Top 10 similar words or synonyms for танкид

химоя    0.942154

таракки    0.929173

туҳмат    0.925719

ҷазб    0.915556

зохир    0.913476

пайхас    0.913457

илҳод    0.911259

қурбониҳо    0.910974

ҳунармандонро    0.909193

чолиб    0.908778

Top 30 analogous words or synonyms for танкид

Article Example
Рашиди Ватвот Шоир дар ин порчаи шеъри дар бораи хакими окилу донишманд дилсузи халқ сухан ронда баднафсию гурусначашмиро танкид кардааст.
Шавкати Бухороӣ Ё худ газали зерин, ки адиб киёси соддалавхонаеро танкид карда, нигохи пургаразро пешрави мардум набояд кард мегуяд, зеро дар хонаи оина чи кадар одамон кадам зананд хам, бесадо мебошад. Ба хамин монанд дар ин газал намунаҳои сершуморе паёпай оварда мешавад, ки андешаи мухокимашавандаро, яъне фикри асосии шоирро таквият мебахшад:
Бадоеъ-ул-саноеъ Бадоеъ-ул-саноеъ - дар охирҳои умри Шамсиддини Шоҳин навишта шудааст. Дар ин давраи эчодиёташ Шохин дар ашъори худ нуксу иллатҳои ичтимоии замонаашро далерона танкид мекард, аммо ин танкидхо бештар дар зери пардаи рамзу истиора, дар кинояву суханҳои духура баён шудаанд. Аз чихати мавзуи фарогир Бадоеъ-ул-саноеъ-ро ба се кисмат чудо кардан мумкин аст.
Ибни Ямини Фарюмадӣ Мероси адабии бокимондаи Ибни Ямини Фарюмади аз 5000 байт ( ғазал, қасида, рубои) иборат аст. Дар эҷодиёти шоир китъа мавкеи муҳим дорад. Ибни Ямини Фарюмади дар эҷодиёташ чабру чафои золимон, худписанди, бегами барин хислатҳои ношоистаи баъзе ашхосро танкид намуда, ҷавонмарди, одамдусти, инсофу адолат, хайру саховат, илму маърифат, гамхори халқ будан, сарбаландона зистанро ситоиш мекунад. Дар баъзе шеърхояш гуфтааст, ки ҳангоми талхию ногуворихо бояд навмед нашуд ва ба оянда назари нек дошт:
Сироҷиддини Қумрӣ Сироҷиддини Қумрӣ нимаи дуюми асри XII (байни с.1237- 45) ба дунё омадааст. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо ӯ аз аҳли Мовароуннаҳр буда, шоири форсу тоҷик мебошад. Чузъиёти тарчумаи холаш равшан нест. Сироҷиддини Кумри шоири бебоку озодихох буда, ба мухити дарбор ва хокимону вазирон нафрат доштааст. Шоир дар ашъораш подшохони золим, вазирони беинсоф, садрҳои бедиёнат ва амалдорони магрури замонро зери танкид гирифта, бенавоёну камбагалонро химоя кардааст. Сироҷиддини Кумри боре аз авзои ногувори замон ва ахволи сахти одамон ба дод омада, ба хукмрони замон китъаи шикоят фиристода, ободии замону пойдории салтанатро ба серию пурии халқ вобаста донистааст:
Камол КАМОЛ Алиаксар (фам. Камолиддинов; 1878 — 1933),нависанда,публицист ва ходими чамъяти тотор.Аз оилаи косиб.Дар мадраса тахсили илм кардааст.Соли 1901 газетаи гайрилегалии таракки ва нашриёти маорифро ташкил кард.Фаъолияти эҷодии Камолиддинов аз соли 1896 сар шудааст.Муаллифи пьесаҳои «Чавони бадбахт» (1898) ва «Бачаи шум» (нашраш 1900). Дар хикояи «Хазрати Собир» (1903)тарзи маишати рухониёнро фош намудааст.Дар Барои дастовез (1908),Асрори шахри мо (1911) ва дигар асархояш иллатҳои ахлоку маишати бужуази танкид шуд.Камолиддин бо шеърҳои хачви,памфлет ва асарҳои сахнавиаш халкро ба мустахкам намудани Хокимияти Совети даъват намудааст.