Top 10 similar words or synonyms for фибриноген

фумарат    0.914697

gly    0.909127

ципротерон    0.908505

hpo    0.905037

киназа    0.903433

синтетаза    0.900076

сукцинат    0.899958

глуконат    0.898963

глутамат    0.898041

кларитромицин    0.897887

Top 30 analogous words or synonyms for фибриноген

Article Example
Антикоагулантни средства ТРОМБИН → ФИБРИНОГЕН → ФИБРИН
Крв Белковините (протеини) во крвната плазма се : албумини,глубини и фибриноген. Застапенста на белковините во крвната плазма се движи во границите од 6-8g% или просечно 7,3 g%.
Нимфа (птица) Анализата на низата интрон 7 од јадрената "?"-фибриноген ген, од друга страна, покажува дека е поразличен и не треба да се вклучува во родот на темните какадуа.
Крв Од органскиот дел на крвната плазма, важно е да се спомнат плазматичните белковини (плазматични глобулини, фибриноген, протромбин, албумин, γ глобулин итн.), аминокиселини, липиди (најмногу холестерол), јаглехидрати (главно глукоза), нуклеински киселини, азотни соединенија итн.
Тромбин Тромбин е серинска протеаза, која кај луѓето е енкодирана од генот "F2". Протромбинот (фактор на коагулација II) се кине протеолитички при што се формира тромбин. Тромбинот, пак, делува како серинска протеаза која го претвора растворливиот фибриноген во нерастворлив фибрин.
Крв Процентно зголемување на крвните белковини во молекулска маса (фибриноген, α и β-глобулин) придонесуваат седиментацијата на еритроцитите да биде забрзана. Овие материи, познати како "агломерини", вршат агломерација на еритроцитите во формации слични на цилиндри што ги формираат металните монети. Агломерацијата на еритроцитите е една од причините за забрзување на процесот на седиментацијата.
Крв Во III фаза од коагулациониот процес плазматичната белковина фибриноген (фактор I) кој се наоѓа во растворена сол состојба под влијание на тромбинот ( F. II)се претвора во фибрин (фибрински мономер)и фубринопиптиди. Фибринскиот мономер минува во фибринскиот минува во фибринскиот полимер (фибрин) растворлив во уреа,кој под влијание на активираниот фактор XIII( Лаки-Лоранд) од страна на тромбинот се претвора во фибрин нерастворлив во уреа ( фибрин). Со тоа завршува процесот на коагулација на крвта.
Тромбоза При патолошки состојби може да настане прекумерно натрупување на тромбоцитии фибрин на внатрешната страна на крвниот сад, што доведува до нарушување во крвната циркулација се до нејзиниот прекин поради затнување на крвниот сад. Тоа веќе претставува тромбоза. Во организмот е присутен и спротивен на коагулациониот, антикоагулационен механизам. Меѓу коагулациониот и антикоагулациониот систем во организмот се одржува постојана рамнотежа. На тој начин организмот е заштитен од две крајни опасности од нарушената крвна циркулација- искривување и тромбоза. Тромбозата претставува заживотно настанување на солидна маса тромбус во крвните садови и срцето, која е градена од составните делови на крвта. Тромбозата се состои од два процеса и тоа натрупување на тромбоцити на внатрешната страна на крвниот сад и форморање на згрушок од фибрин, во кој се вклопуваат и клетките на крвта. Фибринот е белковина која настанува од крвната белковина фибриноген. За да настане фибринот, или поточно за да настане тромбозата, се случуваат голем број на супстанции, наречени коагулациони фактори. Нив ги има во крвта и во ткивата (особено во мозочното ткиво, постелката и др.). Коагулационите фактори дејствуваат во скаловидна, ланчена заемно поврзана реакција.