Top 10 similar words or synonyms for neg

launches    0.871190

proposals    0.864582

nayaks    0.864309

gilbert    0.862349

legion    0.857173

rats    0.857074

epitome    0.856835

liquids    0.855011

consisted    0.854897

speeches    0.854861

Top 30 analogous words or synonyms for neg

Article Example
పాల్ క్రుగ్మాన్ దీనికి దాదాపు పదకొండు సంవత్సరాల విరామం పట్టింది, కానీ చివరికి న్యూ ట్రేడ్ థియరీ (NTT) మీద క్రుగ్మాన్ చేపట్టిన పనులు సహజంగా "న్యూ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ" (NEG) అని పిలవబడే దానికి దారితీసాయి, దీనిని క్రుగ్మాన్ "జర్నల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకనోమి" లోని 1991 సంబంధిత వ్యాసంలో అభివృద్ధి చేయటం ఆరంభించారు.. క్రుగ్మాన్ మాటలలో, NTT నుండి NEG వరకూ వెళ్ళే త్రోవ "గతస్మృతిలో స్పష్టమైనది; కానీ దాని గురించి పరిశీలించటానికి నాకు కొంత సమయం పట్టింది. ఒకే ఒక శుభవార్త ఏమనగా ఏ ఒక్కరూ కూడా మధ్యలో ఉన్న ప్రక్కదారి మీద పడి ఉన్న $100 బిల్లును తీసుకోలేదు ." క్రుగ్మాన్ యొక్క అత్యధికంగా ఉదహరించిన విద్యాసంబంధ వ్యాసంగా ఇది ఉంది: 2009 నాటికి, 857 ఉదహరింపులను కలిగి ఉంది, ద్వితీయ-శ్రేణి పొందిన అతని వ్యాసం కన్నా ఇది రెట్టింపులో పొందింది. క్రుగ్మాన్ దీనిని "నా జీవితంలో చేసిన విద్యాసంబంధ కృషిలో నేను ప్రేమించేది" అని తెలిపారు.
పాల్ క్రుగ్మాన్ NTTలో క్రుగ్మాన్ "గృహ మార్కెట్ ప్రభావం"ను అభివృద్ధి చేశారు, అదే విధమైన ప్రభావం NEGలో కూడా ఉంది. NEG సమీకృతంను "పెరుగుతున్న ఆదాయాలు, వాణిజ్య వ్యయాలు, మరియు కారక ధర వ్యత్యాసాల యొక్క అంతర్ స్పందన యొక్క ఫలితం"గా వివరించారు. ఒకవేళ వాణిజ్యం అధికంగా ఆదాల కొలమానం చేత ఆకృతి చేయబడితే, క్రుగ్మాన్ వాణిజ్య విధానం వాదించే విధంగా ఉంటే అధిక ఉత్పత్తితో ఉన్న ఆ ఆర్థిక ప్రాంతాలు బాగా లాభదాయకంగా ఉంటాయి మరియు ఇంకనూ అధిక ఉత్పత్తిని ఆకర్షించేటట్లు ఉంటాయి. అనగా, క్రుగ్మాన్ యొక్క వాణిజ్య విధానం ప్రపంచమంతటా సమానంగా విస్తరించే బదులు ఉత్పత్తి కొన్ని దేశాలు, కొన్ని ప్రాంతాలు లేదా కొన్ని నగరాలలో కేంద్రీకృతం అయి ఉండాలని సూచిస్తుంది, అప్పుడు అధిక జనసాంద్రత కలిగి ఉండటమే కాకుండా ఉన్నతమైన రాబడుల స్థాయిలను కలిగి ఉంటుంది.
పోవు పోవు [ pōvu ] pōvu. తెలుగు v. n. To go, proceed. To pass, cease, disappear. To be lost, to die. ఇంటికి పోయినాడు he went home. వాని దోవను వాడు పోయెను he went his way. వాని తండ్రి పోయిన తరువాత after his father's death. పది దినములు పోయిన తరువాత after ten days had passed. వాన పోయిన తరువాత after the rain ceased. ఆ పుస్తకము పోయినది the book is lost. వాని కండ్లు పోయినవి he lost his eyes. చిల్లులు పోయిన చెంబు a mug that leaks. పదింటిలో నాలుగు పోతే ఆరు deduct four from ten and six remain. వాడు దానితో పోయినాడు he had (sexual) intercourse with her. Added to infinitives in A, it gives the signification of intent or futurity. వ్రాయబోతే వద్దన్నాడు when I was going to write he told me not to do so. దాన్ని కొట్టబోయినాడు he was about to strike her. వారెప్పుడు పోబోతారు when are they going to set out? చెప్పబోయేవు సుమీ take care, you don't mention it. Affixed to the past affirmative participles of many verbs, it denotes completeness: as ఆ గోడ పడి పోయినది the wall has fallen down. ఆ మాటలు ఇప్పుడు ఏటిలో కలిసి పోయినవి those words are now all forgotten; lit: gone into the river. వారక్కడనే ఉండి పోయినారు they settled there. Joined to negative participles it is used to form a past tense negative. రాక పోయెను he did not come. పోకపోయెను he did not go. వినక పోయెను he would not listen. పోవుదెంచు Same as పోవు. Also, to pass, as time, కడచు, పోదోయు pō-dōyu. v. a. To baffle, to push back, to thrust away. పోదోలు pō-dōlu. v. a. To drive off. పోనాడు pōn-āḍu. v. a. To drive off, to turn away, to abandon. To blame, censure, నిందించు, పోగొట్టు or పోగొట్టుకొను to lose. పోని pōni. (neg. part. of పోవు) who or which goes not. పోని దోషము a sin that cannot be removed or done away. లేనిపోని nonsensical. లేనిపోని మాటలు foolish language. లేనిపోని పని a foolish thing. లేనిపోని దేవులు gods that are no gods. పోని. [for పోనిమ్ము.] imperative: Let it go, let it pass. Never mind. పోనొత్తు pōn-ottu. v. a. To do away, to remove. "అయ్యుంతులు, చిత్తజు బాణముల చేత సిగ్గంతయు బోనొత్తి మునిబెండ్లియాడగ తత్తరపడు టెరిగి." Vish. v. 147. పోపడు pō-paḍu. v. n. To go, పోవు. "క కోపంబున రాజు కొడుకు గుడ్డులు రెండుం, బోపడునట్లుగ గోళ్లన్, వేపెరికి." M. XII. iii. 243. పోబడి pō-baḍi. (పోవు+బడి.) n. A trace. ౛ాడ. పోబెట్టు pō-beṭṭu. n. A kind of noise expressive of love. అనురాగము వల్ల గలిగిన ధ్వని. పోము pōmu. (1st. pers. plu. neg. aor. of పోవు.) We will not go. పోరాని pō-rani. adj. Unavoidable, Friendly, loving, dear, ఆప్తమైన. పోరానిచుట్టము a dear relation. పోరామి pō-rāmi. n. Affection, love, friendship, స్నేహము. "పోరేరారె ప్రియంబుగల్గిన జనుల్ పోరామి పోబోవునే." Swa. iii. 173. "ఆరాములలోనెప్పుడు, పోరాములు చాలనెరపి పురుషోత్తముడున్." B. X. §. 59. Hardship, trouble, సంకటము. పోయిన pōyina. (past rel. p of పోవు.) Gone, departed, lost. Also, past, last, as పోయిన సోమవారము last Monday: పోయిన నెల last month. పోయివచ్చు pōyi-vaṭsṭsu. v. n. To take leave, to go, వెళ్లు. పోయి వస్తాను farewell, goodbye. పోవిడుచు pō-viḍuṭsu. v. a. To abandon, give up, let go. మాను, వదలు.