Top 10 similar words or synonyms for akciju

rukom    0.969565

publiku    0.963485

smirivanje    0.963166

jedinu    0.961548

odelo    0.960633

opstanak    0.959926

opremu    0.959856

metafora    0.959132

zabavu    0.958959

oruđe    0.958468

Top 30 analogous words or synonyms for akciju

Article Example
Liga za ornitološku akciju Srbije LOA je misiju zaštite ptica usmerila na zaštitu vrsta, njihovih staništa i značajnih područja, rečju, delom, i uključivanjem javnosti. LOA nastoji da spreči lokalna nestajanja populacija ptica; smanji broj ugroženih vrsta; poboljša mere zaštite svih vrsta, te zaštiti ključna područja i staništa ptica u Srbiji.
Liga za ornitološku akciju Srbije Plavno područje Kožara nalazi se usred Beograda, na levoj obali Dunava (opština Palilula), a naspram zaštićenog prirodnog dobra Veliko Ratno ostrvo – koje ne može da opstane kao izolovana celina. Njegov živi svet zavisi od kontakata sa širom plavnom zonom Dunava, koja igra ulogu ekološkog koridora, što je navelo Ligu za ornitološku akciju Srbije da se posveti istraživanju ovog područja i pripremi elaborata o pticama, leptirima i biljnim zajednicama Kožare, kojim je Sekretarijatu za životnu sredinu Grada Beograda predložila širenje zaštite i na ovo područje.
Liga za ornitološku akciju Srbije U jesen 2008. je na špicu Ade Ciganlije otpočela gradnja mosta, upravo na mestu vrbaka u kome je deo ptica provodio noć. Kako bi se tokom izvođenja radova pratilo zimovanje malih vranaca i drugih vrsta vodenih ptica na širem području gradilišta, angažovana je Liga za ornitološku akciju Srbije, koja je od svog osnivanja 2003. već vršila monitoring malih vranaca. Na osnovu izveštaja LOA, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda će predlagati mere za prevenciju i smanjenje gubitaka, kao i eventualnog nestajanja malih vranaca.
Liga za ornitološku akciju Srbije Urbanističkim planom je već predviđeno pretvaranje ove zone u ostrvo pod nazivom 'Čaplja', koje bi ponudom rekreativnih aktivnosti pariralo Adi Ciganliji. Ipak, pre nego što se radovima na ostvarenju takvih planova i pristupi, potrebno je valorizovati prirodne vrednosti područja i njegov potencijal za zaštitu. Iako su projektom obuhvaćene i druge grupe organizama, težište je ipak bilo na pticama. Na užem području Kožare (tj. bez Ratnog ostrva) zabeleženo je 109 vrsta ptica, od kojih su 74 "strogo zaštićene" srpskim Pravilnikom o proglašenju u zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, 33 na spisku SPEC (tj. zavisnih od zaštite), 8 na evropskoj Crvenoj listi IUCN, 26 iz aneksa 1 Direktive o pticama EU i 13 sa preliminarnog referentnog spiska migratornih vrsta po Direktivi o pticama.
Liga za ornitološku akciju Srbije Mali vranac "-{Phalacrocorax pygmeus}-" je najmanja evropska vrsta kormorana. U Srbiji je ‘strogo zaštićena vrsta ’ (prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta), a takodje je i u Aneksu I Direktive o pticama EU. Tokom poslednjih 15 godina, broj malih vranaca na Savi u Beogradu je neprekidno rastao, sve dok to zimovalište nije prihvatilo skoro 7000 ptica. To predstavlja 10% evropske populacije ove vrste, i veliku odgovornost za grad i za državu u celini.
Liga za ornitološku akciju Srbije Liga za ornitološku akciju Srbije nezavisno je, nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano 2003. radi zaštite prirode i ptica. Danas LOA ima 700 članova. Od samog osnivanja održava bliske veze sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Liga za ornitološku akciju Srbije Svakog januara, oko 15.000 posmatrača iz više od 100 zemalja broji barske ptice u okviru međunarodnog popisa močvarica. U Srbiji 26 aktivista LOA, Fonda za zaštitu ptica grabljivica i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije aktivno prati ptice na 55 lokaliteta. -{IWC}- se u svetu organizuje od 1967. i svake godine se prebroji između 30 i 40 miliona močvarica, a rezultati popisa omogućavaju praćenje promena u brojnosti i distribuciji vrsta, poboljšava poznavanje manje poznatih vrsta i podiže javnu svest o značaju i lepoti ovih ptica.
Liga za ornitološku akciju Srbije LOA je u saradnji sa vojvođanskim i crnogorskim društvima za zaštitu ptica učestvovala u međunarodnom projektu „-{BIRDS IN EUROPE – Population estimates, trends and conservation status}-” u organizaciji asocijacije BirdLife International, zahvaljujući kome Srbija po prvi put raspolaže procenama veličina i trendova gnezdilišnih populacija ptica Srbije. Ta studija pokazuje da broj vrsta ptica koje su u Evropi ugrožene nastavlja da raste i sada iznosi 226, odnosno 43% ukupnog broja ptica koje se na našem kontinentu gnezde (pre deset godina je iznosio 195). Broj ugroženih je bezmalo isti i u Srbiji i Crnoj Gori - 103 vrste, odnosno 42% gnezdarica SCG (deset godina ranije je broj ugroženih vrsta SCG iznosio 100 (Stevanović, V. & Vasić, V.: Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja). Mnogim pticama brojnost opada, ostaju usko lokalizovane ili znatno proređene, neke do te mere da bi u pojedinim oblastima mogle potpuno izumreti u bliskoj budućnosti. Pored pregleda statusa ugroženosti svih vrsta ptica koje nastanjuju evropski continent, studija određuje i prioriretne vrste ka kojima se moraju usmeriti zaštitarski napori.
Liga za ornitološku akciju Srbije Članovi LOA su, u saradnji sa vojvođanskim Društvom za zaštitu i proučavanje ptica (danas Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije), osmislili, rukovodili i sprovodili ornitološki „Projekt motrenja vodenih ptica selica za prevenciju ptičjeg gripa u Srbiji”. Statistika projekta je impresivna: 22 člana obe organizacije su tokom dve sezone sprovodili monitoring 50 lokaliteta na kojima su tokom 600 obilazaka terena identifikovali 100 vrsta močvarica i prebrojali 1.500.000 jedinki. Projekti su realizovani su pod patronatom Naučnog instituta za veterinu Srbije, a u okviru projekta Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Liga za ornitološku akciju Srbije U saradnji LOA i Ekološke redakcije državne televizije nastao je film „Ptičarenje za početnike” u trajanju od 25 minuta. Ovo je prva emisija u istoriji RTS posvećena temi kako posmatrati ptice. Prikazuje proces identifikacije na primerima nekoliko lakših vrsta i obiluje praktičnim savetima na šta obratiti pažnju, o opremi i etici, problemima u identifikaciji, ugroženosti ptica, te sportskom i turističkom aspektu ptičarenja. Režiju je potpisao Filip Čolović.