Top 10 similar words or synonyms for таризде

кардар    0.843815

таризинде    0.840502

берилишти    0.824650

көрсөтмөлөрдү    0.823236

программада    0.818621

компьютерге    0.808143

толуктоолорду    0.805734

нотариалдык    0.802828

көрсөтүлүүгө    0.801296

чектерди    0.799667

Top 30 analogous words or synonyms for таризде

Article Example
Чыгарма нускасы Чыгарма нускасы – аргандай материалдык таризде даярдалган чыгарма көчүрмүсү.
Фильмди нускалоо Фильмди нускалоо – аркыл материалдык таризде фильмдин бир же андан көп көчүрмөсүн (нускасын) даярдоо.
Төлөм жүгүртүүсү Төлөм жүгүртүүсү – акча милдеттенмелерди жоюу үчүн колдонулган акча жүгүртүүсүнүн бир бөлүгү. Накалай жана накалай эмес таризде ишке ашырылышы мүмкүн.
Акча каражаты Акча каражаты – чарбачылык субъекттердин чарбачыл жүгүртүмүндө такай жүргөн банк эсептеринде акчалай таризде топтоштурулган кирешелери жана түшкөн каражаттары.
Төлөм документи Төлөм документи – КР мыйзамдарына ылайык юридикалык же жеке жак тарабынан белгиленген таризде жолжоболоштурулган жана анын негизинде төлөм жүргүзүлчү документ.
Баалуу кагаз ээси Баалуу кагаз ээси – баалуу кагаздар жеке менчик катары тийиштүү болгон адам. Документардык таризде чыгаралган баалуу кагаздардын эмиссиясына ээлеринин укуктары тастыктамалар менен (эгер ал ээлеринин колунда турса) же депозитарийлердеги эсепке жазуу жана (эгер тастыктамалар депозитарийге сактоого берилсе) тастыктамалар менен күбөлөндүрүлөт. Документардык эмес таризде чыгарылган баалуу кагаздардын эмиссиясына ээлеринин укугу реестр тармагында – реестрди кармоочунун эсебине жазуу же (баалуу кагаздарга ээлик депозитарийде эсепке алынса) депозитарийдеги
Чыгарманы кайра чыгаруу Чыгарманы кайра чыгаруу – чыгарманын 1 же андан көп нускасын же анын бир бөлүгүн кандай гана материалдык түрдө болбосун, анын ичинде үн жана көрмө жазуулар таризинде, 3 өлчөмдүү чыгармаларды 1 же андан көп нускада 2 өлчөмдүү таризде, 3 өлчөмдүү чыгармаларды 1 же андан көп нускада 2 өлчөмдүү таризде даярдоо; чыгарманы ЭЭМ эстутумуна жазуу дагы кайра чыгаруу болуп саналат.
Репродукцирлөө (репрографиялык көбөйтүү) Репродукцирлөө (репрографиялык көбөйтүү) – КР автордук укуктары боюнча түпнускалардын же каттардын көчүрмөлөрүн жана башка графикалык чыгармаларды фотокөчүрмөлөө же басып чыгаруудан башка техникалык каражаттардын жардамы менен каалагандай көлөмдө жана таризде, бир же андан көп нускада факсимилдик көбөйтүү; көрсөтүлгөн көчүрмөлөрдү электрондук (сандык), оптикалык жана машиналык таризде сактоону же кайра көбөйтүүнү камтыбайт.
Мазактоо Мазактоо – инсандын эркиндиктерине, ар-намысына жана абыроюна каршы кылмыш, башка адамдын ар-намысын жана абыроюн атайылап, уятсыз таризде кемсинтүүдөн көрүнөт. М. оозеки, жазуу түрүндө, иш-аракет менен (жаакка чабуу, кемсинткен кыймыл-аракеттер ж. б.),жабырлануучу жогунда көпчүлүк алдында болот. Ушактан айырмаланып, М-до жабырлануучуну мазактоочу кандайдыр бир маалыматтар билдирилбейт, тек гана анын инсанына, адамдык сапаттарына, жүрүм-турумуна өзгөчө орой таризде баа берилет.
Акты (документ) 2) ырасмий документ, ал өз милдеттеринин чегинде, мамлекеттик орган, кызмат адамы тарабынын мыйзамда белгиленген таризде (мыйзам, жарлык, токтом ж. б.) чыгарылат жана милдеттүү аткарылуучу күчкө ээ болот.