Top 10 similar words or synonyms for толуен

бензил    0.935827

норетистерон    0.931765

    0.927448

фосфин    0.925954

симвастатин    0.923280

ćć    0.922188

тулиум    0.921592

nya    0.920671

knapp    0.920204

gga    0.920169

Top 30 analogous words or synonyms for толуен

Article Example
Толуен Името "толуен" е изведено од постарото име "толуол" што се однесува на толу балзамот, ароматичен екстракт од тропското американско дрво "Myroxylon balsamum", од кое за прв пат е изолиран. Именуван е за прв пат од Јонс Јакоб Берцелиус.
Толуен За каталитичката хидрогенација на толуенот до метилциклохексан е потребен висок притисок на водород поради стабилноста на ароматичниот систем.
Толуен Толуенот, исто така познат и како метилбензен или фенилметан е чиста, нерастворлива во вода течност која претставува ароматичен јаглеводород и се користи нашироко како индустриски материјал за синтеза на разни соединенија, а и како растворувач.
Толуен Толуенот реагира како нормален ароматичен јаглеводород при електрофилна ароматична супституција. Метил-групата го прави околу 25 пати пореактивен од бензенот при таквите реакции. Тој подлежи и на блага сулфонација и притоа дава "p"-толуенсулфонска киселина и хлоринација со Cl во присуство на FeCl за да даде орто и пара изомери на хлоротолуен. Подлежи и на нитрација, при што дава орто и пара нитротолуенски изомери, но доколку се загрева може да даде динитротолуен и експлозивниот тринитротолуен (TNT).
Толуен Метилната странична низа од толуенот може да реагира и со други реагенси при што таа се оксидира. Реакцијата со калиум перманганат доведува до бензоева киселина, а реакцијата со хромил хлорид доведува до бензалдехид (Етардова реакција). Халогенацијата може да се изведе при присуство на слободни радикали. На пример, ако се загрева "N"-бромосукцинимид (NBS) со толуен во присуство на AIBN може да се добие бензил бромид.