Top 10 similar words or synonyms for марковиот

лешочкиот    0.859600

бигорскиот    0.844186

лесновскиот    0.812430

бигорски    0.789936

трескавец    0.763307

роженскиот    0.759118

светогорскиот    0.756782

кнежинскиот    0.754413

зографскиот    0.719030

сливничкиот    0.717329

Top 30 analogous words or synonyms for марковиот

Article Example
Список на ракописи (Марков манастир) Ова е список на средновековни ракописи кои биле напишани или се чувале и чуваат во Марковиот Манастир во Маркова Сушица, Скопско.
Список на ракописи (Марков манастир) Марковиот манастир бил значаен книжевен центар и располагал со огромен книжевен фонд. Во 1792 година манастирот имал 20 товари книжевен фонд ракописи.
Марков манастир Марковиот манастир бил еден од најзначајните културно просветни и книжевни центри во минатото, книгите од манастирската библиотека се буквално разграбени, а истата судбина ја доживеале и голем број на уметнички предмети, кои се чувале во манастирската црква. Според досегашните сознанија, ракописи по потекло Марковиот манастир има во: Државниот историски музеј во Москва /Хлудовата збирка/, Виенската национална библиотека, Хрватската академија за наика и уметност Загреб, Српаската академија на науките и уметностите, Белградска библиотека /Стара збирка/ и Државната библиотека во Софија.
Црква „Св. Димитриј“ - Маркова Сушица Црквата Свети Димитриј е главната црква на Марковиот Манастир крај Скопје. Храмот е изграден во средината на XIV век во 1345 година, од страна македонскиот средновековен владетел Крале Марко, кој е ктитор на манстирот кој го носи неговото име.
Марков манастир Како најважен сочуван изворен документ за изградбата во Марковиот манастир претставува натписот над јужниот влез внатре во црквата, кој дава податоци за изградбата на манастирската црква и нејзините ктитори. Натписот ја има следната содржина:
Пештани Денес, поради продирање на атмосферските влијанија во внатрешноста на оваа црква, се отежнува нејзината посистематска анализа. Исто така, отсуствуваат пишани документи за неа. Сепак, со стилска анализа на сликарската постапка, се доаѓа до сознание дека ова сликарство поседува повеќе карактеристични одлики на Охридската сликарска школа од шеесеттите години на 14-тиот век и е сродно со сликарството во Марковиот манастир.
Марков манастир Во минатото монашкиот живот во Марковиот манастир бил доста активен. Како негови игумени во XIX век се познати македонскиот просветител Кирил Пејчиновиќ (од 1801 до 1818 година) и Герасим Бочович во 1831 година. Во поново време е обновен монашкиот живот и во него живеат три монахињи.
Варвара (Скопско) Варвара се наоѓа веднаш на левиот брег на Маркова Река во нејзината алувијална рамнина, на регионалниот автомобилски пат кој води од Драчево кон Марковиот Манастир и езерото Козјак во Поречје. Селото е рамничарско во подножјето на планината Китка. Во непосредна близина на селото се наоѓаат селата Маркова Сушица и Добри Дол. Во селото постојат голем број на викенд-куќи на жители од градот Скопје.
Птици врз кои ноќта и денот се делат: Стоте песни Циклусот „Младост што мирба со гнасата нејќе“ содржи 19 песни: Ars poetica, Младост, Пред годишнината на татковата смрт, Елен самак, Превалец, Дон Кихот, Одисеј, Вепар, Неизвесност, Песна над песните, Житие на Бона, Орде, Дедо Коне, Срцето на Борка Талески, Младиот кедар, Стерна, Марковиот манастир, Песјо Брдце (Епилог) и Дојрански ветришта.
Мустафа Решид Бушатлија Во текот на борбите тешко настрадало македонксото население. Војската на Мустафа Паша Бушатлија го ограбиле Прилеп и околните места, а настрадале и селата на Скопска Црна Гора. Биле ограбени кичевскиот манастир Пречиста и Марковиот Манастир, а во Скопје биле извршени насилства врз жените . Некои од селата во Скопска Црна Гора биле принудени да преминат во ислам .