Top 10 similar words or synonyms for ustavno

parlamentarno    0.761621

sodno    0.760605

kazensko    0.757928

davčno    0.757716

demokratično    0.754246

vrhovno    0.739206

tožilstvo    0.738356

zakonodajo    0.734563

pravno    0.733184

pravosodno    0.725248

Top 30 analogous words or synonyms for ustavno

Article Example
Ustavno pravo Globalizem in prisotnost mednarodnega prava so položaj ustave za državo zapletle, saj mora država poleg prilagajanja zakonodaje ustavnim normam biti omejena tudi s podpisi mednarodnih pogodb in konvencij. Ustavno pravo mora tako tudi določati razmerje med mednarodnimi viri prava in državno ureditvijo kot jo določa sama ustava.
Ustavno pravo Ustavno pravo preučuje materialne in formalne vire (kolikor obstajajo) v državi in primerjalnopravno ustavnopravne ureditve v drugi državah. Najpomembnejši vir ustavnega prava so ustave, kot pravni akti z največjo pravno veljavo, ki se sprejemajo in spreminjajo po za državo posebej občutljivem postopku.
Ustavno pravo Ustavno pravo je pravo, ki ureja človekove pravice in svoboščine, organizacijo državne oblasti, bistvene prvine pravnega življenja, ekonomska razmerja in odnose med državo in nedržavnimi političnimi subjekti (politične stranke, različna združenja, interesne skupine...).
Ustavno pravo Ustavno pravo umešča ostale veje prava in opredeli ureditev države, zato so strokovni zaključki o interpretaciji ustave kot tudi odločitve ustavnega sodišča pomembni viri tudi za politične odločitve.
Ustavno sodišče Republike Slovenije Večino pristojnosti Ustavnega sodišča izrecno določa že Ustava, dopušča pa, da se določijo tudi z zakonom. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
Ustavno sodišče Republike Slovenije Veljavno organizacijo določata Poslovnik Ustavnega sodišča in Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Njegov položaj je določen v Ustavi, podrobneje pa je opredeljen v Zakonu o Ustavnem sodišču. Svojo organizacijo in delo Ustavno sodišče ureja s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.
Ustavno sodišče Republike Slovenije Ustavno sodišče Republike Slovenije (US RS) je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
Ustavno sodišče Republike Slovenije Ustavno sodišče ima predsednico oziroma predsednika, ki ga izvolijo ustavne sodnice in ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednica oziroma podpredsednik, ki se izvoli na enak način.
Ustavno sodišče SFRJ Ustavno sodišče SFRJ je sestavljal predsednik in 13 ustavnih sodnikov. Izvolila jih je skupščina SFRJ po ključu : 2 sodnika iz vsake republike + 1 sodnik iz vsake avtonomne pokrajine (skupaj 14). Izvoljeni so bili za dobo 8 let brez možnosti ponovitve mandata.