Top 10 similar words or synonyms for nedlegging

utbygginga    0.635936

drifta    0.625984

utbygging    0.618595

omorganiseringa    0.598660

grunneigaren    0.598222

helsetilsyn    0.592009

begynninga    0.591381

medhald    0.590252

overtekne    0.588814

overtatt    0.586417

Top 30 analogous words or synonyms for nedlegging

Article Example
Grimstadbanen Grimstadbanen hadde liten trafikk, og alt i 1939 vurderte NSB nedlegging. I 1961 vart banen nedlagt.
Tyssedal Tidlegare låg det eit aluminiumssmelteverk på industritomta. Dokumentarfilmen «Hvem eier Tyssedal?» frå 1975 handlar om arbeidarane sin kamp mot nedlegging av hjørnesteinsbedrifta.
Flatøy skule Ein av grunnane for å leggja ned skulen var å spara pengar. I fylgje kommunebudsjettet 2010 kunne kommunen spare ca. to millionar kroner på nedlegging.
Sekken Skulen og barnehagen har fleire gonger vore trua av nedlegging som følgje av nedskjeringar i det kommunale budsjettet, men dette har kvar gong møtt motstand og demonstrasjonar frå folket på øya, og har framleis ikkje fått gjennomslag.
Hargshamn Den viktigaste verksemda er Jaco Fabriks AB med over 50 tilsette, som produserer stillas, transformatorstasjonar, systemløysingar for mobiltelefoni og trådlaust breiband, signal- og tryggleiksanlegg for togdrift med meir. Hargshamn har opplevd nedlegging av viktige servicetilbod dei siste åra. Skulen blei lagt ned i 2005. Landhandelen med post og bensinstasjon blei nedlagt i 2007.
Elkem Bjølvefossen Elkem Bjølvefossen vart truga av nedlegging i 2006. Verksemda har likevel klart å halda det gåande, og er per i dag ikkje nedlagt. Eigaren Elkem blei i januar 2011 kjøpt opp av kinesiske China National Bluestar. I desember same året måtte Elkem stansa produksjonen ved 3 av omnane i Noreg i nokre veker. Bjølvefossen fekk dermed redusert produksjon ein periode.
Trengereid skule Skulen er fådeld med ein klasse på 1.-3. steg, ein klasse på 3.-4. steg og ein klasse på 5.-7. steg. Trengereid skule har kjempa mot nedlegging sidan elevgrunnlaget har vore lågt. I dag har skulen rundt 30 elevar. Rektor er Sigrun Tveitnes.
Stångby I Stångby ligg idrettshallen Tornahallen, samt ein filial til biblioteket i Lund. Våren 2005 var biblioteket trua med nedlegging, noko som resulterte i ein sterk lokal protestaksjon, som blei tatt til følgje. Det gamle stasjonshuset har mista den opphavlege funksjonen sin. Det fungerte ei stund som postkontor, og fram til 2004 blei det leigd av danselokalet og danseskulen Tango Trengtan.
Austefjorden i Volda Ved fjorden ligg bygdene Hjartåbygda, Fyrde og Høydal. I bygdene er det primært landbruk, men det vert også satsa på turisme og industri. I det siste har eit eige bygdemobiliseringsprosjekt vorte sett i gang for å auke aktiviteten på bygdene, samt hindre fråflytting og vidare nedlegging av gardsbruk.
Tingvoll kommune Tingvoll vidaregåande skole (TVS) er den eldste distriktsskulen på Nordmøre. Møre og Romsdal fylke har fleire gonger føreslege nedlegging av TVS, men med store protestar lokalt kvar gang dette har vore aktuelt. I skuleåret 2005/06 hadde skulen kring 150 elevplassar, eit varierande tal kursdeltakarar og ring 40 tilsette. Skulen er med dette eit hjørnesteinsføretak for Tingvoll kommune.