Top 10 similar words or synonyms for abrasjon

oppvelling    0.785149

tømming    0.783044

konvektiv    0.780432

metamorfose    0.779447

varmefluks    0.774837

innanding    0.770726

metasomatose    0.768253

sublimasjon    0.758975

havbotnspreiing    0.757736

deposisjon    0.753500

Top 30 analogous words or synonyms for abrasjon

Article Example
Abrasjon Styrken til abrasjonen er avhengig av hardleiken, konsentrasjonen, snøggleiken og massen til dei flyttande partiklane.
Abrasjon Abrasjon er ei mekanisk skuring av ei steinflate, som oppstår ved friksjonen mellom steinflata og partiklar som flyttar seg oppå flata. Dette skjer anten ved hjelp av vind, isbrear, bølgjer, tyngdekrafta, rennande vatn eller erosjon. Partiklane slit laus partiklar frå bergrunnen og svake bitar på sida av steinen. Desse partiklane kan løysast opp i vatn.
Abrasjon Marin abrasjon eller brenningserosjon skuldast bølgjebryting og tidevasstraumar ved kysten. Dette skapar ofte bratte kyststkrentar, kalla abrasjonsskrentar, innanfor ei flat flate i havnivået, som vert kalla ei abrasjonsplattform.
Butte Ein butte oppstår ved erosjon når ein hard dekkbergart ligg over eit lag med mindre motstandsdyktig fjell som etter kvart forvitrar og eroderer bort. Det harde berglaget står imot erosjonen. Dekkbergarten vernar dei mindre motstandsdyktige berga under frå abrasjon frå vinden, slik at han vert ståande att som isolert. Etter kvart som toppen vert vidare erodert ved abrasjon og forvitring, fell overskotsmaterialet ned som steinurer kring botnen av butten. På ein mindre skala er det same prosessen som skapar jordpyramidar.
Eolisk prosess Vind eroderer jordoverflata ved deflasjon (lause og fine partiklar som vinden flyttar), ved turbulens og abrasjon. Område med intens og vedvarande erosjon vert kalla deflasjonssoner. Nesten halvparten av ørkenområda i verda er steinete deflasjonssoner.
Abrasiv Eit abrasiv eller eit slipemiddel er eit materiale, ofte eit mineral, som vert brukt til å slipa med. Ordet har samanheng med abrasjon. "Abrasiv slitasje" er slitasje som kjem av friksjon når to material med ulik hardleik vert gnidne mot einannan.
Nehrung Nehrung er ein låg, langstrakt sandtange som avgrensar ein haff. Dei vert danna i le av oddar og nes eller andre framspring langs kysten som er utsett for erosjonspåverknad av bølgjer og dønningar, ein prosess kalla abrasjon. Det vert ofte danna sanddyner på ein nehrung som medverkar til å auke høgda på dei.
Landtunge Ei landtunge er eit langstrekt nes danna av avsetningar. I den eine enden heng landtunga fast i land, medan den andre strekkjer seg ut i sjøen. Ei landtunge er ei form for sandbanke eller strand som utviklar seg ved abrasjon, som er bølgjer som verkar på kysten kring eit nes eller eit anna utspring.
Strandlinje Ei strandlinje eller vasslinje er ei skjeringslinje mellom land og ei vassflate i havet eller i innsjøar. På grunn av erosjon frå bølgjeslaga, såkalla abrasjon, i kaldt klima òg frostsprenging og iserosjon, kan det dannast innhakk i landoverflata som markerer strandlinjer.
Erosjon Langs kysten er det havbølgjene som verkar og gjer at kysten langsamt trekkjer seg attende, noko ein kallar abrasjon. Vind fjernar støv og sand, sliper fasettar på stein som stikk fram eller grev ut bratte skrentar med innhole former, noko ein kallar deflasjon.