Top 10 similar words or synonyms for defendant

vpr    0.928746

delay    0.922954

mirtazapine    0.921245

эгнээг    0.918986

vpu    0.918971

clarus    0.918273

wl    0.917893

свою    0.917141

companynation    0.915222

бүхий    0.914165

Top 30 analogous words or synonyms for defendant

Article Example
Isinasakdal Ang isinasakdal, nasasakdal, akusado, hinahabla, dinedemanda o nirereklamo(Sa Ingles ay defendant o defender na may simbolong Δ legal na maiklingkamay) ang anumang partido na inaatasan ng batas na tumugon sa reklamo ng nagsasakdal sa isang demanda sa harap ng korte. Ito ay tumutukoy rin sa isang partido na kinasuhan o inakusahan ng paglabag sa isang batas kriminal.
Demanda (batas) Ang demanda o habla o paghahabla (Sa Ingles ay lawsuit) ay isang sibil na aksiyon na dinadala sa isang korte ng batas kung saan ang nagsasakdal(plaintiff) na partidong nang-aangkin na nagkamit ng pinsala o kawalan(loss) bilang resulta ng aksiyon(o kagagawan) ng isinasakdal(defendant), ay humihiling ng legal na makatarungan at walang kinikilingang lunas. Ang nasasakdal(defendant) ay kailangang tumugon sa reklamo ng nagsasakdal(plaintiff). Kung ang nagsasakdal ay nagtagumpay, ang hatol ay ibibigay sa panig ng nagsasakdal at ang iba ibang mga atas ng korte ay ipalalabas upang magpatupad ng karapatan, magkaloob ng mga danyos(damages) o magpataw ng temporaryo o permanenteng inhunksiyon upang magpigil o magpilit ng isang akto(pag-aasal). Ang isang deklaratoryong hatol ay maaaring ilabas upang pigilan ang mga hinaharap na alitang legal. Bagaman hindi karaniwan, ang demanda ay maaari ring tumukoy sa kriminal na aksiyon, pamamarang kriminal o pag-aangking kriminal.
Demanda (batas) Kung ang isang pinal na hatol ay naipasok sa rekord, ang nagsasakdal ay pinipigilan sa ilalim ng doktrinang res judicata na subukang muling magsampa ng parehong reklamo laban sa isinasakdal(defendant) o muling litisin ang anumang mga isyu kahit pa nasa ilalim ng ibang mga legal na pag-aangkin o teoriya. Ito ay pumipigil sa bagong paglilitis sa parehong kaso na may ibang resulta o kung nanalo ang nagsasakdal, ang isang inulit na paglilitis na nagpaparami lamang ng hatol laban sa isinasakdal.
Paglilitis Ang isang paglilitis kriminal(criminal trial) ay nilikha upang ayusin ang mga akusasyon na karaniwan ay ng gobyerno laban sa isang taong inakusahan ng krimen. Sa mga karaniwang sistema ng batas, ang karamihan sa mga kriminal na nasasakdal(defendant) ay may karapatan na magkaroon ng paglilitis sa harap ng isang hurado(jury). Dahil sa ang estado ay nagtatangkang gamitin ang kapangyarihan nito upang alisin sa akusado ang buhay, kalayaan at pag-aari, ang mga karapatan ng isang akusado na ibinibigay sa mga kriminal na nasasakdal ay tipikal na malawak. Ang mga patakan ng pamamaraang kriminal ay nagbibigay ng mga patakaran sa mga "paglilitis kriminal".
Demanda (batas) Gayundin, sa anumang panahon habang isinasagawa ang proseso mula sa pagsasampa ng reklamo hanggang sa huling hatol, ang nagsasakdal(plaintiff) ay maaaring bawiin ang kanyang reklamo at wakasan ang demanda o ang sinasakdal(defendant) ay umaayon sa isang pakikipag-ayos(settlement). Kung ang kaso ay napagkasunduang ayusin, ang mga partido ay maaaring pumasok sa isang stipuladong(may kondisyon) hatol na ang kasunduan ay nakakabit o ang nagsasakdal ay magsampa ng boluntaryong pagtatapon(dismiss) upang ang mga napagkasunduan ay hindi na maipasok sa rekord ng korte.
Nagsasakdal Ang nagsasakdal o naghahabla o nagdedemanda o nagrereklamo (Sa Ingles ay plaintiff, claimant o complainant na may simbolong Π sa legal na maiklingkamay) ang terminong ginagamit sa ilang hurisdiksiyon upang tukuyin ang partido na nagpapasimula ng isang demanda(lawsuit o action) sa harap ng korte laban sa isinasakdal(defendant) na nagsanhi ng pinsala o kawalan sa nagsasakdal. Sa paggawa nito, ang nagsasakdal ay naghahangad ng legal na lunas at kung magtagumpay, ang korte ay maglalabas ng hatol na pabor sa nagsasakdal at magsasagawa ng karampatang mga atas(halimbawa danyos perwisyo).
Demanda (batas) Ang isang demanda ay nagsisimula kung ang isang reklamo ay isinampa(filed) sa korte. Ang nagrereklamong ito ay magsasaad na ang isa o maraming mga nagsasakdal(plaintiff) ay naghahagad ng danyos perwisyo(damages) o makatarungang lunas mula sa isa o maraming mga sinasaad na mga sinasakdal(defendant) at tutukuyin ng nagsasakdal(plantiff) ang makatotohanang basehang sa pagsasagawa nito. Mahalaga na ang nagsasakdal ay pumili ng angkop na lugar na may angkop na hurisdiksiyon upang magdala ng demanda. Ang klerk ng korte ay lalagdaan o seselyohan ng selyo ng korte ang pagtawag(summons) na ihahain ng nagsasakdal(plaintiff) sa sinasakdal(defendant) kasama ang kopya ng reklamo. Ang paraang ito ay nagbibigay-alam sa sinasakdal na sila ay dinedemanda at sila ay merong spesipikong itinakdang panahon upang maghain ng tugon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kopya ng reklamo, ang paraang ito ay nagbibigay-alam din sa sinasakdal ng kalikasan ng reklamo. Pag naihain na sa sinasakdal ang pagtawag(summon) at ang reklamo, sila ay sasailalim sa isang itinakdang panahon upang maghain ng tugon na nagsasaad ng kanilang pagtatanggol(defenses) sa pag-aangkin ng nagsasakdal kabilang ang mga hamon sa hurisdiksiyon ng korte at anumang kontra-pag-aangkin(counterclaims) na nais nilang isaad sa nagsasakdal(plaintiff). Sa ilang mga hurisdiksiyon ng Estados Unidos gaya ng New York, ang isang demanda ay nagsisimula kung ang isa o maraming mga nagsasakdal ay angkop na naghahain ng pagtawag at reklamo sa isinasakdal. Sa gayong mga hurisdiksiyon, hindi na kailangan pang isampa sa korte malibang ang alitan ay lumala at nangangailangan ng aktwal na pamamagitan ng hukom.
Demanda (batas) Sa isang paglilitis, ang bawat partido ay maglalabas ng mga saksi at magpapasok ng ebidensiya sa rekord na pagwawakas ng paglilitis na ito ay maglalabas ang isang hukom o hurado(jury) ng desisyon. Sa pangkalahatan, nasa nagsasakdal(plaintiff) ang bigat ng pagpapatunay sa kanyang mga pag-aangkin. Gayunpaman, ang nasasakdal(defendant) ay maaaring may bigat ng pagpapatunay sa ibang mga isyu gaya ng apirmatibong depensa. Maraming mga mosyon na ang magkabilang panig ay maaaring isampa sa kabuuan ng demanda upang wakasakan ng mas maaga(prematurely) bago ang isailalim sa hukom o hurado para sa huling konsiderasyon. Ang mga mosyong ito ay nagtatangka na hikayatin ang hukom sa pamamagitan ng mga legal na argumento at minsan ay sinasamaha ng mga ebidensiya na dahil wala ng makatwirang paraan na ang kabilang panig ay legal na mananalo, wala ng halaga na ipagpatuloy pa ang paglilitis. Ang mga mosyon para sa buod na hatol bilang halimbawa ay maaaring dalhin bago, pagkatapos at habang isinasagawa ang aktwal na presentasyon ng kaso. Ang mga mosyon ay maaari ring isampa pagkatapos ng pagtatapos ng paglilitis upang bawiin ang hatol ng hurado na labag sa batas o sa timbang ng ebidensiya, o upang hikayatin ang hukom na dapat nitong palitan ang desisyon nito at maggawad ng panibagong paglilitis.