Top 10 similar words or synonyms for хифи

филаменти    0.853558

влакненца    0.844202

месести    0.828998

везикули    0.827530

израстоци    0.824873

цевчиња    0.822744

аксони    0.821655

ганглии    0.816724

грутки    0.814811

телца    0.814714

Top 30 analogous words or synonyms for хифи

Article Example
Хифи Основната функција на хифите е апсорпција на вода и хранливи материи. Некои хифи се претворени во хаустории (органи за „искачување“ на водата и хранливите материи), ловечки стапици (кај грабливите габи) итн.
Хифи Хифите (од грч. ὑφή — пајажина) се кончести творби кај габите кои се состојат од многу клетки или содржат повеќе јадра.
Хифи Густо испреплетените групи на хифи во плодните тела на габите го образуваат плектенхимот. Тоа е лажно ткиво кое потсетува на паренхим, но не се создава од тридимензионалната делба на клетките, туку со густо зближување на нишките од хифи.
Хифи Се разликуваат септирани хифи (многуклеточни) и несептирани хифи (претставени со една џиновска многујадрена клетка). Кога имаме септирани хифи, тогаш во клеточните прегради (септи) може да постојат отвори низ кои цитоплазмата и органелите (вклучително и јадрата) слободно преминуваат од клетка во клетка.
Хифи Некои хифи растат по пат на апикален раст, при што во текот на растот тие можат силно да се разгранат. Хифите се способни да се обединат во надолжни групации, со што образуваат поголеми (неколку метри долги и неколку милиметри широки) конци наречени ризоморфи (ст.грч. ῥίζα — корен, μορφή — форма). Погуста мрежа или плексус од хифи формираат склероциите (ст.грч. σκληρός — цврст), од кои можат да се добијат плодните тела. Сите хифи кај една габа го образуваат мицелиумот.
Лишаи "Хетеромерен вид на талус" имаат повеќето листовидни и грмушести лишаи. Тука, во талусот, на напречен пресек, разликуваме горна кора, која се состои од густо збиени хифи и алген или гонидијален слој (најчесто едноклеточни топчести зелени алги); срцевина или медула од растресити хифи и долна кора од густо збиени габни хифи.
Зигомикоти Вообичаен пример за зигомикота е црната лебна мувла ("Rhizopus stolonifer"), член на редот Mucorales. Таа се раширува на површината од лебот и други прехранбени производи, при што вметнува хифи во внатрешноста да црпат хранливи материи. Во својата бесполова фаза, таа развива булбозни црни спорангии на врвовите од исправени хифи кои содржат илјадници хаплоидни спори. Како и кај повеќето останати зигомикоти, бесполовото размножување е најчест начин на размножување. Половото размножување кај "Rhizopus stolonifer", како и кај другите зигомикоти, се случува кога хаплоидните хифи на различни полови типови се доближени. Растот на гаметангиите започнува по нивното зближување, при што настанува плазмогамија (спојување на цитоплазмите). Кратко по ова следува кариогамија (спојување на јадрата). Добиените зигоспорангии се диплоидни. Зигоспорангиите обично се со дебели ѕидови, многу отпорни на промени во средината и метаболички инертни. Со подобрување на условите во средината тие герминираат и даваат спорангија или вегетативни хифи. Мејозата се случува за време на герминацијата на зигоспорангијата, така што добиените спори или хифи се хаплоидни. Овој вид расте во топли и влажни места.
Торбести габи Кај некои видови конидиофорите формираат слој на површината од конвексниот сплет од хифи или строми во вид на перниче. Ваквиот тип на конидиофори се познати како спородохии. Се среќаваат кај анаморфот на "Nectria cinnabarina".
Столпчести габи Базидиоспорите ‘ртат за да формираат хифи (филаменти) или квасни клетки кои се обично хаплоидни и едноклеточни. Хифите на столпчестите габи се одделени. Ултраструктурните особини на септите, видливи со трансмисиона електронска микроскопија, се важни при развивањето на филогенетска хипотеза кај "Basidiomycota".
Дерматомикози Дерматомикози се заболувања на кожата предизвикани од габички. Ако габичките, покрај промени на кожата и слузокожата, предизвикуваат и заболувања на внатрешните органи, станува збор за системски микози. Габичките се растенија со едноставно градено тело, без корен, стебло, лист и растително зеленило, туку градено е од клетки(хифи). Габичките се состојат од вегетативен дел кој го солинуваат хифи и репродуктивен дел, кој го сочинуваат плодносни тела во кои се создаваат спори. Вегетативниот дел служи за исхрана а репродуктивнит дел служи за размножување. Габичките се размножуваат по асексуален пат. Со пупење на спорите концентрично околу габичката се создаваат испреплетени, кончести, разгранети хифи кои создаваат мицелиум. Хифите можат да бидат едноклеточни или повече клеточни, а составени се од протоплазма, едно или повеќе јадра и клеточна мембрана, која во себе содржи хитин, материја која на клетката и дава голема отпорност на дејството на неповолни надворешни фактори.