Top 10 similar words or synonyms for foljet

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for foljet

Article Example
Folja Foljet pavetor
Folja Foljet ndihmëse
Folja Foljet gjysmendihmese
Folja "Foljet kalimtare dhe jokalimtare"
Folja Foljet kalimtare dhe jokalimtare
Format e shtjelluara të foljes Foljet me temë në zanore (si p.sh. foljet e zgjedhimit të parë) para këtyre mbaresave marrin për lehtësi shqiptimin edhe bashkëtingëlloren -h.
Folja Foljet që shprehin mënyrën e veprimit
Format e shtjelluara të foljes Por foljet e klasës së dytë të zgjedhimit të dytë në vetën e dytë njejës të mënyrës urdhërore e ndryshojnë zanoren -e ose togun e zanoreve -ie të temës në -i. P.sh. hiq, dridh, mblidh, kurse foljet pjek, djeg bëjnë piq, digj, edhe foljet marr, dal bëjnë merr, dil.
Folja Foljet gjysmendihmese jane foljet qe perdoren me kuptimin leksikor te zbehte.Ato nuk mund te kryejne te vetme fuksionin e kallezuesit te perbere.
Gjuha hungareze Foljet kanë dy zgjedhime: të shquar dhe të pashquar.