Top 10 similar words or synonyms for үндөштүк

уйкаштык    0.826141

grapho    0.815623

сингармонизм    0.813038

йоттошкон    0.810307

добуштуу    0.808262

harmonia    0.805359

модалдуулук    0.802969

аффриката    0.802835

алгебр    0.800064

ыргактык    0.799782

Top 30 analogous words or synonyms for үндөштүк

Article Example
Үндөштүк закону Үндөштүк закону, сингармонизм (грекче syn бирге жана harmonia — үндөштүк, уйкаштык) — сөз тутумундагы үндүү жана үнсүз тыбыштардын фонетикалык жактан окшош айтылышы жана угулушу. Ү. з-на ылайык бир cөздөгү бардык үндүү тыбыштар бүт бойдон ичке же бүт бойдон баштан аяк жоон үндүүдөн турат. Ушуга жараша ал сөздүн тутумундагы үнсүздөр да же бүт түпчүл, же бүт таңдайчыл болуп ыңгайлаша айтылат. Ү. з. айрыкча эрин күүсү кыргыз тилинде (алтай тилин гана эске албаганда) башка түрк тилдеринин ичинен абдан айкын сакталган, башкача айтканда сөздүн биринчи муунунда эринчил үндүү болсо, ага карап кийинки муундардагы үнсүздөр да эринчил мүнөз алат да бүт бойдон эринчил аллофондо айтылат.
Үндөштүк закону Ү. з. кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгынын поэтикасында, айрыкча уйкаштын ар түрлөрүндө, аллитерация, ассонанс, үндөштүк болуп куюлуша курулушунда чоң роль ойнойт. Элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүндө, лирикада, эпикалык чыгармаларда, атүгүл прозалык жанрдын речитациялык жорго сөздөрүндө кеңири колдонулат. Ү. з. поэзияда, анын ичинде "Манас" эпосунда да бир гана сөз ичинде эле эмес жалпы ыр сабына, ыр түрмөгүнө чейин баш аяк жайылып кеткен учурлары көп. "Калмактан коркуп калтырап, Кытайдан коркуп кылтырап" (Сагымбай Орозбаков, 1. 169).
Полиаккорд Полиаккорд (грек.poly - көп жана итал. accordo - үндөштүк) - көптүрдөгү үндөштүктөр.
Филармония Филармония (грек. phileo -сүйөмүн, harmonia - үндөштүк, добуштук айкалыш) - айрым өлкөлөрдө концерттик уюмдун аталышы.
Стилистикалык фигуралар Классикалык стилистика стилистикалык фигураларды кошумча, кыскартуу, үндөштүк, карама-каршы коюу, өзгөрүү деп бөлүштүрөт.
Симфония Симфония (грек. symphonia -үндөштүк, добуштардын кооздук айкалышуусу) - 18-кылымдын орто кеминде калыптанган оркестр музыкасынын негизги жанры.
Тоника Тоника (франц. note tonigue - тоникалык нота, ладдын негизги добушу) - тоналдуулуктун, негизги добуштун аталышын тактоочу негизги тон жана үндөштүк; добуш катарынын добуштары дайыма тартылуучу борбордук баскыч.
Ассонанс Ассонанс (фр. assonanсе - үндөштүк, уйкаштык) - уйкаштыкта же улам кийинки сөздөрдө үндүү тыбыштардын кайра-кайра кайталанышына негизделген стилистикалык ыкма. Мындай кайталоо, же үндүүлөрдүн үндөштүгү ырдын башында же бүтүндөй ыр жолдорунда болушу мүмкүн. Ассонанс элдик ырларда көп кездешет, мисалы:
Жөндөмө Кыргыз тилиндеги сөздөргө жалганган жөндөмө мүчөлөр сөздүн үндүү, үнсүз тыбыш менен аяктаганына, үндөштүк законуна, ассимиляцияга ылайык ар кандай вариантта болот (мис.: -нын, -нин, -нун, -нүн; -дын, -дин, -дун, -дүн; тын, -тин, -тун, -түн; -га, -ге, -го, -гө; -ка, -ке, -ко, -кө ж.б.)
Аккорд Аккорд - (фр. аccord, лат. accordo - макулдашуу, үндөшүү) - ар кандай бийиктиктеги бир нече добуштардын бир убакта үндөшүүсү. Аккорд деп адатта добуштары терция добуш аралыгында жайгашкан же жайгашууга мүмкүн болгон үндөштүк аталат. Түрдүү аталыштагы добуштардын аккорд курамына кирген санына жараша үч үндүк (3 добуш), септаккорд (4), нонаккорд (5) ж. б. болот.