Top 10 similar words or synonyms for диметил

алкин    0.915990

бензил    0.913641

аспартат    0.905871

фумарат    0.904487

gly    0.900550

синтетаза    0.897666

трифлуорид    0.896639

хидрокси    0.893687

тулиум    0.892716

фосфин    0.892006

Top 30 analogous words or synonyms for диметил

Article Example
Диметил етер Диметил етер е органско соединение од групата на етри.
Етер Диметил етер, "примарен", "секундарен" и "терциерен етер".
Сулфоксид Сулфидите се чести почетни материјали за синтеза на сулфони преку органска оксидација. На пример, диметил сулфид со оксидационен број -2 се оксидира до диметил сулфоксид со оксидационен број 0. Понатамошната оксидација го претвора соединението во диметил сулфон со оксидационен број +2.
Рибофлавин Витаминот B или рибофлавин (лактофлавин) е составен дел на флавин нуклеотидите (FMN и FAD). Рибофлавинот се состои од диметил-изоалоксазински прстен, за кој на положбата 9 е врзан алкохол D-рибитол. Хемиското име на рибофлавинот е 6,7-диметил-9 N-рибитил-изоалоксазин.
Метамфетамин Дијагностички нечистотии се нафталините 1-бензил-метилнафталин и 1,3-диметил-2-фенилнафталин, кои се добиваат со “Нагаи” и “Леукарт” производството, и цис- или транс- 1,2-диметил-3-фенилазиридин, ефедрин, или еритро-3,4-диметил-5-фенилоксазолидин, кои се добиваат со “Нагаи” и “Емде” производството; овие се отсутни во редуктивниот аминативен начин. Карактеристичните нечистотии за “Бреза” производството вклучуваат Н-метил-1-(1-(1,4-циклохексаденил))-2-пропанамин. Метамфетаминот произведени на “Бреза” начин содржи фенил-2-пропанон, претходник за редуктивниот аминативен начин, како деградивен производ. Меѓутоа, одредена дијагноза на нечистотии не е многу веродостојна во пракса, па работа на форензичарските техничари е да го проценат поголемото присуство на други соединенија.
Биурет Терминот „биурет“ исто така опишува фамилија на органски соединенија со функционална група -(HN-CO-)N-. Така, диметил биурет е CHHN-CO-NR'-CO-NHCH.
Метамфетамин Вообичаена примеса е диметил сулфон, растворувач и козметичка база без познати ефект врз нервниот систем, други примеси вклучуваат диметиламфетамин HCl, ефедрин HCl, натриум трисулфат, натриум хлорид, натриум глутамат, и мешавина од кофеин со натриум бензонат.
Парфем • Мацерација/Екстракција со растворувач: најмногу користена и економична техника за екстракција на ароматични соединенија во модерната индустрија на произведување парфеми. Суровините се претопени во растворувач кој може да ги раствори посакуваните ароматични соединенија. "Мацерацијата" трае од неколку часови до неколку месеци. Ароматичните соединенија за суровини од дрво и влакнави растенија често се добиваат на овој начин, каков што е случајот со сите ароматични соединенија од животински извори. Оваа техника може да се користи и за екстракција на ароматични соединенија кои се лесно испарливи за "дестилација" или лесно денатурираат од топлина. Растворувачи кои најчесто се користат за "мацерација/екстракција со растворувач" се хексан или диметил етер. Производот од овој процес се нарекува "конкрет".
Мултипла склероза Истражуваните насоки на МС третманите вклучуваат истраги со цел подобро да се разберат нејзината патогенеза и хетерогенезата, истражувања за поефикасни, практични или толерантни нови третмани за РРМС, создавање терапии за прогресивните подвидови, невропротекциски стратегии, и потрагата по ефикасни симптоматски третмани. Се истражуваат бројни третмани кои можат да ги намалат нападите или да ги подобрат функциите. Новите агенси за РРМС кои ветуваат во втората фаза од испитувањата вклучуаат алемтизумаб (alemtuzumab трговско име "Кампат" Campath), даклизумаб (daclizumab трговско име "Зенапакс" Zenapax)), ритуксимаб (rituximab),дирукотид (dirucotide), БХТ-3009 (BHT-3009), кладрибинcladribine), диметил фумарат (dimethyl fumarate), естриол (estriol), финголимод (fingolimod), лакинимод (laquinimod), миноциклин (minocycline), статини (statins), темсиролимус (temsirolimus) и терифлуномид (teriflunomide).