Top 10 similar words or synonyms for ฉายาบรรณ

ภราดาส    0.764739

แผนกบาล    0.764464

เวชยช    0.716711

แผนกธรรม    0.709273

ทราคม    0.676888

ากระทรวงย    0.667015

ตามกระบวนการย    0.647964

ขชมว    0.643249

ญหาความอย    0.641556

พากษาศาลย    0.641385

Top 30 analogous words or synonyms for ฉายาบรรณ

Article Example
โรงเรียนแสงทองวิทยา ในปี ค.ศ. 2011 คุณพ่อแอนโทนี่ เรสเตอรี่ เป็นอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ ภราดาพิทยา เต็งล่อไล้ เป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ ภราดาสุธรรม ฉายาบรรณ เป็นที่ปรึกษา
โรงเรียนแสงทองวิทยา ในปี ค.ศ. 2012 คุณพ่อแอนโทนี่ เรสเตอรี่ เป็นอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ ภราดาพิทยา เต็งล่อไล้ เป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ ภราดาสุธรรม ฉายาบรรณ เป็นที่ปรึกษา
โรงเรียนแสงทองวิทยา ในปี ค.ศ. 2010 คุณพ่อแอนโทนี เรสเตอรี่ เป็นอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาต คุณพ่อยอห์น ลิสซีดริน เป็นรองอธิการและพ่อเจ้าวัด ภราดาพิทยา เต็งล่อไล้ เป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ ภราดาสุธรรม ฉายาบรรณ เป็นที่ปรึกษาและได้มีการ
โรงเรียนแสงทองวิทยา ในปี ค.ศ. 2009 คุณพ่อสมชาย กิจนิชี เป็นอธิการ/ผู้รับใบอนุญาต คุณพ่อแอนโทนี เรสเตอรี่ ย้ายมาเป็นเหรัญญิก ภราดาพิทยา เต็งล่อไล้ย้ายมาเป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เป็นรองอธิการ/พ่อเจ้าวัด ภราดาสุธรรม ฉายาบรรณ เป็นที่ปรึกษา ในปีนี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายห้องพักครูช่วงชั้นที่ 3 จากอาคาร 1 ไปอยู่อาคารใหม่ชั้น 3 ย้ายห้องพักครูช่วงชั้นที่ 4 จากอาคาร 2 ไปอยู่อาคารใหม่ชั้น 5 และยังได้
โรงเรียนแสงทองวิทยา ในปี ค.ศ. 2005 คุณพ่อสมชาย กิจนิชี เป็นอธิการ ,คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นรองอธิการ / เจ้าอาวาส , ภราดาเกรียงศักดิ์ ฮอรีกุจี เป็นเหรัญญิก , คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่ / ผู้จัดการ และ บราเดอร์ สุธรรม ฉายาบรรณ ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยเหรัญญิก และได้โยกย้ายคุณพ่อปิยะ พืชจันทร์ ไปรับตำแหน่งเหรัญญิก ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ. ราชบุรี ส่วนในปีนี้ได้มีการเปิด ห้องเรียน Mini EnglishProgramในระดับชั้น ป.4 – ม.1 ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ได้พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนและการประเมินผล เพิ่มหนังสือและตู้หนังสือในห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนเกิดการรักการอ่าน ส่งเสริมความรักด้าน-ดนตรี จัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติมเสมอ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีสากล เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์อีก 1 ห้องเรียน เป็นจอ LCD เพิ่มห้องเรียนศิลปะ เพิ่มห้องเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เพิ่มห้องวิทยาศาสตร์ และจัดซื้ออุปกรณ์ (ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) มีสวนพฤกษชาติ สวนแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ และอาคารดนตรีไทยหลังใหม่ นอกจากนี้ได้มีการจัดทัศนศึกษาทัวร์บูรณาการ และทัศนศึกษาประเทศออสเตรเลีย