Top 10 similar words or synonyms for бензил

толуен    0.935827

nak    0.931971

итербиум    0.930397

фосфин    0.926982

yb    0.925944

тулиум    0.925806

фумарат    0.925229

изолеуцин    0.924039

gly    0.923519

пролин    0.920892

Top 30 analogous words or synonyms for бензил

Article Example
Бензил ацетат Бензил ацетат е хемиско соединение чија формула е CHCHOCOCH.
Метамфетамин Во една постапка се користи редуктивнa аминација на фенил-2-пропанон (фенилацетон) со метиламин. Иако постојат многу други методи, П2П вообичаено се добива од фенилацетична киселина и ацетичен анхидрид, додека фенилацетичната киселина се добива од бензалдексид, бензил, или бензил хлорид. Метамфетаминот е клучен во сите тие методи, и се произведува од авионското гориво нитрометан, или од формалдексид и амониум хлорид, или од метил јодид со хексамин. Ова некогаш бил омилениот начин на производство на моторџиските банди од Калифорнија, се додека ограничувањата на хемикалиите од страна на ДЕА не го отежнале процесот. Псеудоефедрин, ефедрин, фенилацетон и фенилацетична киселина во моментов се наоѓаат на списокот I, а ацетичниот анхидрид на списокот II во листата на ДЕА за хемикалии кои подлежат на регулација и контролни мерки. Овој метод може да вклучи примена на живин хлорид и остава зад себе жива и олово како отпад во средината. Метамфетаминот произведен на овој начин е рацемичен, кој делумно се состои од непосакуваниот изомер на левометамфетамин.
Толуен Метилната странична низа од толуенот може да реагира и со други реагенси при што таа се оксидира. Реакцијата со калиум перманганат доведува до бензоева киселина, а реакцијата со хромил хлорид доведува до бензалдехид (Етардова реакција). Халогенацијата може да се изведе при присуство на слободни радикали. На пример, ако се загрева "N"-бромосукцинимид (NBS) со толуен во присуство на AIBN може да се добие бензил бромид.
Органометална хемија Првите пријавени органометални соединенија биле подготвени со редуктивна супституција на алкил халидите, како што е покажано во следните три равенки. Сите овие метали имаат силни или средни негативни редукциски потенцијали од кои литиумот и магнезиумот се најреактивни. Халидната реактивност се зголемува по редот: Cl < Br < I. Алкилнатриумовите и калиумовите соединенија не се подготвуваат на овој начин, бидејќи Вурцовото спарување на алкилната половина (давајќи R-R) претендира да предоминира. Ова може да биде проблем кога алил или бензил халидите се претвораат во Грињарови или литиумови реагенси.
Метамфетамин Дијагностички нечистотии се нафталините 1-бензил-метилнафталин и 1,3-диметил-2-фенилнафталин, кои се добиваат со “Нагаи” и “Леукарт” производството, и цис- или транс- 1,2-диметил-3-фенилазиридин, ефедрин, или еритро-3,4-диметил-5-фенилоксазолидин, кои се добиваат со “Нагаи” и “Емде” производството; овие се отсутни во редуктивниот аминативен начин. Карактеристичните нечистотии за “Бреза” производството вклучуваат Н-метил-1-(1-(1,4-циклохексаденил))-2-пропанамин. Метамфетаминот произведени на “Бреза” начин содржи фенил-2-пропанон, претходник за редуктивниот аминативен начин, како деградивен производ. Меѓутоа, одредена дијагноза на нечистотии не е многу веродостојна во пракса, па работа на форензичарските техничари е да го проценат поголемото присуство на други соединенија.