Top 10 similar words or synonyms for intellectual

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for intellectual

Article Example
Whakatane Den første internasjonale konferansen om urfolk sin eigedomsrett til kulturelle og intellektuelle verdiar ("First International Conference on the Cultural and Intellectual Property Rights of Indigenous Peoples") vart halden i Whakatāne frå 12. til 18. juni 1993. Konferansen munna ut i "Mataatua Declaration on Cultural and Intellectual Property Rights of Indigenous Peoples", vanlegvis vist til som Mataatuadeklarasjonen.
Verdsorganisasjonen for immateriell eigedomsrett Verdsorganisasjonen for immateriell eigedomsrett, Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen eller Verdas opphavsrettorganisasjon (OMPI eller WIPO; engelsk "World Intellectual Property Organization", fransk "Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle") er ein organisasjon oppretta av SN. Han vart vedteke oppretta i 1967, med formål å «oppmuntre til kreativ aktivitet [og] framme vern av intellektuell eigedom i verda», og sett ut i livet i 1970.
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Kompetansesenteret IPIN Intellectuell Property Institute of Norway arbeidde for å sikre immaterielle verdiar og intellektuelle rettar. Verksemda blir vidareført gjennom CIP – Center for Intellectual Property. CIP er eit kompetansesenter for næringsliv, FoU-miljø og dei som tek beslutninger i det offentlege. Senteret blei etablert i 2000 ved Chalmers tekniska högskola og Göteborgs universitet. Formålet er å betre bevisstheit rundt immaterielle verdiar, og bidra til å skape industrielle konkurransefortrinn i ein global kunnskapsøkokonomi. NTNU blei en partnar i 2016.
Anti-Counterfeiting Trade Agreement Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) er ei multilateral avtale for handheving av immaterielle rettar. Avtala søkjer å oppretta eit juridisk rammeverk rundt vareforfalsking, generiske medisinar og opphavsrettsbrot på Internett. ACTA vil etablera ei ny internasjonal juridisk ramme, der land kan delta på frivillig basis, og skapa sitt eige styrande organ utanfor eksisterande internasjonale institusjonar som Verdas handelorganisasjon (WTO), World Intellectual Property Organization (WIPO) eller Dei sameinte nasjonane (SN).
Christopher Hill Frå midt på 1950-talet fekk Hill stor merksemd for sine verk om 1600-talets England. Meir enn eigne studiar i arkiv, baserte han arbeida sine på studiar føretekne av andre forskarar. Dette hindra ikkje at han hausta mykje lovord. Mellom bøkene som nådde eit større publikom var "Puritanism and Revolution" (1958), "Intellectual Origins of the English Revolution" (1965, revidert 1996) og "The Century of Revolution" (1961), og fleire andre.