Top 10 similar words or synonyms for dataa

faktorane    0.747713

løysingane    0.732392

testane    0.730650

stoffa    0.720390

fenomena    0.715930

gassane    0.702776

lekamane    0.700622

prosessane    0.696262

utrekningane    0.687481

partiklane    0.683822

Top 30 analogous words or synonyms for dataa

Article Example
SCORM med nyttig informasjon om ressursane. Meta-dataa kan t.d. fortelje kva "språk"
Pioneer 3 Sonden returnerte data for 25 timar av dei 38 timane og 6 minutta ferda varte. Dei attverande 13 timane kunne ein ikkje ta imot radiosignal grunna plasseringa til dei to sporingsstasjonane. Dataa som vart returnerte synte at temperaturen inne i sonden vart verande på kring 43 °C mesteparten av tida. Dataa synte òg at jorda hadde to åtskilde strålingsfelt, slik at dataa vart rekna som særs nyttige.
129 Antigone Ein modell av Antigone konstruert ut i frå desse dataa viser at Antigone er ganske regelmessig forma (rund).
Sykkelhjelm Tilhengjarane av eit påbod om hjelm får støtte frå Verdas helseorganisjon, WHO. Motstandarar rettar skarp fagleg kritikk mot argumenta, grunn-dataa og tolkninga av dei.
Hundreårsbølgje Når ein skal tilpasse dataa til ein gjeven fordeling er det òg fleire respekterte metodar. Dei mest vanlege vert kalla minste kvadrats metode (engelsk "minimum least square"), mest trulege tilpasning (engelsk "maximum likelihood estimate") og momentmetoden (engelsk "method of moment").
Explorer 4 Explorer 4 bar med seg instrument for å gjera dei fyrste detaljerte målingane av ladde partiklar (proton og elektron) som var fanga i strålingsbelta til jorda. Satellitten fekk ei uventa rotasjonsrørsle som gjorde tydinga av dataa frå detektorane særs vanskeleg.
Regresjonsanalyse I matematikk syner omgrepet regresjon eller meir nøyaktig regresjonsanalyse, metodar for kurvetilpassing av innsamla data. Kurvetilpassinga kan skje i ein eller fleire dimensjonar, og dataa inneheld i dei fleste tilfella målefeil. Kurvetilpassinga kan uttrykkjast matematisk som:
Planeten Mars Ferda har studert heile marsoverflata, atmosfæren, det indre og har sendt tilbake fleire resultat om Den raude planeten enn alle dei andre marsferdene til saman. Desse dataa er arkivert på http://pds-geosciences.wustl.edu/missions/mgs/
Vanguard 3 Datasendingar frå sonden stogga 11 desember 1959 etter 84 dagar i verksemd. Dataa som vart samla inn gav ei grundig undersøking av magnetfeltet til jorda, gav ei nedre grense på Van Allen-strålingsbelta og gav ei teljing av kollisjonar med mikrometeorittar.
Pioneer 2 Pioneer 1 returnerte noko data, mellom anna at regionen kring ekvator hadde meir innstrøyming av stråling og meir energisk stråling enn det som før var rekna med. Dessutan tyda dataa på at tettleiken av mikrometeorittar var større kring jorda enn i rommet utanfor.