Top 10 similar words or synonyms for strangen

beddingen    0.672840

stroomgeulen    0.624324

nevengeulen    0.622791

riviertjes    0.620041

meanders    0.618928

stroompjes    0.612645

kolken    0.608393

petgaten    0.606841

komgronden    0.606613

rivierlopen    0.604186

Top 30 analogous words or synonyms for strangen

Article Example
Continugieten Er bestaan ook continugietmachines met twee gietopeningen, waarmee parallel twee strangen kunnen worden geproduceerd.
Continugieten Naast platte strangen kunnen ook "knuppels" worden gegoten met het continugietproces. In dit geval zijn er meerdere gietopeningen. De knuppels dienen als beginproduct voor staaf- en draadwalserijen.
Continugieten Bij de, later ontwikkelde, "dungietmachines" ongeveer 70 mm. De met de dungietmachine geproduceerde strangen kunnen warm worden gewalst tot een dikte van 1 mm.
Strang (watergang) Een strang of hank is een nevengeul van een rivier binnen een uiterwaard. Strangen komen voor langs de Rijn- en de Maastakken in Nederland en langs de Nederrijn in Duitsland. Ze spelen een gunstige rol ten dienste van het waterbergend vermogen bij hoog water. Het zijn veelal half-dichtgeslibde restanten van de rivier die vroeger met enige regelmaat zijn loop verlegde. De meeste strangen waren in de middeleeuwen hoofdgeulen van de rivier.
Nevengeul Een nevengeul is een min of meer parallel aan de hoofdstroom van een rivier of beek lopende watergang. Rivieren in Nederland bestonden er vroeger voor een belangrijk deel uit. Oude nevenlopen zijn door menselijk ingrijpen of op natuurlijke wijze vaak geheel of gedeeltelijk verland. De hanken en strangen in uiterwaarden van rivieren zijn er overblijfselen van.
Gelderse roos De Gelderse roos is in Nederland vooral te vinden in het rivierengebied langs kreken of strangen. De bloem wordt door insecten bezocht vanwege de honing. De rode giftige vruchten worden door vogels weinig gewaardeerd, ze blijven in de winter lang hangen. Deze vruchten bevatten coumarinen, diterpenen en glycosiden welke ernstige spijsverteringsklachten kunnen veroorzaken. Pestvogels echter zijn dol op de bessen.
Dijk (waterkering) Door de bouw van dijken zijn er bijzondere landschappen ontstaan. De aanleg van rivierdijken leidde tot uiterwaarden, wielen, tichelgaten en strangen. Oude dijken die geen functie meer hebben als waterkering worden vaak gezien als karakteristieke en cultuur-historisch belangrijke landschapselementen. Dat geldt ook voor een deel van de landschappen die mede door dijken zijn ontstaan, zoals rivierstranden, kommen, polders en droogmakerijen. Moderne zeedijken en rivierdijken worden doorgaans minder gewaardeerd. Uit een onderzoek van Alterra bleek dat Nederlanders dergelijke dijken wat belevingswaarde betreft niet hoger achten dan een afvalberg.
Berkel (rivier) De voor deze nieuwe bypass gelegen "zandvang" voldeed ook niet aan de moderne maatstaven van natuurbeheer. De zandvang was namelijk ontworpen om periodiek gebaggerd te worden. Dit baggeren is uiteraard verstorend voor het leven in de Berkel. In het gebied is veel grond afgegraven en de loop van de rivier is verspreid over meerdere geulen, waardoor kunstmatig het effect van strangen is ontstaan. Er is hierdoor een groter, vlak gebied ontstaan, waar de rivier langzaam stroomt. Hierdoor is baggeren niet meer, of alleen op de zeer lange termijn, noodzakelijk. Deze werkzaamheden zijn in 2011 afgerond.
Blauwe Kamer (natuurgebied) Bij de herinrichting van de Blauwe Kamer, zijn de oude strangen en geulen uitgegraven en is de zomerdijk doorgestoken. Hierdoor draagt de Blauwe Kamer weer bij aan de biomassa in de Nederrijn. De vis kan paaien in het ondiepe water en de opgroeiende vis vindt zijn weg terug naar de rivier. Door de kracht van het water wordt er soms grond weggeslagen en soms vindt er afzetting plaats. Na een periode van hoge waterstand, is er zo een laag zand van veertig centimeter afgezet. Door die dynamiek ontstaat het geschikte milieu voor planten en dieren die langs de rivieren te vinden zijn. De natuurontwikkeling is echter gedeeltelijk ten koste gegaan van de cultuurhistorie in het gebied en het eeuwenoude cultuurlijke uiterwaardenlandschap met zijn door heggen afgescheiden percelen.
Bergende stroming Nevengeulen binnen de uiterwaarden heten strangen. Waar nevengeulen beschikbaar zijn en meestromen wordt toegelaten, kan bij hoog water relatief veel water geborgen worden. Dit heeft als voordeel dat de uiterwaard op een 'natuurlijke wijze' kan leegstromen. Dit is vooral gunstig in situaties waar twee perioden van hoog water kort op elkaar volgen. Met het oog op de veiligheid wordt tegenwoordig veel ingezet op het (weer) actief laten meestromen van bestaande en nieuw aan te leggen nevengeulen. Zulke maatregelen vergroten in principe de bergende stroming, en zijn daarnaast interessant vanuit natuurbeheer perspectief. Een voorbeeld is het plan "Lonkend Rivierenland" uit 2003 van Staatsbosbeheer. Het stelt onder andere voor het Rijnstrangen gebied ten noorden van de Waal tussen Tolkamer en Angeren bij hoogwater mee te laten stromen.