Top 10 similar words or synonyms for viſſe

postüvanoga    0.961925

zapouvidi    0.951999

goszpodina    0.922815

píſzma    0.887431

weibullovo    0.852852

gestikuliral    0.823151

ſzvétoga    0.814031

boros    0.811239

náj    0.810231

slugi    0.806294

Top 30 analogous words or synonyms for viſſe

Article Example
Pomoucs beté'snih, i mirajoucsih Popolni naslov je: "Pomoucs beté'snih, i mirajoucsih: tou je: nike molitvi, z-ſterimi Redovnik beté'snoga, ali mirajoucsega, i na ſzmrt oſzodjenoga grejsnika more pomágati, po p. Küzmics Miklósi Sz. Benedeka Fare Dühovniki, i Szlovenſzke okrogline v. öſpöröſſi z-Vogrsſzkoga na Szlovenszki jezik obrnyene, i z-pobo'snim ſztroskom Naj Viſſe Postüvanoga Goſzpodina Boros Stevana, szombotelſzke Sztolne Czérkvi Kanonika, i kántora vö zoſtampane. V-Soproni po Sies János Jó'sefi. M.DCC.LXXXI."
Szvéti evangyeliomi Mikloš Küzmič je podrobno poročal Szilyju, da evangeličani imajo knjige v vandalskem (prekmurskem) jeziku, ampak katoličani samo kajkavske knjige imajo. Pouk v maternem jeziku tudi zelo redko v šolah. Szily je obljubljal veliko gmotno podpiranje, Mihael Gaber pa iz Slovenske okrogline je podpiral pisatelja, da bi Küzmič piše knjige v prekmurskem jeziku. Notri dve leti Küzmič se je prijavil s knjigami Krátka summa velikoga katekizmussa, Szlovenszki silabikár in Szvéti evangyeliomi. Szvéti evangyeliomi je tiskal József Siess v Šopronu z naslovom "Szvéti evangyeliomi pouleg kalendárioma, i réda rimſzkoga na vſze nedelne, i szvétesnye dní z-obcsinſzkoga ſzvétoga píſzma po zapouvidi nyíh goszposztva, i náj viſſe poſtüvanoga goszpouda Szily Jánosa, z-Gornyega Szopora, szombotelſzkoga püſpeka, ná sztári szlovenſzki jezik, po poſtüvanom goſzpoudi Küzmics Miklósi, Szvétoga Benedeka fare dühovniki, ino Okrogline szlovenſzke vice-öſpöröſſa obrnyeni, i ſztroſkom onoga nyíh goſzpoſztva püſpeka vö zoſtampani."