Top 10 similar words or synonyms for имоди

мухлиси    0.970302

бектош    0.966138

муаллифин    0.964913

шурангези    0.964560

раҳматзод    0.963037

муртазо    0.959879

абутоҳири    0.958643

арзонӣ    0.958285

ёвонӣ    0.957705

манучеҳрӣ    0.957076

Top 30 analogous words or synonyms for имоди

Article Example
Имоди Факеҳи Қирмонӣ Шоири сермахсул Имоди Факех шаш маснави ва як девони ашъор ба мерос гузоштааст. Онхо бо номи Куллиёти Имоди Факехи Кирмони ба табъ расидаанд, ки аз 16 ҳазор байт иборат мебошанд.
Имоди Факеҳи Қирмонӣ 5) Маснавии Дах нома (соли таълифаш номаълум) дах номаро дар бар мегирад ва ба шахсони гуногун бахшида шудааст.
Имоди Факеҳи Қирмонӣ Дар шахрҳои Кирмон, Шероз ва Язд тахсил намудааст. Шайх Озари дар Чавохируласрор, Давлатшохи Самарканди дар Тазкиратушшуаро ва дигар тазкиранависон ба фазлу дониш ва хунари шоирии Имоди Факех баҳои баланд додаанд. У махсусан дар илми бадеъ мумтоз будааст.
Имоди Факеҳи Қирмонӣ 6) Достони «Тухфатулихлос» ё «Китобулмаориф» (соли таълифаш номаълум) низ андешаҳои ахлокии шоирро фаро гирифтааст. У дар ин асар подшоҳонро ба инсофу адолат даъват кардааст.
Имоди Факеҳи Қирмонӣ 2) Достони Сафонома ё Мунисулаброр ва Анисулахёр хачман хурд буда, аз се макола иборат аст, хар яки он дар навбати худ ба фаслҳои алохида таксим мешавад. Сафонома (1364-1365) мазмуни ахлоки дорад, худи шоир низ онро Сад панд номидааст. Имоди Факех дар ин достон аз бевафоии умр, бебакоии дуне, чабру ситами фалак ва гайра шикоят карда, мардумро ба неки хидоят фармудааст.
Имоди Факеҳи Қирмонӣ 4) Достони Мухаббатнома (1331-1332) мукаддимаи хурди насри дорад, ки дар он сабаби таълифи асар накл шудааст. Достон дорои 480 байт буда, ба 8 боб таксим мешавад. Мухаббатнома дар мавзуи ишку ошикист. Дар достон на танхо аз ишки инсон, балки аз мухаббати ҳайвонот, наботот, чавохирот ва дигар чисмхо низ сухан рафтааст. Шоир дар ин асар мунозираи рух ва бадан, зарра ва хуршед, оҳан ва оҳанрабо, шамъу парвона, кох ва кахрабо, гулу булбул, паша ва филро оварда, аз мухаббати байни онхо накл кардааст.
Имоди Факеҳи Қирмонӣ Девони ашъораш китъаҳои зиёде дорад, ки дар васфи подшоҳу вазирон ва дигар шахсони таърихии замонаш суруда шудааст. Китъахо бисёр акидаҳои тарбиявию ахлокии шоирро фаро гирифтаанд. Куллиёти шоир 26 касида дорад, ки мадхи подшоҳону вазирон, шикоят аз замона, таргиби илму адаб ва баъзе лахзаҳои хаёти шоирро дар бар гирифтааст. Дар эҷодиёти Имоди Факех ғазал мақоми хоса дорад. Ғазалҳои у аз руйи мазмун, санъати бадеи, хушоҳанги ва латофату назокати сухан ба ғазалҳои Хофиз шабохат доранд. Куллиёти шоир 107 рубои дорад, ки хамаги соддаю равон гуфта шудаанд. Намунахо аз эҷодиёти у:
Имоди Факеҳи Қирмонӣ Хоча Имодуддини Кирмони яке аз шоирони асри 14 аст, ки бо Хофизи Шерози муосир буда, дар аксари сарчашмаҳои адаби ва таърихи бо лакаби Имоди Факех зикр ёфтааст. Имоди Факех такрибан дар соли 1310, дар шахри Кирмон таваллуд шудааст. Соли 1372 хамон чо вафот мекунад.
Имоди Факеҳи Қирмонӣ 1) Манснавии «Тарикатнома» ё «Мисбохулхидоят» аз 10 боб (4880 байт) иборат буда, соли 1349 ба номи Шох Шучоъ таълиф шудааст. Дар ин маснави сухан бештар аз масъалаҳои амалии тасаввуф меравад ва аз руйи мазмун онро дастурномаи ахли тасаввуф ва пайравони роҳи тарикат хисобидан мумкин аст.
Имоди Факеҳи Қирмонӣ 3) Манснавии Сухбатнома ё Тарбиятнома (1330-1331). Дар хачми 954 байт буда, аз 10 макола иборат аст. Дар он шоир оид ба неки, халқпарвари, адолату ҳақиқат ва гайра акидаҳои чолиб пеш гузоштааст.