Top 10 similar words or synonyms for klusiler

frikativor    0.902712

tonlösa    0.899261

nasaler    0.894566

tonande    0.875210

alveolara    0.848749

tonlös    0.846928

affrikator    0.840968

frikativa    0.840300

velar    0.839842

oaspirerade    0.832682

Top 30 analogous words or synonyms for klusiler

Article Example
Stämtonslatens engelska, uppfattas klusiler med kort positiv tonlatens som tonande och klusiler med lång positiv tonlatens och aspiration som tonlösa.
Soyombo Soyombo innehåller en full uppsättning bokstäver för att återge sanskrit och tibetanska. Lägg märke till att vissa av bokstäverna representerar olika ljud på mongoliska respektive sanskrit/tibetanska. Bokstäverna som på sanskrit står för tonlösa klusiler används för tonande klusiler på mongoliska och de som står för tonlösa aspirerade klusiler på sanskrit används för tonlösa klusiler på mongoliska. På mongoliska används termen "galig" för att referera till bokstäver som inte används för mongoliska. Sanskritvarianten av "ga" kallas exempelvis "galig ga".
Klusil I svenskan används allmänt sex klusiler:
Lalo (språk) I tabellen används // och // för att markera palataliserade velara klusiler.
Cebuano Klusiler (stoppkonsonanter) är alltid oaspirerade. Den velara nasalen ("ng")
Irisk fonologi Som på svenska aspireras tonlösa klusiler i början av ord, medan alla tonande klusiler kan vara bara delvis tonade, men aldrig aspirerade. Tonlösa klusiler är oaspirerade efter och (som i ”terror”); klusiler förblir dock aspirerade efter den klitiska partikeln "is" (som i "den är sned".) Flera forskare (som , , , , ) använder sig av transkriptioner som etc., vilket visar på att de betraktar de klusiler som följer tonlösa frikativor som avtonade allofoner av de tonande klusilerna, snarare än oaspirerade allofoner av de tonlösa klusilerna, men detta är en ovanligare åsikt.
Fornspanska Tonlösa klusiler (p, t, c) mellan vokaler blev tonande (b, d, g).
Stämtonslatens Det finns andra språk som använder alla de tre kulsiltyperna, alltså med lång negativ, kort positiv och lång positiv stämtonslatens, till exempel thailändska och armeniska. I hindi finner man dessutom tonande aspirerade klusiler, fast tonande klusiler som regel är oaspirerade i andra språk. I svenska finns det både aspirerade och oaspirerade tonlösa klusiler. Men de är inte betydelseskiljande utan den fonetiska skillnaden uppträder beroende på position i ordet. I stort sett är det klusiler i initial position i ordet som blir aspirerade, till exempel första /p/ i pappa medan det andra p-ljudet har kortare tonlatens och blir nästan helt oaspirerat.
Tamil I motsats till de flesta andra språken i Indien har tamil inga aspirerade konsonanter. Den tamilska skriften har inga särskilda bokstäver för tonande och tonlösa klusiler, fastän båda finns i talspråket, men då som allofoner i komplementär distribution. Exempelvis förekommer den tonlösa klusilen 'p' i början av ord, medan den tonande klusilen 'b' aldrig gör det. Inuti ord förekommer endast tonlösa klusiler normalt i geminerade par som -pp-, medan tonande klusiler vanligen inte förekommer i par. Den tonande klusilen 'b' kommer efter nasalen 'm' men den tonlösa klusilen gör inte det Tolkāppiyam ger detaljerade regler för när en bokstav ska uttalas tonande respektive tonlöst, och regeln är identisk för alla klusiler.
Grönländska Grönländskan har konsonanter på fyra artikulationsställen: labialer, alveolarer, palataler, velarer och uvularer. Den gör ingen fonematisk skillnad mellan tonande och tonlösa konsonanter, men skiljer klusiler från frikativor. Den urskiljer klusiler, frikativor och nasaler på de labiala, alveolara, velara och uvulara artikulationsställena. Den äldre palatala sibilanten har smält samman med i alla utom ett fåtal dialekter. Den labiodentala frikativan är bara kontrastiv i lånord. Den alveolara klusilen uttalas som en affrikata före den höga främre vokalen /i/. Ofta skrivs danska lånord med danska bokstäver för tonande klusiler ⟨b d g⟩, till exempel "⟨baaja⟩" "öl" och "⟨Guuti⟩" "Gud", men dessa klusiler uttalas på grönländska exakt som , alltså och .