Top 10 similar words or synonyms for катаболизам

leads    0.868107

анаеробно    0.867573

кетоза    0.865472

киселинско    0.864201

рахитис    0.861023

метанол    0.853320

активитетот    0.852111

антациди    0.851884

алдоза    0.851778

хипертермија    0.849062

Top 30 analogous words or synonyms for катаболизам

Article Example
Катаболизам Катаболизам е оној дел од метаболизмот во којшто се врши разградување на материите во организмот, со помош на енергијата добиена од анаболизмот.
Метаболизирање на јагленохидрати Катаболизам
Метаболизирање на јагленохидрати (glycoside hydrolases). Моносахаридите навлегуваат за време на овој процес во моносахардниот катаболизам. Различни
Билирубин Билирубин (порано нарекуван хематоидин) е жолчна боја продукт на катаболизам на хемот. Хемот е составен дел на хемоглобинот, главна компонента на еритроцитите. Билирубинот се излачува со жолчката и урината, и покачени нивоа можат да индицираат на поедини болести.
Надбубрежна жлезда мастите и протеините. Под влијание на гликокортикоидите разградувањето (катаболизам) на протеините се зголемува, се стимулираат процесите на гликогенизата и неогликогенезата (создавање на гликоген од мастите и протеините). Лачењето на гликоркотеидите зависи од кортикотропниот хормон на аденохипофизата и се остварува по пат на негативна повратна врска. Врз количината на ослободениот кортикотропен хормон, а преку него на гликокортикоидите, големо влијание имаат сите видови на физички и психички стресови.
Гихт Кај 10% од болните со гихт постои зголемена продукција и екскреција на уричната киселина. Само кај помал број болни зголемената синтеза на пурини де ново, се должи на специфичен, вроден пурински ензимски дефект. Кај околу 10% од болните со гихт, хиперурикемијата се јавува поради зголемен клеточен турновер или поради забрзан катаболизам на пуринските нуклеотиди(во најголем дел од разградувањето на ДНК и РНК. Постојат бројни причини за секундарна хиперурикемија и гихт. Кај овие болни, исто така доминира намалена ренална екскреција на уричната киселина.Намалувањето на гломеруларната филтрација доведува до намалување на филтрираното
Кребсов циклус Кребсовиот циклус (познат и како циклус на лимонската киселина или циклус на трикарбоксилни киселини, именуван по Ханс Адолф Кребс) е серија на ензимски катализирани хемиски реакции со централна важност во сите клетки кои го користат кислородот како дел од клеточното дишење. Кај аеробните организми, Кребсовиот циклус е дел од метаболички пат кој се состои од хемиска претворба на јаглехидратите, липидите и протеините во јаглероден диоксид и вода, при што се добива корисна енергија. Тој е третиот од четирите метаболички патишта кои се вклучени во јаглехидратниот катаболизам и производството на АТР, а другите се гликолиза и пируватна оксидација кои се одвиваат пред него и респираторната низа која следи по него.
Начин на исхрана За телото да функционира правилно, тоа има потреба од енергија. Кога телото троши повеќе енергиjа отколку што има (кога се вежба) келиите во телото се наслонуваат кон внатрешните енергетски резерви од јаглехидрати и масти. Првиот извор што го користи телото е гликогенот. Гликогенот е комплекс на јаглехидрати, кадешто 65% се сместени во скелетните мускули,а остатокот е во црниот дроб(околу 2000калории во целото тело). Гликогенот се добива од вишокот на конзумираните макро-хранливи материи, главно јаглехидрати. Кога тие извори се речиси намалени, телото започнува со липолиза, мобилизација и катаболизам на масните резерви. Во овој процес, маснотиите од задебеленото ткиво или масните келии се поделени на глицерол и масни кеселини кои се користат за добивање на енергија. Примарните продукти на метаболизмот се јаглениот диоксид кој се исфрла преку системот за дишење и водата. Маснотиите пак се излачуваат преку лојните жлезди на кожата.