Top 10 similar words or synonyms for upravni

zakonodajni    0.815124

davčni    0.780232

vladni    0.751140

posvetovalni    0.742367

parlamentarni    0.731620

občinski    0.731255

okrožni    0.730211

izvršilni    0.726239

republiški    0.721459

oblastni    0.715833

Top 30 analogous words or synonyms for upravni

Article Example
Upravni organ Po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar z uporabo predpisov odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.
Upravni organ - Zakon o splošnem upravnem postopku
Upravni spor Sodišče je odločilo, da tožbi ugodi na podlagi 2. točke prvega 64. člena Zakona o upravnem sporu – ZUS-1 glede na to, da so v bistvenih točkah dejstva nepopolno ugotovljena in zadevo vrnilo organu prve stopnje v ponoven postopek. Sodišče odloči tudi o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu na podlagi pravilnika (Uradni list RS, številka 24/07).
Upravni spor Odločba drugostopenjskega organa, s katero ta zavrne pritožbo in vsebinsko ne poseže v odločitev prvostopenjskega organa, pomeni zgolj odločitev o neutemeljenosti pravnega sredstva in zato ne more biti predmet izpodbijanja v upravnem sporu.
Upravni spor V izreku je bilo navedeno da se tožba zavrže.
Upravni spor Upoštevaje takšno vsebino tožbe je sodišče tožnici z dopisom z dne 24. 8. 2012 (vročen ji je bil 27. 8. 2012) pojasnilo, da njena tožba ni skladna z določbami ZUS-1, po katerih mora stranka v primeru, ko s pritožbo ni uspela, s tožbo izpodbijati akt organa prve stopnje. Glede na navedeno jo je pozvalo, naj v roku 15 dni tožbo popravi tako, da pravilno navede izpodbijani akt, to je navede upravni akt prvostopenjskega organa, na katerega se nanaša odločba Ministrstva za finance z dne 3. 7. 2012, ter ta prvostopenjski upravni akt (in navedeno drugostopenjsko odločbo) tudi predloži. Tožnica je bila opozorjena, da bo, če v danem roku tožbe ne bo ustrezno popravila, sodišče tožbo na podlagi 36. člena ZUS-1 s sklepom zavrglo. Seznanjena pa je bila tudi z določbami Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1) o taksni obveznosti in pogojih za uveljavljanje taksne oprostitve, pa tudi, da mora stranka, če želi uveljavljati dodelitev brezplačnega pravnega svetovanja in zastopanja za sodni postopek, to storiti skladno z določbami Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP) z vložitvijo prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči na predpisanem obrazcu.
Upravni spor Zavrženje tožbe, kolikor tožnica z njo izpodbija drugostopenjsko odločbo o zavrnitvi pritožbe zoper prvostopenjski upravni akt, pa utemeljujejo tudi naslednji razlogi: V skladu z 2. členom ZUS-1 se v upravnem sporu odloča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, ki vsebujejo vsebinsko odločitev o materialnopravno določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje akta. Po določbi drugega odstavka 5. člena ZUS-1 pa se lahko v upravnem sporu izpodbijajo (tudi) tisti sklepi, s katerimi je bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan. Glede na takšno zakonsko ureditev ter upoštevaje ustaljeno sodno prakso tega in Vrhovnega sodišča odločba drugostopenjskega organa, s katero ta zavrne pritožbo in vsebinsko ne poseže v odločitev prvostopenjskega organa, pomeni zgolj odločitev o neutemeljenosti pravnega sredstva in zato takšna odločba ne more biti predmet izpodbijanja v upravnem sporu. V takšnem primeru je treba s tožbo izpodbijati prvostopenjski upravni akt, na katerega se odločitev o zavrnitvi pritožbe nanaša.
Upravni spor V jedru sodbe je sodišče obrazložilo, da iz listin upravnega spisa ne izhaja, da bi bil tožnik seznanjen s potrebnimi podatki za izpolnitev svoje pogodbene obveznosti, od tega pa je tudi odvisna njegova pravica do vpisa v evidenco brezposelnih oseb in ostale pravice, ki izhajajo iz tega.
Upravni postopek Postopek je urejen z Zakonom o splošnem upravnem postopku. V njem je zapisano, da morajo po njem morajo postopati vsi upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih stvareh odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.
Upravni postopek Upravni postopek je vsak postopek, v katerem se odloča o upravni stvari.