Top 10 similar words or synonyms for fusco

まわ    0.710809

อมหลวงเช    0.696682

อมหลวงเต    0.683559

mùkò    0.678761

อมพเย    0.678453

หลวงเดชสหกรณ    0.677442

อมหวน    0.676089

    0.675165

เฉพาะเลขท    0.673610

เกาะคาโรไลน    0.669536

Top 30 analogous words or synonyms for fusco

Article Example
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส หม่อมเรณิ (Reni Fusco) (๒๔๔๒ - ๒๔๗๘) เป็นน้องสาวของหม่อมเรณี
สุริยนันทนา สุจริตกุล ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล เป็นพระธิดาลำดับที่ 2 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ลำดับที่ 1 ที่ประสูติในหม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา ธิดาของร้อยเอก เอ็ม. ฟุสโก ชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาลี ครูแตรในกรมทหารแตรมะรีน ซึ่งหม่อมเรณี (Renée Fusco) มีฝาแฝดชื่อ หม่อมเรณิ (Reni Fusco) ซึ่งเป็นหม่อมในกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาสเช่นกัน ท่านผู้หญิงสุริยนันทนามีพระอนุชาร่วมพระมารดา คือ หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง (พ.ศ. 2460—2514) ในวัยเยาว์ได้ประทับกับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ วังสระปทุม และทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนราชินี หลังสำเร็จการศึกษาก็รับราชการเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนราชินีบน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส หม่อมเรณี (Ren้e Fusco) (๑๐ สิงหาคม ๒๔๓๙ - ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒) เป็นธิดาของร้อยโทฟุสโก ครูสอนดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ
กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งหน่วยทหารเรือเป็นกรมทหารเรือ โดยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่การก่อตั้ง “กรมทหารแตรมะรีน” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2421 ในสมัยที่เรือพระที่นั่งเวสาตรีเข้ามาถึงใหม่ ๆ มี ร้อยเอกฟุสโก (Captain M. Fusco) เป็นครูและเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่สำหรับบรรเลงในงานเกียรติยศและสำหรับลงประจำเรือพระที่นั่ง เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสทางทะเล ทั้งในอ่าวไทยและในต่างประเทศ เช่น เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2440 ทางราชการได้จัดให้หน่วยดุริยางค์ภายใต้บังคับบัญชาของร้อยเอกฟุสโก ลงประจำเรือพระที่นั่งมหาจักรีเดินทางไปยุโรปด้วย ซึ่งกรมทหารแตรมะรีนในขณะนั้น คือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพในปัจจุบัน
กองดุริยางค์ทหารเรือ บันทึกจากสาส์นสมเด็จ ซึ่งเป็นจดหมายโต้ตอบระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนริศรานุวัติวงศ์กับ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2484 ได้กล่าวถึงเรือรบเทนเนสซี่ของทหารเรืออเมริกัน ซึ่งเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยรัชกาลที่ 5 ว่า “เรือเทนเนสซี่ที่เข้ามา มีนายพลเรือชื่อเรโนลด์ควบคุมมา ได้ยกแตรวงจากเรือรบนี้ขึ้นมาบรรเลงให้คนไทยฟังที่กรุงเทพฯ พระยาประภากรวงศ์ (ชาย บุญนาค) ขณะนั้นเป็นผู้บังคับการกรมทหารมารีนอยู่ ได้พบปะรู้จักกับครูแตรทหารอเมริกันจากเรือนี้ ชื่อ ฟุสโก (Fusco) ชอบใจจึงชวนให้มารับราชการเป็นครูแตรทหารเรือแทนครูตั้งที่ถึงแก่กรรม” ร้อยเอกฟุสโก เดิมเป็นชาวอิตาเลียน โอนสัญชาติเป็นอเมริกัน (สุกรี เจริญสุข วารสารเพลงดนตรี 2537:37)