Top 10 similar words or synonyms for сохаҳои

афлотуния    0.946487

карикатура    0.944017

фалсафи    0.943082

нишонрас    0.942533

силсилаҳои    0.934254

пешкадами    0.932983

дуредгарӣ    0.932758

ҷидду    0.932400

наҷҷорӣ    0.931141

олот    0.930803

Top 30 analogous words or synonyms for сохаҳои

Article Example
Комбинат Комбинат - корхонаи саноатие ки якчанд сохаҳои истехсолоти махсусгардонидашуди аз чихати технолони алокамандро ба якдигар муттахид мекунад.
Аксикология Аксикология –(аз кал.юнони αξια – кимматнок)- теоремаи кимматхо чудогонаи фалсафа-Аксикология- илмест ки саволхоро меомузад, ки он бо киматнокиҳои табиат структураи киматии ҷаҳон ва бо сохаҳои социаливу мадани алокаманд мебошад.Якумин бор дар бораи кимматнокиҳои табиат аз тарафи Суқрот савол дода шудааст
Кемкул Кемкул, дехаест, дар кишлоки Шахристон, райони Истаравшани вилояти Суғд ахолиаш 485 нафар (1979), узбекон. Деха мактаби 8-сола ва магазин дорад. Сохаҳои хоҷагй-галлакорй, чорводорй.Заминхо аз чашмахо обёрй мешаванд.
Плюрализм Материализмн диалектики махду-дияти хам моннзми вульгарй ва 7фМ П.-ро бартараф намуда, ягонагин моддии оламро таъкид мекунад. Дар аннп хол таълимот дар борнит фарци-ятн сифатин шаклхоп харакатп материя, гуногуншаклн ва мураккабии рооитаи мутацобилан сохаҳои мухталифи зннадои хастиро инкишоф медихад. Дар шаропти нмруза, ки идеологҳои буржуазй, тарафдорони гоян онхо ва як цатор намояндаго-ни донпшҳои махсусп плмпн мамла-катҳои Рарб таълимоти П.-ро фаъ-олона нстнфода мебаранд, танцидя чабхап гносеологй ва ичтимоии он ахамияти хос дорад. Инкишофи мин-баъдаи таълимоти материалнзми диалектики дар бораи таносуби хаци-катҳои нисбй ва мутлак, дар дониш, шархи илмнн танцид ва муборизаи акоид дар такомули маърифат ва г. омплҳои боэътимодн халли нн масъ-ала мебошанд.
Юнон Дар ин китобхона адабиёти зарурй оид ба хамаи сохаҳои илм бо хама забонхо - юнонй, миерй, яхудй. форси ва гайрахо гирд оварда шуда буд. Рохбарии ки¬тобхона ва осорхонаи Искандария ба зиммаи ходимо-ни маъруфи маданияти он замон- Зенодот, Каллимах, Аристрахи Самофракиягй, Аполлони Родоссй ва ди-гарон гузошта шуда буд. Сахми математики машхур Евклид (асараш «Ибтидо») ва Аристрахи муначим ва физик нихоят бузург буд. Аристарх аввалин шуда давр задани заминро дар гирди офтоб кашф кард. Дар натича^ :ш гуна кашфиётхо осорхонаи Искандария ба марказй мадании ҷаҳон табдил ёфта буд. Дар инкишо-фи илми нучум бошад сахми Гиппарх ва шогирдонаш Эратосфену Кирена нихоят бузург буд.