Top 10 similar words or synonyms for avnämare

bråktalen    0.576939

oäkthet    0.545725

elstyrd    0.532434

mediagrupp    0.518081

chattfunktion    0.516828

världslinje    0.516646

yrkesbrandkår    0.513615

webbinnehåll    0.512710

ringstruktur    0.512652

arbetsmodell    0.511834

Top 30 analogous words or synonyms for avnämare

Article Example
Lantmännen Reppe AB Företaget tillverkar idag huvudsakligen fem produkter av vete: glukossirap, vitalt vetegluten, etanol för human konsumtion, torkad och modifierad stärkelse samt foderråvara. Avnämare är livsmedelsindustri och pappersindustri. Företaget var bekant som sista svenska tillverkare av det klassiska livsmedlet sagogryn.
Johan Fredrik Julin Julins landskapsmåleri var i Carl Johan Fahlcrantz’ anda. Han arbetade ofta i färg och i större skala och hans verk fick avnämare. Bland hans kända arbeten finns två illustrationer över Järngraven i Slussenområdet i Stockholm. Den ena visar ett motiv inifrån Järngraven med järnbärare och järnupplag, den andra är en utsikt från Slussen med Järngraven mot Saltsjön.
Hushållningssällskap Den gemensamma värdegrunden utgår från viljan att vårda och utveckla landsbygden och dess värden. Främst görs detta genom att hushållningssällskapen utvecklar och förmedlar kunskaper till lantbrukare och andra företagare på landsbygden samt till deras avnämare. Hushållningssällskapen i Sverige har sammanlagt 600 medarbetare och bedriver verksamhet i hela landet, ofta i nära samverkan med offentliga sektorn men också direkt till den enskilda företagaren. Hushållningssällskapen anlitas av såväl landsbygdsföretagare, högre utbildningar som myndigheter och Europeiska unionens olika program.
Vetenskap Grundforskning är oberoende forskares förutsättningslösa sökande efter ny kunskap och nya upptäckter. Tillämpad vetenskaplig forskning kan bedrivas av industriforskare såväl som akademiska forskare. Vid tillämpad akademisk forskning kräver forskningsfinansiärer ofta samarbete med specifika avnämare, exempelvis kommersiella företag eller myndigheter, som kan bidra med problemformuleringar och förväntas få användning av forskningen inom relativt kort tidshorisont. Tillämpad teknisk forskning syftar till att leda till kunskap som är användbar vid standardisering, patentansökningar, produktutveckling och införande av ny teknik.
Interop V-Lab Interop V-Lab är ett internationellt forskningsnätverk bildat 2007 för att verka inom området interoperabilitet mellan företag. Nätverket består av 250 forskare och 70 organisationer som representerar akademiker, forskningscentra, industriella avnämare och små och medelstora företag från Europa och Kina. Interop V-Lab finansieras av EU som en del av ett "Network of Excellence" vid namn Interop-NoE ("Interoperability research for networked enterprise applications and software").
Svenska nationella ambulansflyget Beslut om användning av denna typ av ambulansflyg tas, sedan 1 januari 2011, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samråd med Socialstyrelsen. Tänkta avnämare av tjänsten är svenska landsting, Försvarsmakten i Sverige, Europeiska Unionen och internationella organisationer efter en större olycka eller katastrof, när en omfattande evakuering måste göras. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skyldighet att före ett beslut om användning säkerställa att det finns finansiering för en förestående insats. Insatsen leds från en ledningscentral på Arlanda flygplats under en räddningsledare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med biträde av personer från det vårdansvariga landstinget och från SAS.
Forskning Grundforskning (även kallad för fundamental forskning, på engelska och ibland ) har som primärt mål att öka kunskap och teoretisk förståelse för de ingående variablerna. Grundforskning drivs av forskarens nyfikenhet och intresse, och har inte en uppenbar avnämare. Grundforskningen är ofta fri, i bemärkelsen att vem som får finansieringen inte styrs av statens eller industrins kortsiktiga intressen, utan av att arbetet bedöms som excellent av etablerade forskare, ofta med konservativa normer för vad som är god forskning. Den utförs ofta utan någon har satt ett praktiskt mål, men den kan dock resultera i oväntade upptäckter som kan ge upphov till praktiska tillämpningar. Grundforskning lägger grunden för ytterligare forskning som i längden ska ge upphov till kunskap som kan tillämpas på något i praktiken. Med andra ord finns det ingen garanti för att grundforskning inom en kort tidsperiod ger upphov till tillämpningar. Utvecklingen har gått mot minskade medel till grundforskning.
Högskolor och universitet i Sverige Före universitetsreformen 1977/1978 fanns flera självständiga fackhögskolor, exempelvis journalisthögskolor, ett begrepp som lever kvar trots att de därefter har inlemmats i universitet. Ett antal mindre högskolor i Stockholm betecknas ofta som konstnärliga högskolor på grund av att de framför allt bedriver grundutbildning i konstnärliga ämnen. Beteckningen högskola används även i vissa fall om en institution, fakultet eller motsvarande som endast är en del av ett större lärosäte, vanligtvis ett universitet. Framför allt gäller detta för verksamhet inom de tekniska, konstnärliga och ekonomiska områdena. I flera fall har tidigare självständiga högskolor införlivats med ett större lärosäte, men trots det fått behålla ordet högskola i sitt namn. Det finns dock även exempel på enheter som aldrig har varit självständiga, men som ändå namngivits som högskolor. Beteckningen högskola anses ofta ge verksamheten en tydligare profil. Man har därför valt att använda denna beteckning för att nå ut till potentiella studenter, avnämare och externa finansiärer. Behovet av profilering beror inte minst på förekomsten av flera självständiga högskolor vilkas verksamhet är speciellt inriktad mot vissa ämnesområden (framför allt Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, de fyra konstnärliga högskolorna i Stockholm samt Karolinska institutet). Inom vissa områden är beteckningen högskola också så nära förknippad med verksamheten i sig, att det i praktiken kan vara svårt att inte använda den (exempelvis musikhögskola, konsthögskola, handelshögskola).