Top 10 similar words or synonyms for distributed

dynamic    0.960653

application    0.959598

interface    0.953284

computing    0.952466

authentication    0.952119

standards    0.949488

multi    0.948494

security    0.947770

based    0.947440

tutorial    0.947209

Top 30 analogous words or synonyms for distributed

Article Example
Distributed memory Во компјутерската наука, дистрибуирана меморија се однесува на повеќе-процесорски компјутерски систем во кој секој процесор си има своја приватна меморија. Компјутерски задачи може да се извршуваат само на локалните податоци, а доколку има потреба од далечински податоци, мора да комуницира со еден или поцеќе далечински процесори. Спротивно на тоа, една заедничка меморија нуди единствен мемориски простор кој се користи од страна на сите процесори. Процесорот не мора да биде свесен каде се наоѓаат податоците.
Distributed memory Како пример, ако проблемот може да се опише како цефка каде податокот Х се процесира во секвенци преку функциите F,G,H и тн.(резултат е h(G(F(X)))), потоа ова може да се изрази како дистрибуиран мемориски проблем каде податокот се пренесува прво до јазолот кој што ја врши F, по што резултатот поминува на вториот јазол што ја пресметува G, и на крај на третиот јазол што ја пресметува H. Ова исто така е познато и како систоличка пресметка.
Distributed memory Податоците можат да се чуваат статички во јазлите во повеќето пресметки што се извршуваат локално, и се пријавуваат само промените на рабовите на јазлите, на другите јазли. Промер за ова е симулацијата каде податоците се моделираат со помош на мрежа, и секој јазол симулира мал дел од голема мрежа. На секоја промена, јазлите ги информираат сите соседни, за новите податоци на рабовите.
Distributed memory Слично во дистрибуираната поделена меморија секој јазол од групата, има пристап до голема поделена меморија, поради ограничената не-делива приватна меморија што ја има секој од јазлите.
Distributed memory Предноста на дистрибуираната (поделена) меморија е тоа што, многу е полесно да дизајнираш машина што подредува по алгоритам.
Distributed memory Предноста на (дистрибуираната) поделена меморија е тоа што нуди единствен адресен простор каде може да се најдат сите податоци.
Distributed memory Предноста на дистрибуираната меморија, е тоа што ги исклучува натпреварувачките услови, и го тера програмерот да рзлмислува за дистрибуцијата на податоците.
Distributed memory Клучното прашање во програмирањето на дистрибуираните мемориски системи е како да ги дистрибуираме податоците преку меморијата. Проблемот е решен, податоците можат да се дистрибуираат статички или со движење низ јазлите. Податоците можат да се движат при побарувачка или можат да се наметнуваат на новите јазли однапред.
Distributed memory Во дистрибуираните компјутерски системи има обично процесор, меморија и некоја форма на интерконекција што дозволува програмите на секој процесор да комуницираат меѓу себе. Интерконекцијата може да се организира како врска од точка до точка или посебен хардвер може да обезбеди размена. Мрежната топологија е клучниот фактор во одредувањето колкав е размерот на повеќе-процесорската машина. Врската помеѓу јазлите може да се спроведе користејќи некои стандардни мрежни протоколи (на пример Етернет), користејќи беспоке мрежни линкови (како на пример во Transputer), или користејќи двојно преносни мемории.
Distributed memory Дистрибуираната поделена меморија го крие механизмот на комуникација но не и латентноста на комуникацијата.