Top 10 similar words or synonyms for пешниход

дастгири    0.945446

химоя    0.940800

тарафдорӣ    0.934241

баркарор    0.925730

ќабул    0.916100

таҳдид    0.915806

изофа    0.914733

иқтидо    0.913223

иљро    0.910933

ӄабул    0.910852

Top 30 analogous words or synonyms for пешниход

Article Example
Риёзи Риёзи ба мо забони махсуси гуфтугуро пешниход мекунад, ки барои сахех дастрас намудани дониши математика зарур аст. Барои хамин математика фанни мухимтарин ва барои омухтани илмҳои сахех, социали ва гуманитарии лозима мебошад.
Windows XP Ҳангоми кор бо Windows XP Professional дар таркиби гурӯҳи кори ё дар речаи алохида хуқуқи маъмур пешниход мешавад, ва истифодаба-ранда дорои хуқуқи дастрасшави ба тамоми функсияҳои бехатарии сис-тема мегардад. Агар компютер таҳти идораи Windows XP Professional ба шабака пайваст бошад, параметрҳои бехатариро маъмур муайян менамояд.
Таърихи Чин 25 апрели соли 1917 Дуань Цижуй милитаристон ва губернаторони харбии 9 музофот ва дигар фаъолонро ба Пекин ба конфронси низоми хонд. Дар кори конфронс намояндагони ИМА ширкат доштанд ва харчи зудтар эълони чанг бо Олмонро такозо кардан. Дар натича 28 апрели соли 1917 конференцияи губернаторони харби эълони чанг бо Олмонро кабул ва ба палатаи поёнии парламента, 10 мая соли 1917 пешниход кард.
Аҳмади Дониш Ӯ ин рисоларо ба амир Музаффар пешниход карда шарт мегузорад, ки танҳо дар сурати қабул гардидани он дар кори идораи амирӣ кор мекунад. Амир баъди сафари сеюми Аҳмади Дониш бо сафорати амири солҳои 1874-1875, ки мақсадаш изҳори шӯърбанди Музафархон ба муносибати додани соҳили рости Амударё буд аз дарбор карда мешавад. Ӯро ба Гузор ва Нахрнай қозӣ таъин мекунанд.
Таърихи Чин 18 январи соли 1915 Чопон ба Чин «21 талабот»-ро пешниход кард ки аз руи он, Шаньдуне, Южной Маньчжурии, Внутренней Монголии ва маркази асосии металлургии Чин — комбинати Ханьепинском , хамчунин артиш, полис, сиёсати дохили ва молиявии Чин ба итоати Чопон медаромаданд . Ин талабот боиси норозигихо дар Чин гардид. Дар хама чо баромадҳои зидди чопони дар ташкилотҳои тахти тасаруфи Чопон корпартоихо эълон карда шуданд.
Автопилот Автопилот (аз авто... ва фар. pilote — ронанда) олотест — барои автоматӣ идора кардани апарати париш. Фикри сохтан ва трхи автопилотро К. Э. Тсеолковский соли 1898 пешниход кардааст. Дар СССР аввалин автопилот соли 1932 сохта шуд. автопилот даставвал барои стабилизатсияи харакатҳои кунчии ҳавопаймо хизмат мекард. Ин имконият медод, ки режими матлуби парвоз бе иштироки пилот нигох дошт ашавад.
Масҷиди хоқонии Исо [Huì]) - масчиди озодест, ки дар шахри Пекин, Хитой соли 1917 сохта шуда буд. Имруз, такрибан 1,5 миллион нафар одам дар чилу панч давлати шаш китъаи дуньё аъзои хамин масчид мебошанд. Ин масчид ба сохаи Протестантии, шуъбаи Христиании, ки дар давоми авали садсолаи бистум пайдо шуда аст. Ин масчид идҳои «Рузи таввалуди Исо Пайгамбар», «Easter». Онхо ҳаракат мекунанд, ки «Евангелиеро» ба хамаи халкҳои дуньё пешниход кунанд.
Таърихи Чин Тобистони соли 1915 Юань Шикай маъракаи таъини салтанат ва точу тахт огоз шуд. Дар музофотхо райъпурси шуда гузашт ки мардум барои баркарории монархия чонибдори карданд. Дар моҳи декабри соли 1915 шурои мачлиси маркази карор барои таъсиси монархияи конститутсиониро ба Шикай пешниход кард. Юан Шикай дар авал истисно ба адами тамоюли худ нисбати содик буданаш ба сохти президенти ва эхтироми Пуи ин хохиши мачлисро рад кард ва баъдан 12 декабр барои кабули унвони имперотури розиги дод.
Windows XP Файли шифргузоришуда барои аз назар гузарони дар намуди ибти-доиаш дастнорас мешавад, хатто агар хучумкунада химояи системаврои гузашта тавонад, масалан, бо корбарии дигар СО. EFS шифргузории ус-туворро мувофик алгоритмҳои стандарти дастгири менамояд ва бо NTFS муттахид шудааст. EFS дар Windows XP Professional имкониятҳои навро барои истифодабарии хамчояи файлҳои шифргузоришуда ё хомуш намудани агентҳои баркарорнамои пешниход менамояд, инчунин, идо-ракуниро бо ёрии сиёсати гурӯҳи ва барномаҳои хидматии сатри фармо-ни осон менамояд.
Алгебра Риёзидонони Осиёи Миёна, аз Хоразмй cap карда, ифодаҳои дуаъзоги ва сеаъзогии квадратиро ба ду гурӯҳ содда ва мураккаб чудо намуда, дар асоси онхо 6 намуди мухталифи муодилахоро хал намудаанд. Дар ин кори захматталаб инчунин номи олими тоҷик Али Кушчиро (асри XV), Баховаддини Омули, Начмиддин Алихонро бо неки ёдоваршудан мумкин аст. Онхо дар баробари пешниход намудани формулаҳои халли муодилаҳои аз бисёраъзогиҳои дарачаи ду тартибёфта, инчунин муодилаҳои тартиби болотарро низ бо тарзҳои сунъи хал намуда, дар назарияи муодилаҳои тартиби се ва чор тагйироти чиддй ворид сохтаанд.