Top 10 similar words or synonyms for nəsihətamiz

bonheur    0.821482

pritçalar    0.820846

qəzəliyyat    0.820812

qıfılbənd    0.819477

lessinqin    0.816123

teyr    0.806867

yevgeny    0.801330

nushiyyə    0.801139

camiul    0.798925

todur    0.798645

Top 30 analogous words or synonyms for nəsihətamiz

Article Example
Aşıq Ələsgər Yaradıcılığında nəsihətamiz şeirlərə geniş yer verən Aşıq Ələsgər xalq tərəfindən sevib sevilmiş və el ağsaqqalına çevrilmişdir.
Ustadnamə Ustadnamə — Hikmətli, nəsihətamiz qoşmalar ustadnamələr adlanır. Adətən, dastanların əvvəlində üç ustadnamə verilir. Məsələn,
Qazaxıstan mədəniyyəti I.Altınsarın qazaхların ilk pеdaqоqu, ilk dərslik müəllifidir. Qazaх uşaqları üçün açılmış məktəblərdə dərs dеyən Altınsarın 1879-cu ildə «Qırğız müntəхəbatı» əsərini çap еtdirmişdir. Burada müəllifin həm ədəbi-pеdaqоji görüşlərini əks еtdirən məqalələri, publisistikası, həm də nəsihətamiz şеr və hеkayələri tоplanmışdır. Müntəхabatın əksər hissəsini müəllifin öz əsərləri tutur.
Melodram Melodram — ənənəvi dramaturgiya janrıdır. Kinematoqrafiyada xüsusilə geniş yayılmışdır. Kəskin intriqalar, xeyirlə şərin açıq şəkildə üz-üzə qarşılaşdırılması, ideal qəhrəman, iztirab çəkən qadın, məkrli cani, süjetin inkişafını müəyyənləşdirən təsadüfi və qəlbi sarsıdan hadisələr, tamaşaçıların hissləri ilə oynamaq, anlaşıqlı və nəsihətamiz əxlaq dərsləri melodramın xarekter əlamətləridir.
Şah İsmayıl Xətai Xətainin çoxcəhətli poeziyasında epik əsərlər də mühüm yer tutur. Onun "Nəsihətnamə" məsnəvisi və "Dəhnamə" poeması epik şerin qiymətli nümunələridir. "Nəsihətnamə" adından da göründüyü kimi, nəsihətamiz, fəlsəfi poemadır. Burada ardıcıl nəql edilən hadisə yoxdur. "Nəsihətnamə" sufizmin panteist müddəalarını şərh edən fəlsəfi bir əsər olmaqla bərabər insan haqqında qabaqcıl humanist düşüncələri də əks etdirir.
Katolikos Viro Viro dahi və müdrik bir insan olub fəlsəfənin mahir bilicisi kimi tanınırdı. Şaha və əyanlara müdrik nəsihətlər verməkdə onun dili sürətlə yazan bir qələm idi. Onun sadə və təvazökar danışığı əyanların xidmətçiləri və sadə insanlar tərəfindən çox asan başa düşülürdü. O, filosoflar kimi danışır və onların nəsihətamiz ibarələrindən statlar gətirirdi. Mirvari saf qızıl sapına düzüldüyü kimi o öz hikmətli sözlərini şifahi şəkildə deyirdi. O, II Xosrovun sarayında qaldığı 25 illik dustaqlıq illərində fars dilinə tərcüməni böyük məharətlə və bacarıqla mənimsəmişdi.
İsgəndərnamə Poemada məhəbbət səhnələrinin təsvirinə də geniş yer verilmişdir. İqbalnamənin təqribən yarıya qədər olan hissəsində hadisələrin təsviri Şərəfnamədən nisbətən fərqlənir. Bu, hər şeydən əvvəl müstəqil süjetə malik olan hekayələrin nəql edilməsidir. Xarakterik cəhət odur ki, qəhrəman özü həmin hekayələrdə fəaliyyət göstərməklə bərabər, şair sözü başqalarına verir. Hadisələr ibrətamiz hekayələrlə təsvir edilir və qəhrəman bu hekayələrdən ibrət alır. Daha sonrakı epizodlarda nəql olunan əhvalatlar filosofların fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğu üçün elmi bir dillə deyilir. Burada sual-cavablar, mükalimələr mühüm yer tutur. Müharibə səhnələrinin təsviri öz yerini elmi məsələlərin təhlilinə verir. Ərəstun və başqa alimlərin xirədnaməsi adı ilə verilən nəsihətamiz epizodlar xüsusi bir quruluşa malikdir. Burada fəlsəfə və əxlaq məsələləri əhəmiyyətli yer tutur.
İsgəndərnamə Nizaminin əxlaqi fikirləri məna müxtəlifliyinə görə müxtəlif sahələri əhatə edir. Burada ictimai-siyasi məsələlərə dair çoxsaylı fikirlər vardır. Nizaminin nəsihətamiz fikirləri şifahi xalq ədəbiyyatı ilə sıx surətdə bağlıdır. Şairin yaradıcılığında xeyir qüvvələrə müsbət münasibət nə qədər güclüdürsə, şər qüvvələrə qarşı mənfi münasibət də bir o qədər qüvvətlidir. İskəndərnamədə müsbət qüvvələrin mədhi daha geniş yer tutur və xeyir qüvvələr axırda qələbə çalır. Nizami məhəbbət anlayışını çox geniş götürür və bu mədəniyyət bütün bəşəriyyətə aid edilir. Nizami birinci növbədə sadə insanların istək və arzularını ifadə edir və onların ünsiyyəti barədə düşünürdü.
Türkmənistan mədəniyyəti Bayram хan zəmanəsinin istеdadlı şairi оlmuşdur. Оnun fars və türk dillə-rində divanları оlduğunu söyləyirlər. Azərbaycanlı müəllif Qəzənfər Əliyеvin 1969-cu ildə «Türkmənistan» nəşriyyatında rus dilində çap еtdirdiyi «Türkmən şairi Bayram хan» əsəri ilk mоnоqrafiyadır. О, şairin həm fars-tacik, həm də türk klassiklərindən qidalandığını göstərmişdir. Nəsimi və Nəvai оnun yaradıcılığında özünü göstərirdi. Türkmən klassik ədəbiyyatının cоşqun inkişaf dövrü ХVIII əsrə təsadüf еdir. Bu əsrin ilk görkəmli şairi Dövlətməmməd Azadidir (1700-1760). Оnun «Bеhiştnamə» və «Vəzi Azadi» adlı iki pоеması məlumdur. «Bеhiştnamə» dini məzmun daşıyır. О, ərəb-fars dilində yох, türk dilində yazmağın əhəmiyyətini göstərmişdir. «Vəzi-Azadi» pоеması «Qutadqu-bilik» nəsihətamiz əsəri səpkisində yazılmışdır.
Fridrix fon Loqau Loqau Sileziyada Brokhut malikanəsində anadan olmuş, Frankfurt-Oderdə hüququ öyrənmişdir. Briqdə hersoqun müşaviri olmuşdur. Liqnistsdə ölmüşdür. 1638-ci ildə o, "İki yüz alman aforizmi", 1654-cü ildə isə "Üç min alman epiqramı" kitablarını nəşr etdirir. Onun əsərlərində dövrün hadisə və əxlaqı kəskin tənqidi əksini tapır. Şair xalqa çoxlu fəlakətlər gətirən dini fanatizmi, zadəganların tüfeyliliyini, saray adamlarının riyakarlığını satirik bir üsulla qələmə alır. Loqaunun poeziyası ciddi, realist bir üsluba malikdir. Fleminq və Daxa nisbətən XVII əsrin nəsihətamiz bürger poeziyası ilə daha çox bağlı olan Loqau müasirlərinin diqqətini cəlb etməmişdir. Əsrin sonlarında isə o tamam unudulur. Loqaunun əsərləri ilk dəfə Lessinqin diqqətini cəlb edir və onları yüksək qiymətləndirir. 1759-cu ildə onun seçilmiş epiqramlarını çap etdirir. Lessinq onun poetik dili haqqında yazır: "O, öyüd verəndə ifadəli və qüvvətlidir; ifşa edəndə təntənəli və yüksək səslidir; Sevgidən danışanda zərif, ahəngdar və səmimidir; zarafat edəndə şən və sadəlövhdür; adamları, sadəcə olaraq güldürmək istəyəndə əyləndirici və oynaqdır."