Top 10 similar words or synonyms for разновидниот

мерлив    0.730094

значен    0.722035

искрениот    0.711343

прилагодлив    0.710989

дробен    0.709314

чудесниот    0.707758

ресурсен    0.706876

текстуалниот    0.706238

колективниот    0.706153

соработен    0.705042

Top 30 analogous words or synonyms for разновидниот

Article Example
Сараево Сараево е меѓународно признат поради разновидниот број на фестивали.
Роберт Хибнер Во разновидниот придонес на Роберт Хибнер, за бележителен е и неговиот придонес во теоријата на шаховски отворања. Разновидниот стил на игра, а и моќните и презцизни анализи на партиите покажуваат дека имал големо познавање и во шаховската теорија.
Риген Риген е многу омилен како туристичко одредиште, поради неговата бањска архитектура, разновидниот пејзаж и неговите долги и песочни плажи.
Хелсинки Јавниот превоз е вообичаено жешка точка на расправа во локалната политика во Хелсинки. Во метрополитенската област на Хелсинки, јавниот превоз е управуван од Хелсиншкото сообраќајно претпријатие. Разновидниот систем на јавниот превоз се состои од трамваи, приградска железница, подземна железница, автобуски линии, два фериботи и минибуси по потреба.
Бахами На врвот на штитот има куќарка од морски полжав што го преставува разновидниот морски свет во ланецот острови. Куќарката лежи на шлем. Под ова е вистинскиот штит, главниот симбол на брод што ја претставува Света Марија на Кристофер Колумбо, покажана како плови под сонцето. На дното, под штитот има знаме на кое е испишано националното мото:
Букурешт Букурешката архитектура е разновидна поради многу влијанија кои ги претрпел градот низ неговата историја. Градскиот центар е мешавина од средновековно неокласично и арт нуво ([[art nouveau]]) градби како и нео романски градби кои датираат од периодот на почетокот на 20от век и извонредна колекција на модерни зданија од 20тите и 30тите години. Во јужните подрачја доминира архитектура од Комунистичката ера. Неодамна изградените облакодери и деловни објекти го довршуваат разновидниот пејсаж.
Француска култура На моменти, француските државни политики се обидоа да ја обединат државата со одредени културни норми, додека пак понекогаш тие ги подржуваа регионалните разлики во рамките на разновидниот француски идентитет. Обединувачкиот ефект бил посебно веродостоен на "радикалниот период" на Третата Француска република која се борела против регионализмите (вклучувајќи ги и регионалнитете јазици), го поддржувала антиклерикализмот и строгата одвоеност на црквата од државата (вклучувајќи го и образованието) и активно го промовирала националниот идентитет, на тој начин претворувајќи (како што се изрази историчарот Еуген Вебер) една "земја на селани, во нација на Французи". Режимот Виши, од друга страна, ги поддржа регионалните "народни" традиции.
Нови птици Новите птици се поделени на два надреда: старовилични ("Palaeognathae", каде припаѓаат скриеноопашните птици и нелетачките тркачки птици, како на пример ноевите), и многу разновидниот надред на нововилични ("Neognathae", кој ги содржи сите останати птици). Во зависност од гледната точка на таксономијата, бројот на видови варира некаде од 8800 до 10200 опишани рецентни птици во светот. Општо е прифатено тврдењето дека новите птици еволуирале во Креда, како и тоа дека расчленувањето меѓу таксонот кокошкогуски ("Galloanserae") и другите нововилични се случило пред кредотерциерното изумирање. Сепак, постојат различни размислувања во врска со тоа дали радијацијата на останатите нововилични се случила пред или по изумирањето на останатите диносауруси. Ова недоразбирање делумно е предизвикано и од дивергенцијата во доказите, при што молекуларните истражувања укажуваат на кредска радијација, додека фосилните докази ја поддржуваат терциерната радијација. Обидите со цел да се поистоветат молекуларните и фосилните докази се покажаа како контроверзни.
Животински и растителен свет на Бразил Бидејќи тоа опфаќа многу богати еко-системи за животни, габи и растенија, Бразил има илјадници видови од кои многу ( ако не и повеќето) се сеуште неоткриени. Во изминатиот век поради релативно избувливиот економски и демографски пораст на земјата, способноста на Бразил за заштитување на еколошките средини е се повеќе е загрозена. Пространото сечење во шумите особено во Амазон, официјално и неофицијално секоја година уништува области со големина на една мала земја, и го уништува разновидниот свет на растенија и животни. Како и да е, различните видови поседуваат посебни карактеристики или се изградени на интересен начин, некои од нивните споосбности се копирани за употреба на технологијта (види bionics) а профитот потенцијално може да резултира со успорување на уништувањето на шумите.
Злетовска Река Релјефот без планински падини околу течението на реката не е доволен за развој на други видови туризам (пр. скијачки туризам), но затоа подрачјето се смета дека има потенцијал за развој на еко-туризмот и селскиот туризам. Основен предуслов за развој на еко-туризмот се поволните природно-географски фактори, поволната клима и разновидниот растителен свет, како и развиената хидрографска мрежа, особено со изградбата на Кнежевско Езеро во рамки на хидросистемот „Злетовица“. Важен предуслов за развојот на туризмот се и социо-економските услови, односно постоењето на селски населби коишто овозможуваат сместување на туристите. Освен функцијата за сместување на туристите, селските населби располагаат со невообичаени активности, како што се: ккосењето трева, молзењето добиток, собирањето шумски плодови, подготвувањето традиционални јадења и пијалаци, берењето зеленчук и овошје, како и други активности што овозможуваат развој на селскиот туризам. Подрачјето околу реката исто така нуди услови за развој на ловот и риболовот.