Top 10 similar words or synonyms for integer

declare    0.955798

seconds    0.942771

cipher    0.942676

inorder    0.942527

postorder    0.940804

average    0.939183

needi    0.938712

resolution    0.938282

disc    0.938243

isempty    0.936348

Top 30 analogous words or synonyms for integer

Article Example
Хэш function Hash(key: KeyType): integer;
Thread fprintf(stderr,"usage: a.out <integer value>\n");
Thread fprintf(stderr,"An integer >= 0 is required\n");
Thread fprintf(stderr,"An integer parameter is required\n");
Secure hash algorithm Нэмнэ ml, 64-bit-ийн big-endian integer хувьсагч нэмэгдэнэ. Тиймээс нийт урт нь 512 битээр урт байна.
SQL өгөгдлийн төрөл ТАЙЛБАР: (2 ^ -15) аас (2 ^ 15) -1 хүтэлх утгаас илүү утга хадгалахын тулд, Бүхэл тоон(INTEGER) өгөгдлийн төрлийг ашиглах ёстой.
Шууд бус холболт Шууд бус холболтод мессежүүдийг порт эсвэл mailbox-уудад хүлээж авч мөн илгээдэг. Mailbox -ыг процессуудаар байрших мессежийн обьект байдлаар хийсвэрээр харах боломжтой. Жишээлбэл POSIX мессежийн дарааллууд mailbox-ыг тодорхойлох integer утгыг ашигладаг. Энэ системд нэг процесс нь өөр өөрөөр mailbox-ын дугаараар бусад процесстой холбогдох боломжтой. Хоёр процесс зөвхөн shared mailbox-той байхад холбогдоно. Send(), receive() -үүд нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:
Thread 4.6 Зурагт харуулсан Pthread –ын хувилбартай адил өгөгдөл нь тусдаа thread үүд дээр shared буюу хамтран эзэмшиж байна энэ нөхцөлд Sum нь глобалаар зарлагдана (DWORD өгөгдлийн төрөл нь unsigned 32-bit integer урттай). Бид мөн өөр thread дээр гүйцэтгэгдэж байгаа Summation() функцыг тодорхойлж өгнө. Энэ функц нь pointer –оос void руу дамжуулагдсан. Win32 үүнийг LPVOID гэж тодорхойлдог. Энэ функцыг гүйцэтгэж байгаа thread нь глобал өгөгдлийн Sum –ын утгаыг 0-оос summation0 руу дамжигдсан ирсэн параметр хүртэлх тооны нийлбэрээр тодорхойлогдоно.
Бүхэл тоо Бүхэл тоо (латин хэлний "integer" буюу Монголчилбол "хүршгүй", буюу "бүхэл" гэсэн утгатай үг) нь 0 (0, 1, 2, 3, ...) болон сөрөг утгуудаа (0, -1, -2, -3, ...) багтаасан натурал тоонуудыг хэлнэ. Тэдгээр нь энгийн буюу аравтын бутархайн элементгүй бичиж болдог тоонууд бөгөөд {... -2, -1, 0, 1, 2, ...} гэсэн олонлогт багтана. Жишээ нь, 65, 7, -756 бүхэл тоо; харин 1,6 болон 1½ бүхэл биш тоо юм. Өөрөөр хэлбэл бүхэл тоо нь алим буюу хуруу зэрэг зүйлийг тоолж болох тоо болон тэдгээрийн сөрөг утга, түүнчлэн 0 тоог хэлнэ.
Дирихлегийн зарчим A notable problem in mathematical analysis is, for a fixed irrational number "a", to show that the set {["na"]: "n" is an integer} of fractional parts is dense in [0, 1]. One finds that it is not easy to explicitly find integers "n", "m" such that , where is a small positive number and "a" is some arbitrary irrational number. But if one takes "M" such that , by the pigeonhole principle there must be } such that "n""a" and "n""a" are in the same integer subdivision of size 1/"M" (there are only "M" such subdivisions between consecutive integers). In particular, we can find "n", "n" such that "n""a" is in , and "n""a" is in , for some "p", "q" integers and "k" in }. We can then easily verify that is in . This implies that , where "n" = or "n" = . This shows that 0 is a limit point of {["na"]}. We can then use this fact to prove the case for "p" in (0, 1]: find "n" such that ; then if ], we are done. Otherwise "p" in ], and by setting "k" = sup}, one obtains .