Top 10 similar words or synonyms for interes

ličnu    0.962582

pojedinca    0.959099

komunalne    0.958448

državnu    0.954839

osnov    0.952994

teoriju    0.952917

odgovornost    0.952329

usvajanje    0.952293

podsticaj    0.951403

takvu    0.951161

Top 30 analogous words or synonyms for interes

Article Example
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes Rukovodioci privrednog društva moraju da vode računa da prilikom poslovanja ne dođe do sukoba interesa. Sukob interesa nastaje onda kada se u poslovanju pojave lični interesi koji su iznad interesa društva tako da mogu da dovedu do postupanja koje je suprotno interesu društva.
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes Osnivačkim aktom se mogu drugačije odrediti lica koja imaju pravo da odobre ovakve poslove (poslove u kojima postoji lični interes).
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes Ako lice koje ima posebnu dužnost prema društvu, ne prijavi društvu pravni posao ili radnju u kojoj ima lični interes, odnosno ne pribavi odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa a u nameri da to društvo zaključi ugovor ili preduzme radnju u kojoj će pretrpeti štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes Do zaključivanja pravnog posla u kom postoji lični interes može doći:
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes Međutim ukoliko treće lice, nije znalo niti je moralo znati za postojanje ličnog interesa u vreme zaključenja pravne radnje, radnja neće biti poništena.
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes Neće se smatrati da je došlo do povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes, odnosno tužba će biti odbačena ukoliko:
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes Ako je usled izvršenja radnje društvo pretrpelo štetu koja prelazi iznos od " deset miliona dinara " , učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes Zakon koji uređuje oblast ličnog interesa u Republici Srbiji je “Zakon o privrednim društvima”, tačnije članovi 65, 66, 67 i član 68.
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes Članom 65, „Zakona o privrednim društvima“ definisana je dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes. Prema pomenutom članu, lice koja ima posebne dužnosti prema društvu dužno je da odbor direktora, odnosno nadzorni odbor obavesti o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju društvo preduzima.
Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes Uz kaznu zatvora sud može učiniocu izreći zabranu obavljanja funkcije, u skladu sa Krivičnim zakonikom .