Top 10 similar words or synonyms for мовови

рскавични    0.850660

мекотелите    0.837754

мововите    0.836247

иглокожите    0.835064

многуклеточни    0.831915

печурките    0.827081

хетеротрофни    0.826926

столпчести    0.826527

ципокрилци    0.825570

лушпести    0.824497

Top 30 analogous words or synonyms for мовови

Article Example
Виши растенија Среде вишите растенија најпримитивна градба поседуваат мововидните ("Bryophyta sensu lato") - кај нив отсуствува корен (а има ризоиди), додека кај црнодробните мовови, роговниците и неколку јунгерманиеви мовови отсуствува поделбата на лист и стебло - тие се јавуваат како талусни организми (какви што се и алгите или лишаите). Стоматалниот апарат е крајно примитивен, спроводен систем не е развиен, а спроводната функција ја обавува паренхимот.
Спора Многу мовови, посебно оние кои се прилагодени на суви услови, производуваат диплоидни спори. Оваа форма на бесполово размножување се нарекува "апогамија". Таа претставува форма на "апомиксија".
Размножување на растенијата Ваквото сменување на гаметофитот со спорофитот се среќава кај многу алги, поретко кај габи, а исто така и кај мовови и папрати.
Вајгач Вајгач изобилува со треви, мовови и арктички ветни растенија. Нема дрвја, освен по некоја џуџеста врба. Повремено се забележуваат лисици и леминзи. Многу позастапени се птиците, како што се of патките и блатните кокошки по мочуриштата и езерата.
Џигерница Во одделот на џигерници или црнодробни мовови (Hepaticophyta или Marchantiophyta) влегуваат две морфолошки групи на растенија: листостеблени и талусни. Талусниот тип на џигерници се најпримитивните рецентни вистински растенија. Тие најчесто растат на влажни карпи или почва и на засенети места.
Размножување Бесполовото размножување со "спори", претставува посебен вид размножување, бидејќи се формираат "спори" што претставуваат посебни специјализирани клетки од кои се формира (на бесполов начин) нов организам. Овој начин е карактеристичен за нижите растенија (алги) и вишите растенија (мовови и папрати):
Размножување на растенијата Кај мововите на гаметофитното растение се развиваат антеридиите и архегониите. По оплодувањето се добива зигота која ‘рти директно во спорофит. Процесот од оплодување на јајцеклетката до развиток на спорофитното растение е различен кај различните мовови.
Шума Една шума се состои од горен кат (кај крошните) и долен кат, кој потоа се дели на кат на грмушки, кат на билки и кат на мовови и почвени микроорганизми. Кај извесни посложени шуми постои и изразен меѓукат на пониски дрвја.
Верхојански Планини На ова подрачје се забележани најниските температури за населени места во светот и има длабоки снегови највеќето месеци во годината. За време на последниот леднички максимум, венецот имал пространи ледници, па оттука лете планините го имаат тој карактеристичен алпски изглед. Меѓу биомите на Верхојанските Планини се издвојува планинската тундра, каде се застапени разновидни мовови и лишаи.
Безполово Размножување Бесполовото размножување со "спори", претставува посебен вид размножување, бидејќи се формираат "спори" што претставуваат посебни специјализирани клетки од кои се формира (на бесполов начин) нов организам. Овој начин е карактеристичен за Нижи растенија. нижите растенија (алги) и Виши растенија, вишите растенија (мовови и папрати):