Top 10 similar words or synonyms for калимаҳои

ҳарфҳои    0.910221

юнонӣ    0.854987

сириллик    0.840899

алифбои    0.833203

ҳарфҳо    0.831949

ҳарф    0.829584

калима    0.827773

исм    0.827501

луғат    0.824401

басомади    0.821539

Top 30 analogous words or synonyms for калимаҳои

Article Example
Калимаҳои тасвирӣ Калимаҳои тасвирӣ ( тасвири овоз, ономотопоэтикӣ), калимахое, ки садои онхо аз руи маъниашон каблан таъин гардидааст. Дар забон калимаҳои тақлидӣ, калимаҳои тасвири овоз (иде-офонй) мавчуданд, ки садояшон оид ба шакл, ҳаракат, мавкеи чойгиршавй, сифатҳои предмет ва гайра дар асоси робитаҳои байнихамдигарии ходисаҳои овозй ва гайриовозй таассурот мебахшад. Масалан, калимаҳои милт-милт, ялт-ялт (дурахшидани чарог, ситорахо ва предметҳои дигар), хоп (садои ҳангоми чахидан), хаш-хаш (нафаскашй) ва гайра Калимаҳои тасвирӣ мебо-шанд. Калимахое низ вучуд доранд, ки бо принципи морфологи аз Калимаҳои тасвири сохта шуда решаашон аз калимаҳои таклиди овоз ва идеофонй иборат аст: чирчирак, чокак, ку-ку, аккоси саг, шилдироси об ва гайраҳо.
Калимаҳои модалӣ ва лузумиятро ифода мекунанд: э х,-тимол, шояд, мумкин, аз аф¬та ш ва F. К. м. ба вазифаи хиссаҳои иомии нутк, намеоянд, номи предме¬ту аломат ва процессро ифода наме-кунанд, бо калимаҳои чумла алоцаи грамматики надоранд ва аъзои ч;Ум-ла намешаванд. Хусусиятҳои синтак-сисии К. м. ин аст, ки онх,о х,амчун ч,умлаи яккалимагй, калимаи туфай¬ли ва калимаи тасдик,й истифода ме¬шаванд. К. м. аз калимаҳои туфай-лие, ки эхсосу хаяч,онро нисбат ба руйдодхо ифода мекунанд ва аз вохидхри синтаксисие, ки маънои махдудият, шарху эзох ва тафсил доранд, фарк мекунанд.
Калимаҳои туфайлӣ Калимаҳои туфайлй, калимаҳое, ки аз чиҳати наҳвӣ (синтаксисӣ) бо ҷумла алоқа надошта, муносибати гӯяндаро ба фикри баёншуда, манбаи он ва муносибаташро ба воқеият ифода менамоянд. Калимаҳои туфайлй аз ҷиҳати наҳвӣ (морфологӣ) бо калима ва таркибҳои махсус, ки ба ин ё он ҳиссаи нутқ дахл надошта, танҳо ба сифати калимаи туфайлй меоянд, ифода мешаванд.
Калимаҳои модалӣ Калимаҳои модалӣ, як гурухи калимахое, ки тавассути онхо гуянда ба мазмуни фикри баёншуда аз нук,-таи назари муносибати он ба вок,еият бахо медихад. К. м. аз руи маъно ду гурухи калонро ташкил мекунанд: 1) К. м.-е, ки баҳои мантикди гуфторро оид ба ханикати ахборот, дарацаи боварии гуяндаро ифода мекунанд: б о-яд, бешак, дуруст, хак,ик,а-тан, албатта ва г.; 2) К. м.-е, ки маънои имкон, эхтимолият, зарурат
Луғати калимаҳои компутерӣ Агар дар ин рӯихат калимае, ки шумо ҷустуҷӯ доред дарёфт нашуд - тугмачаи вироишро дар поёни саҳифа пахш кунед ва калимаро аз рӯи тартиб гузоред.