Top 10 similar words or synonyms for үнэлгээн

суурьласан    0.882255

судалгаан    0.876639

turnstile    0.870253

худалдаан    0.869317

vdm    0.866226

суурьлсан    0.865559

аудигийн    0.864068

coup    0.862766

үүсгүүрийн    0.862075

сурталчилгаан    0.861693

Top 30 analogous words or synonyms for үнэлгээн

Article Example
Ниссан Кашкай Зорчигчийн хамгаалалтын үнэлгээн дээр нийт 37 онооноос 36,8 оноог авсан нь Евро ШАҮП-ын туршилтын сүүлийн арван жилийн хугацаанд тогтоосон хамгийн сайн үзүүлэлттэй тэрэг байв. Харин явган зорчигчийн хамгаалалтанд дөрвөн од авахаас зөвхөн хоёрыг авсан дунд зэргийн үзүүлэлттэй гарчээ.
Оптик диск Sony болон Philips 1980-аад оны дунд үед CD-ний эхний үеийг эдгээр төхөөрөмжүүдийн иж бүрэн тодорхойлттой нь зохиосон. Ийм төрлийн технологийн тусламжтайгаар аналог сигналийг тоон сигнал руу хувиргах магадлал өндөр түвшинд хүрсэн. Ийм зорилгын хүрээнд аналог сигналын 16 битийн тест секундэд 44,100 тестийн үнэлгээнд хүрсэн. Энэ тестийн түвшин нь 20 кГц хүртэлх дуу авианы давтамж шаардах Nyquist-ийн секундэд 40,000 тестий үнэлгээн дээр үндэслэсэн. Стандартын анхны хувилбар нь 650 MB багтаамж шаардах хөгжмийг 75 минут хүртэлх хөгжмийг хүлээн зөвшөөрдөг байсан.
Мэдээллийн аюулгүй байдал Эрсдлийн үнэлгээн дээр тулгуурлан шаардлагатай зохих хяналтыг сонгох, хэрэгжүүлэх нь эрсдлийг бууруулах үндсэн арга хэмжээ байдаг. Хяналтууд мөн чанараараа янз бүрйн байж болох ч эцсийн дүндээ мэдээлэл, мэдээллийг дэмжих дэд бүтцийн нууцлагдсан, бүрэн бүтэн болон хүртээмжтэй байдлыг хангахад чиглэгддэг. MNS/ISO/IEC 27001:2008 стандартад байгууллагын доторхи янз бүрийн талбарт хэрэгжүүлж болох 133 хяналтыг тодорхойлсон. Байгууллага энэ стандартад дурдсанаас гадна бусад хяналтыг шаардлагын дагуу, хуулийн заалттай нийцүүлэн хэрэгжүүлж болно. O
Сүлжээний аюулгүй байдал Сүлжээ, түүний орчинд холбогдсон бүх тоног төхөөрөмж, дамжиж буй өгөгдөл мэдээлэл, тэнд ажиллаж буй хүмүүсийг сүлжээний орчин гэж ойлгоно. Энэ орчинд эрх олгогдоогүй этгээд хандах боломжгүй, тоног төхөөрөмжийн тохируулга, дамжиж буй өгөгдлийг зүй бусаар өөрчлөх боломжгүй, хандах ёстой этгээд хэзээд ч хандах боломжтой байхыг НБХ гэж үзнэ. Сүлжээний аюулгүй байдлыг хангахын тулд эрсдлийн үнэлгээн дээр тулгуурлан НБХ-г хангахад чиглэсэн төрөл бүрийн хяналтыг хэрэгжүүлж, байгууллагын удирдлагын баталсан зөвшөөрөлгүй хандалт, ашиглалт, зүй бус үйлдлүүдтэй холбоотой аюулгүй байдлын бодлого, журмыг баталж мөрдүүлдэг. Сүлжээний администраторын зөвшөөрлийн дагуу сүлжээн дэх хэрэглэгчид сүлжээнд оноогдсон нэвтрэх эрхээр хандаж сүлжээний нөөц мэдээллийг авах, ашиглах боломжтой. Сүлжээний аюулгүй байдлыг хангахын тулд байнгын мониторинг, лог бүртгэлийн файлын шалгалт хэрэгжүүлсэн байх ёстой.