Top 10 similar words or synonyms for politics

psychology    0.912032

discussion    0.899636

religious    0.897658

indigenous    0.896908

conflict    0.896182

proceedings    0.892868

problems    0.891868

summary    0.890148

weapons    0.886532

aspects    0.884211

Top 30 analogous words or synonyms for politics

Article Example
Judith Butler I "The Psychic Life of Power: Theories in Subjection" (1997) analyserer ho undertrykkingas mekanismar, mens ho i "Excitable Speech: A Politics of the Performative" (1997) mellom anna behandlar spørsmål rundt hatprat og sensur.
Chimes of Freedom I boka "Chimes of Freedom: The Politics of Bob Dylan's Art" skriv forfattaren Mike Marqusee at songen markerer ein overgang mellom dei tidlegare protestsongane til Dylan og dei seinare meir frittflytande poetiske stilen hans.
Forørkning i Afrika Benjaminsen, T.A (2001): The Malian Cotton Zone: Economic Success, but Environmental Failure? I "Politics, Property and Production in the West African Sahel. Understanding Natural Resource Management". Nordiska Afrikainstitutet 2001, Elanders Gotab, s. 255-277.
Kulturindustrien I 2004 gav professor Stephen Eric Bronner ved Rutgers University ut ei bok, "Reclaiming the Enlightenment: Toward a Politics of Radical Engagement", som fungerer som ein oppfylgjar til Adorno og Horkheimer si "Die Dialektik der Aufklärung". Boka tek eit oppgjer med kritikarane av Adorno medan ho legg eit grunnlag for progressiv politikk på opplysingsprinsipp og kosmopolitanisme, som eit lenge etterlengta fundament for den moderne venstresida.
Idun Anderssen Husabø Idun Anderssen Husabø er ein norsk forskar og forfattar og busett i Sogndal. Ho har cand. mag. i samfunnsvitskap frå Universitetet i Bergen, graden MSc Asian Politics frå School of Oriental and African Studies ved University of London. Frå 2003-2005 var Husabø journalist i NRK Sogn og Fjordane, i 2004/2005 var ho i Kina i regi av Fredskorpset og Røde Kors Nordisk United World College. I 2006 vart ho tilsett som trainee i Vestlandsforsking i Sogndal, der ho seinare vart forskar. I 2011 vart ho tilsett som rådgjevar i Distriktssenteret i Sogndal.
Orwellsk «Orwellsk» er eit adjektiv som skildrar ein situasjon, ide eller samfunnsmessig tilstand som George Orwell identifiserte til å vere øydeleggjande for velferda til eit fritt og ope samfunn. Omgrepet definerer ei haldning og ein brutal og sterkt kontrollert politikk praktisert av moderne undertrykkjande styresmakter, med bruk av propaganda, overvåking, feilinformasjon, fornekting av sanninga, og manipulasjon av fortida, inkludert bruk av «ikkje-person», tilfelle der ein person med tidlegare eksistens er fjerna frå dei offentlege arkiva og frå minnet. Ofte omfattar dette dei tilhøva som er skildra i romanane hans, spesielt i romanen "1984", men politisk dobbelttale blir kritisert gjennom alt av arbeid hans, til dømes i boka "Politics and the English Language".
Øyvind Ravna Ravnas forskingsfelt er samerett, rettskultur og tingsrett; under dette også rettar til land og naturressursar, prosessrett, jordskifte og folkerett. Dei seinare år har han særleg forska på rettsspørsmål knytt til Finnmarksloven og rettsidentifiseringsprosessen i Finnmark. Ravna har vore engasjert i forskingsoppdrag for Samerettsutvalet (NOU 2007:14) og i feltutgreiingar for Finnmarkkommisjonen. Han underviser i samerett og er leiar av urfolkslovgruppa til Arctic Thematic Network on Arctic Law. Ravna er òg redaktør av det juridiske fagtidsskriftet Arctic Review on Law and Politics. Ravna vart i 2008 tildelt Noregs jordskiftekandidatsamskipnad sin fagpris og i 2011 nominert til Universitet i Tromsøs formidlingspris. Studieåret 2011–2012 var han gjesteforsker ved Native American Center and Law School, University of Montana, USA.
Slashdot Dei artiklane som vert posta og som kanskje ikkje er like interessante for alle, vert gjerne kategorisert i ein underkategori. Historiene på hovudsida vert tekne frå desse underkategoriane i tillegg dei som berre er på hovudsida. I underkategoriane er der ofte mange historier som ikkje kjem på framsida. Desse underkategoriane er Apache (nyhende knytte opp mot Apache), Apple som er nyhende knytte til Apple Macintosh, AskSlashdot der brukarar kan stille spørsmål til andre brukarar, Books som inneheld bokmeldingar, BSD om nyhende relatert til BSD-deriverte operativsystem, Developers retta mot programvareutviklarar, Games omhandlar naturleg nok det meste rundt dataspel, Hardware ser på ymse rundt maskinvare, Interviews med intervju av personar hovudsakleg knytte til databransjen, IT som er ein samlekategori for datarelaterte artiklar, Linux som omhandlar Linux-relaterte saker, Politics omtalar politikk og då særskilt knytt mot teknologi, Science ser på interessante nye oppdagingar og Your Rights Online (YRO) kommenterer saker som har med lov og rett og Internett å gjere.
Hard to Handle Lemon Jelly-songen «Rock» inneheld samplignar av «Hard to Handle». Reggaeartisten Capleton nytta ein del av songen i sin eigen «Wings of the Mourning» i 1992 for Def Jam. Masta Ace sampla basslinja i songen for «Four Minus Three», ein song på debutalbumet hans, "Take a Look Around". Hip-hop-produsenten Marley Marl sampla den fem notar lange introen for songen hans «The Symphony» på albumet "In Control, Volume 1" i 1988. Denne vart nytta om att i 1992 på Wreckx-N-Effect-songen «Hard» og i 1999 på Snoop Dogg-songen «Ghetto Symphony» frå albumet "No Limit Top Dogg". Rapperen Frankie Cutlass nytta òg denne introen i songen sin «The Cypher Pt III» frå albumet "Politics & Bullshit" i 1997.