа конзервативците во традицијата гледаат авторитет кој го оправдува нивното политичко дејствување. Темелот на тој авторитет е минатото односно религијата и националната историја на земјата. Од овде потекнува вербата на конзервативците во Бог како создавач на светото и врховен авторитет.