Top 10 similar words or synonyms for tommel

rombe    0.794760

hyperboloide    0.780097

plogbeinet    0.778707

pukkel    0.775364

styloideus    0.773830

nordvegg    0.771317

heliks    0.769804

lårbeinet    0.767175

heksaeder    0.766411

skulper    0.766290

Top 30 analogous words or synonyms for tommel

Article Example
Vott I tillegg til vottar med éin tommel finst det også kajakkvottar med to tomlar på kvar vott. Desse kan ein snu når ein padlar med kajakk i kaldt vatn for å få ein tørrare tommel.
Spore på hund Ofte tilsvarer sporane tommel og stortå hjå menneske, men hundar kan også ha meir enn ein spore. Dei fleste hundar har spore på framføtene, men ikkje alle har spore på bakfoten, det som også blir kalla ulveklo.
Kvartventil Ein kvartventil er ein ventil som på messingblåseinstrument senkar tonehøgda ein kvart, det vil seie fem halvtonar. Kvartventilar er vanleg på bass- og tenortrombonar der den blir styrt med venstre tommel. Han er også ofte å finne som ventil nummer fire på tuba, eufonium, horn og pikkolotrompet.
Cubit Cubit er ei eldre engelsk måleining for lengd. Storleiken varierte mellom 17 og 22 tommar. Som oftast vert 1 cubit rekna som 18 tommar eller 45,7 cm. Det svarar om lag til éin romersk alen og éin gammal norsk tommel-alen. Cubit har normalt ikkje vore rekna med blant dei vanlege lengdeiningane i England etter romersk tid.
Menneske Samanlikna med andre primatar har menneska større hjerne. Han er typisk 1 400 cm³, dobbelt så stor som hjå gorillaer og sjimpansar. Menneska skil seg òg frå slektningane sine ved å ha kortare armar og ved å ha utvikla ein motståande og roterande tommel som opnar for finmotorikk. Tærne er derimot lite førlege, og blir mest brukte til å halda balansen.
Syfilis Syfilis går gjennom ulike stadium og fasar. Primært startar det med genitalsår som oppstår der bakteriane gjekk gjennom huda. Dette såret kallar ein ofte ein skjanker, og er indurert. Det vil seia at ein vil kunna kjenna ein slags «skorpekant» om ein klemmer forsiktig på såret mellom tommel og peikefinger. Dette skil syfilis frå mellom anna den sjeldnare sjukdommen blaut sjanker (ulcus molle).
Trombone Nokre trombonar har kvartventil, som kan brukast alternativt til å trekkje sliden langt ut. Når han blir opna, vil posisjon I svare til posisjon VI og posisjon II svare til VII. Kvartventilen blir styrt av venstre tommel. Basstrombonen har kvartventil og kvintventil, og kan dermed nå atskilleg djupare tonar. Han har òg større diameter på røyret.
Mudra Mudraer blir også nytta i biletkunst, der dei gjerne blir brukte ikonografisk, til å identifisera den som er avbilda. Buddhafigurar er alltid blitt framstilte med hendene lagde i visse faste mudraer, til dømes ‘dharmahjulet’ ( dharma-cakra-mudra), der tommel og peikefing på kvar hand former ein sirkel, ‘jord-røring’ ( bhumi-spara-mudra), der høgre hand rører jorda.
Panda Pandaen har også ein særs uvanleg labb, ein ekstra «tommel» i tillegg til dei fem tærne. Den tommelliknande utveksten er ein handleddsknokkel (sesamiodbeinet) som har utvikla seg til eit rørleg lem som gjer at pandaen lett kan handtera bambus og lauv.
Pandeiro For å spela pandeiro held ein tromma i ei hand og slår på skinnet med den andre. For å variera lyden kan ein bruka tommel, fingeerspisser, handbak og handflata til å slå med. Ein kan også rista tromma for å laga lyd, eller dra ein finger over skinnet for å laga ein trommekvervel.