Top 10 similar words or synonyms for netbsd

openbsd    0.926731

irix    0.899242

freebsd    0.897226

quake    0.889977

telnet    0.888464

gcc    0.886791

reporting    0.885290

otp    0.884475

ons    0.883989

memo    0.882943

Top 30 analogous words or synonyms for netbsd

Article Example
புளூடூத் NetBSD இல் அதன் 4.0 வெளியீட்டில் இருந்து புளுடூத் ஆதரவு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. மேலும் அதன் புளுடூத் செயல்படுத்தல் நெறிமுறை OpenBSD இல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிளெண்டர் (மென்பொருள்) பிளெண்டர் ("Blender") என்பது ஒரு சுதந்திரமான முப்பரிமாண (3D) வரைகலை மென்பொருள். இது Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, IRIX, Solaris, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD போன்ற இயக்கத்தளங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டு ஜிஎன்யு உரிமத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது மேலே குறிப்பிட்ட அனிமேஷன் மென்பொருட்கள் கொண்டுள்ள வசதிகள் அனைத்தையும் பெரும்பாலும் கொண்டிருக்கிறது.
மைசீக்குவெல் AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, i5/OS, Linux, Mac OS X, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, eComStation, OS/2 Warp, QNX, IRIX, Solaris, Symbian, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Sanos, Tru64 மற்றும் Microsoft Windows உள்ளிட்ட பல்வேறு இயக்க முறைமைத் தளங்களில் MySQL செயல்படுகின்றது. OpenVMS க்கான மையெசுக்யூயெல் போர்ட்டும் உள்ளது.
என்.ரி.எப்.எசு eComStation, KolibriOS, மற்றும் FreeBSD ரீட்-ஒன்லி NTFS ஆதரவினை வழங்குகின்றன (eComStation க்கு ரைட்/டிலீட் அனுமதிக்கும் ஒரு பேடா NTFS இயக்கி இருக்கிறது, ஆனால் அது பொதுவாக பாதுகாப்பற்றதாகக் கருதப்படுகிறது).NTFS-3G ஐ ஆதாரமாகக் கொண்டிருந்த, BeOS க்கான இலவச மூன்றாம்-தரப்புக் கருவி, முழு NTFS படித்தல் மற்றும் எழுதுதலை அனுமதிக்கிறது. லீனக்ஸில் FUSE மூலம் வேலை செய்வதோடல்லாமல் Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, Solaris மற்றும் Haiku விலும் கூட NTFS-3G வேலை செய்கிறது. "NTFS4DOS" என்றழைக்கப்படும் MS-DOS க்கான ஒரு இலவச தனிநபர் பயன் படித்தல்/எழுதுதல் இயக்கியும் உளதாயிருக்கிறது.
இயக்கு தளம் Minix என்பது ஒரு கல்வி சார்ந்த கற்பித்தல் கருவி, இது பழைய PC களில் இயங்கக்கூடியது, இது Unixன், மற்றொரு மறுமேம்படுத்தலான Linux உருவாக்கத்திற்கு ஊக்கமளித்தது. கணினி மாணவர் லினஸ் டோர்வால்ட்ஸ் மற்றும் பல இணையத்தள தன்னார்வலர்களின் கூட்டுமுயற்சியில் தொடங்கப்பட்டு, GNU Project இன் கருவிகள் கொண்டு ஓர் இயக்க முறைமை உருவாக்கப்பட்டது. BSD எனப்படும் Berkeley Software Distribution என்பது, 1970 களின் தொடக்கத்தில் பெர்க்கிலேயிலுள்ள, கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தால் வினியோகிக்கப்பட்ட UNIX வழித்தோன்றிய இயக்க முறைமையாகும். அது இலவசமாக வழங்கப்பட்டது, மேலும் பல குறுங்கணினிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது, பின்னர் தொடர்ந்து PCகளில் இயங்கக்கூடிய துணைத் தயாரிப்புகளாக வெளிவந்தது, அவற்றில் FreeBSD, NetBSD மற்றும் OpenBSD ஆகியவை முக்கியமானவை.
யுனிக்சு தற்கால யுனிக்ஸ் பல்வேறு கிளைகளாக பிரிந்து வெவ்வேறு நிறுவனங்களாலும் விரிவாக்கி வளர்த்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது யுனிக்சின் தொழிற்குறியீட்டு (trademark) உரிமை தி ஓபன் குரூப் (The Open Group) என்ற அமைப்பிடம் உள்ளது. தனி யுனிக்சு குறிப்புகளுக்கு (Single Unix Specification) முற்றிலும் இசைந்த (compliant) இயங்கு தள மென்பொருள்களுக்கே இந்த தொழிற்குறியீடு (trademark) கொடுக்கப்பட்டு சான்றளிக்கப்படுகிறது. சன் குழுமத்தின் சொலாரிஸ் (Sun Solaris), ஐ.பி.எம்.(IBM)-ன் எய்க்ஸ் (IBM AIX), ஹியூலட் பக்கார்டின் ஹெச்.பி.அக்ஸ் (HP-UX), ஸான்றா க்ரூஸ் ஆபரேஸன்ஸின் யுனிக்ஸ்வேர் (SCO Unixware) இயங்கு தள மென்பொருள்கள் ஆகியன முற்றிலும் சான்றளிக்கப்பட்டவை. இவ்வாறு சான்றளிக்கப்படாமல் உள்ளவை யுனிக்ஸ் போன்றவை (Unix-Like) என அழைக்கப்படுகின்றன. லினக்ஸ் (Linux), பி.எசு.டி. (BSD- Free BSD, NetBSD,etc) ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
இயக்கு தளம் புதிய இயக்க முறைமைகளுக்கான ஆராய்ச்சிகளும் உருவாக்கங்களும் தொடர்கின்றன. GNU Hurd இயக்க முறைமை Unix உடன் இணக்கமாக இருக்கும் வகையில் பின்னோக்கிய அம்சங்களுடனும் அதே நேரத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட செயல் அம்சங்கள் மற்றும் மைக்ரொகெர்னல் கட்டமைப்புடனும் உருவாக்கப்பட்டது. சிங்குலாரிட்டி என்பது Microsoft Research இன் ஒரு பணித்திட்டமாகும், இது சிறந்த நினைவகப் பாதுகாப்புடன் திகழக்கூடிய ஓர் இயக்க முறைமையை உருவாகுவதற்கானது. இது .Net நிர்வகிக்கும் குறியீட்டு மாடலின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுவது. முறைமைகள் உருவாக்கத்திலும், பிற மென்பொருள் உருவாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அதே முறையே பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதிலும் பராமரிப்பான்கள், பதிப்புக் கட்டுப்பாட்டு "மரங்கள்", கிளைகள், "ஒட்டுகள்" மற்றும் குறிப்புவிவரங்கள் ஆகிய அனைத்தும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. AT&T-பெர்க்லீ வழக்கிலிருந்து, சுமையற்ற முறைமைகள், Unix சண்டைகளுக்குப் பின்னர் தவறிய குறியீடுகளை இடமாற்றம் செய்வதற்கான FreeBSD மற்றும் NetBSD முயற்சிகளாக உருவான 4.4BSD இன் அடிப்படையில் இருந்தன. சமீபத்திய கிளைகளில் DragonFly BSD மற்றும் BSD Unix இன் Darwin ஆகியவை அடங்கும்.