Top 10 similar words or synonyms for processing

random    0.968876

based    0.964832

virtual    0.964742

memory    0.964008

object    0.963751

control    0.963517

int    0.962484

vector    0.961063

read    0.960052

unit    0.958523

Top 30 analogous words or synonyms for processing

Article Example
Transaction processing Эдгээр цагын хуваалтыг тогтоож, шинэ уншилт (Q) ба зааврын (Q) бичлэг хийгдэж байх бүрт шинэчлэлд энэ цагын хуваарьлалт протоколд дэс дараалуулсан. Дурын ээдрээтэй операцийн уншилт бичилт нь цагын хуваалтын дагуу эрэмблэгдэнэ.
Transaction processing R-цагын хувиарлалт –дэс дараалсан тэмдэглэгээ, буюу кодлогдсон мэдээллийн тодорхойлогч, хэзээ тодорхой үйл явдал болсон газар, ихэвчлэн өдөр ба цагыг, заримдаа нэг их биш секундын нарийвчлалтайгаар өгдөг.
Transaction processing Системийн Тi дамжуулалт бүрт бид гайхалтай толирсон цагын тэмдэглэгээг бид холбоно. TS(Тi) гэж тэмдэглэнэ. Цагын хуваалт нь системд дамжуулалтын өмнө хийгдэнэ, Тi үйлдлийг хийнэ. Хэрэв дамжуулалт, Тi цагын хуваалтаар үүссэн TS(Тi), ба сүүлд нь шинэ дамжуулалт Тi, системд орж TS(Тi)
Transaction processing Системийн Ti дамжуулах бүрт өгөгдлийг түгждэг.
Transaction processing Гүйлгээ T1 read(Q) үйлдлийг дуудсан гэвэл:
Transaction processing Гүйлгээ T1 write(Q) үйлдлийг дуудсан гэвэл:
Transaction processing Бусад тохиолдолд бичих үйлдэл хийгдэнэ.
Transaction processing Дан ганц логик үйлдэл хийдэг удирдамжийн цуглуулгын гүйцэтгэлийг ‘transaction’ протокол гэж нэрлэдэг. Протоколын үйл ажиллагааны гол асуудал нь валент чанарын хамгаалалтыг үл харгалзан компьютерийн систем дотор гэмтэл үүсч болдог. Протоколын нэгж хэсгээс програмын хандалтыг бид бодож чадах ба боловсронгуй болгосноор магадгүй олон төрлийн өгөгдлийн элемент диск дотор зарим файлд оршин байдаг.
Transaction processing Энгийн логик үйлдэл (функц) гүйцэтгэдэг командын буюу үйлдлүүдийн цуглуулгыг "шилжүүлэг" буюу transaction гэнэ. Шилжүүлгийн үед анхаарах хамгийн том асуудал бол компьютерын систем дотор гарч болох саатлыг үл харгалзан бүрэн бүтэн байдлыг хадгалан үлдэх юм. Шилжүүлэг гэдгийг энгийнээр санах ой доторхи зарим файл дотор байрлах тодорхой өгөгдөл рүү ханддаг, шинэчилдэг програмын нэгж гэж ойлгож болно. Ерөнхийдөө бол, шилжүүлэг гэдэг бол үйлдлийг зөвшөөрөх болон зогсоох функцуудын аль нэгээр цуцлагдсан уншиж бичих үйлдлүүдийн дараалал гэж ойлгож болно. Зөвшөөрөх үйлдэл нь шилжүүлэг нь ажиллагаагаа амжилттай цуцласныг илэрхийлдэг байхад, зогсоох үйлдэл нь шилжүүлэг нь өөрийн хэвийн ажиллагаагаа ямар нэгэн логик алдаа аль эсвэл системийн доголдлоос болж дуусгасныг илэрхийлдэг. Хэрэв цуцлагдсан шилжүүлэг нь өөрийн ажиллагаагаа гүйцээсэн бол энэ нь баталгаажсан (зөвшөөрөгдсөн) шилжүүлэг болдог харин үгүй бол энэ нь зогсоогдсон шилжүүлэг болно. Зогсоогдсон шилжүүлэг нь хандсан өгөгдлөө аль хэдийн өөрчлөн сайжруулсан байх магадлалтай учир энэ өгөгдлийн төлөв нь зогсоогдохгүйгээр хэвийн ажилласнаас өөр байж болох юм. Зааврын цуглуулга (эсвэл операци) нь ганцхан логик функцээр биелэгдэж дамжуулалтыг үүсгэнэ. Дамжуулалтыг боловсруулах гол асуудал нь компьютерын системын доголдолын боломжний үз харгалзсан атомарны хадгалалт юм. Бид дамжуулалтын талаар программын модултай адил ойлгож болно. Шилжүүлэгийн нэг төрөл ба өгөгдлийн сангийн шилжүүлэг, техник хангамжийн шилжүүлэг амжилттай болох эсвэл бүхэлдээ амжилтгүй болох тохиолдол юм.
Secure hash algorithm Pre-processing: