Top 10 similar words or synonyms for толчникот

нефридии    0.791264

прашникот    0.790334

лушпести    0.787091

карпелата    0.785024

подјазични    0.783704

рожести    0.782093

еднополови    0.779507

устенце    0.779485

мандибули    0.777480

гинецеум    0.777309

Top 30 analogous words or synonyms for толчникот

Article Example
Толчник (цвет) Толчникот () е дел од цветот на скриеносемениците, изграден од еден или повеќе сраснати оплодни ливчиња (карпела), во чива внатрешност се наоѓа шуплина со семени зачетоци. Функцијата на толчникот е да ги заштитува семените зачетоци од разни надворешни влијанија, во прв ред од исушувања. Во цветот, толчникот или толчниците (т.е. сите оплодни ливчиња) се организирани во "женски" дел од цветот — гинецеум ().
Толчник (цвет) Кај поголемиот број растенија, на толчникот можат да се разликуваат три дела:
Толчник (цвет) Толчникот настанува со свиткување на карпелата, така што нејзините ободи се приближуваат и надолжно (адаксијално) сраснуваат. Линијата на сраснување на ободот на карпелата се нарекува стомачен (вентралeн) шав. На спротивната страна на толчникот се наоѓа средниот нерв на карпелата, кој се нарекува грбен(дорзалeн) шав. При свиткувањето, епидермисот на лицето на листот(карпелата) се наоѓа на внатрешната, а епидермот на наличјето на надворешната страна на толчникот.
Толчник (цвет) Плодникот е долен, проширен (надуен) дел на толчникот во кој се сместени семени зачетоци и во кој се одвива оплодувањето.
Бесаме мучо За песната, Веласкез се инспирирала од аријата „Поплаки, или Толчникот и славејот“ ("Quejas, o la Maja y el Ruiseñor") од шпанската опера „Гојески“ ("Goyescas") од Енрике Гранадос.
Толчник (цвет) Карпелата, а со тоа и толчникот, се структури хомологни на мегаспорофили семени папрати и голосеменици. Карпелите на првобитните скриеносеменици биле крупни, листолики, со голем број семени зачетоци (ситуација присутна и кај современи примитивни групи), и со непотполно сраснување. Во тек на еволуцијата, дошло најпрво до потполно сраснување на обрачот на карпелата во толчникот, а потоа и до еволуциониот тренд на смалување на бројот на карпелите и нивното сраснување во еден, ценокарпен толчник. Паралелно, дошло и до смалување на бројот на спроводните снопчиња во карпелата од три на еден.
Прашник Кај многу видови прашниците се распоредени во два круга и таквиот андрецеум се нарекува "диплостемон". Таков е случајот кај фамилијата лилјани, на пример. Има уште и "обдиплостемон". Кај фамилијата орхидеи доаѓа до сраснување на прашникот со столпчето на толчникот, но и кај други видови е забележано сраснување на прашникот и другите делови на цветот, како што се венечните ливчиња.
Толчник (цвет) Жигот се наоѓа на врвот на толчникот и често е рапав или леплив,за да за него лесно можат да се залепат поленовите зрна. На жигот се наоѓа течност со растителни хормони, кои индуцираат 'ртење на поленовите зрна во поленова цевка. Жигот е посебно развиен кај цветовите на анемофилни растенија (кои се опрашуваат со ветер, нпр. треви или буква).
Прашник Листот од кој настанува прашникот, во почетните стадиуми од развојот претставува испупчен (кoнвексен) израсток (т.н. примордија) кој расте и му дава стапчеста творба, од која ќе се развијат прашниковиот конец и поленовите ќеси. Претпоставката дека прашниците, како и толчникот, настануваат од листот, ја потврдуваат и претворањата на овие органи во листолики, зелени органи кај некои цветови. Тоа се случува поради надворешните агенси, како што е каснувањето на инсектите.
Конопи Многу од конопите се дводомни (посебни машки и женски растенија). Цветовите се зрачно симетрични и не се истакнати, бидејќи овие растенија се опрашуваат со ветерот. Како приспособување за вавквото опрашување, чашкините ливчиња се кратки и немаат венечни листови. Цветовите се групирани во чадорчиња. Машките соцветија се долги и личат на метлички, додека пак женските се пократки и имаат помалку цветови. Толчникот е сочинет од две стпоени прости толчничиња. Плдницата е обично издадена и еднокоморна. Бројот на прашници се разликува кај разни растенија.