Top 10 similar words or synonyms for баштагы

сүрүлүшү    0.792731

талаптарынан    0.787876

коңшусу    0.787408

капаган    0.784564

чабол    0.781811

кийриген    0.780746

трояны    0.777126

какшаалды    0.773634

зайыбы    0.773426

маймонид    0.771845

Top 30 analogous words or synonyms for баштагы

Article Example
Көк-Тал Көк-Тал — топоним. Манас баштагы кыргыздар Алтайдан Таласка көчкөндө «Көк-Тал» бойлоп сыдырып, Чоң Илени кыдырып» (Саякбай Каралаев, 1. 167) басып өтүшөт. Географиялык реалияда Иле чөйрөсүндөгү суу.
Жумгал (топоним) Кыргыздар эзелтен мекендеп келе жаткан жерлердин бири катары эпосто көп эскерилет. Кытай-калмактар башта басып алган ата-журтун бошотуу үчүн Манас баш болуп Алтайдан аттанып чыккан кыргыздардын Үрбү, Мунаркан жетектеген колу бул өрөөндөгү калмактын Кубан калдайын багындырышкан. С. Орозбаковдун варианты боюнча анын баштагы аты - Буйда-Суу.
Аталаш Аталаш - атасы бир, энеси башка бир туугандар. Көчмөн турмуштун шартында кыргыздарда көп аял алуу салты өкүм сүргөндүктөн, бир эркектин бир нече аялынан төрөлгөн балдары аталаш деп аталган. Аялы өлгөн же ажырашкан эркек башка аял алса, анын баштагы ж-а жаңы аялынан тапкан балдары да аталаш болот.
Сак цивилизациясы Александр Македонскийдин аскерлери менен сактардын чечүүчү салгылашы биздин заманга чейин 329-ж. Сыр-Дарыянын жээгинде болгон. Орто Азия элдери күрөштө жеңилген, баскынчылар да баштагы күч-кубатынан кайтып калышкан. Ошондуктан Македонскийдин Ин-дияга журүшү кечеңдеген. Индияга жасаган жортуулдан кийин Александр Вавилонго кайтып келип, биздин заманга чейин 323-ж. капысынан дүйнөдөн кайткан.
Судан тилдери 1) 20-кылымдын 1-жарымында африка таанууда судандагы тилдерди жалпы жонунан атоо үчүн алынган классификациялык термин. Мурда (1927жылга чейин) судан тилдеринин бир баба тилден чыккан, бир тил уясындагы тилдер деп эсептеген теория болгон. Ал теориянын туура эместиги 20-кылымдын 50-60-жылдарында америкалык окумуштуу Ж. Гринберг тарабынан далилденип, “судан тилдери” термини баштагы илимий маанисинде колдонулбай калды. Анткени теги бир эмес нилот, манде дегендей тилдер деле судан тилдери катары эсептеле берген.
Вегетатив нерв системасынын ооруулары Вегетативдик нерв системасынын четки бөлүгүнүн (вегетатив чатыштары жана түйүндөрү) ооруларында ошол жер ооруйт жана жанаша жаткан органдардын иши бузулат. Эгер моюн жана көкүрөк симпат түйүндөрү же симпат түркүгүнүн өзү сезгенсе көкүрөк, бел ооруп, оору ийинге жана моюнга өтөт, жүрөк тез согуп, оорусу күчөйт. Курсак көңдөйүндөгү Вегетативдик нерв системасынын түйүндөрү сезгенгенде ич ооруйт, көбөт, өтөт же катат, көңүл айланат, тамакка табити тартпайт. Баштагы вегетатив түйүндөрү сезгич нерв менен тыгыз байланышта болуп, сезгенсе өтө катуу ооруйт, бет кызарып же кубарып, айрым жер тердейт, шилекей бөлүп чыгаруу бузулат, жаш агып, мурундан суу куюлат.
Реституция Реституция (лат. restitutio – калыбына келтирүү) – 1) жарандык укукта жараксыз деп табылган учурда тараптардын бүтүм боюнча алган нерселеринин баарын кайтарып берүүсү. Эгер мыйзамда бүтүм жараксыз болгондо башкача каралбаган учурда, накталай алган нерсени кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү болбосо, анын акча баасында кайтарып берет. Эки тараптуу Р. жалпы эреже болуп саналат; 2) эларалык укукта баскынчылык же дагы башка эларалык-укуктук жосун жасап, анын натыйжасында башка мамлекетке келтирилген зыянды басылып алынган аймактан таланып-тонолуп алынган же мыйзамсыз ташылып кеткен мүлктү кайтарып берип, баштагы калыбына келтирүү аркылуу жоюу же азайтуу милдети менен белгиленүүчү мамлекеттин материалдык эларалык-укуктук жоопкерчилигинин бир түрү.
Мусулман укугу Мусулман укугу – ушу таптагы негизги делген укук тутумдарынын (укук түркүмдөрүнүн) бири; жерпайы жана башкы курамдык бөлүгү диний аныктамалар менен исламдын көрсөтмөлөрү болгон, ошондой эле алар менен өзөктөш байланыштуу диний ишенимге сугарылган адеп-ахлактык жана юридикалык ченемдерди түзгөн социалдык ченемдердин топтому. Диний укуктун башка тутумдарындай эле, М. у. аймактык эмес, жекече укук болуу менен, мусулман коомчулугунун мүчөлөрүнүн арасында жайылтылат. М. у-нун булагы – куран, сүрөө, хадис, үрп-адат. М. у. VII кылымда пайда болуп, азыр айрым өлкөлөрдө гана баштагы калыбында калды (Сауд Аравиясында, Оманда, Бириккен Араб Эмиратында). Көпчүлүк мусулман өлкөлөрүндө М. у. укук тутумунун бир бөлүгү болуу менен, негизинен «жеке кертбаш ыйгарым укугуна» байланышкан маселелерди жөнгө салып турат (кертбаш укугу, нике, мурас, керез). Калган тармактарды роман-герман укук тутумунан же жалпы укук тутумунан өздөштүрүлгөн мыйзамдарды камтыйт. Бирок, биркатар өлкөлөрдө (Ооганстан, Иран, Судан, Пакистан, Ливия, Йемен) М. у. 1980–1990-жылдары өзаракет чөйрөсүн кайрадан кеңейтти, т.а. кылмыш-жаза укугу кыйла исламдаштырылды.
Чач агаруу Ал организмдин картайышы менен коштолот. 35-40 жаштагы адамдардын чачы анда-санда агара баштайт. Бирок айрым учурда жаштарда да пайда болот. Адегенде саамай чач, кийин бүт баштагы чач агарат, кийинчерээк каш, кирпикти ак басат. Улгайган кезде чачтын толук агарышы физиологиялык көрүнүш болуп эсептелет. Ал эми жаштардын чачынын агарышы нерв системасынын, ички секреция бездеринин ишинин бузулушу, витамин жетишсиздигинен, аз кандуулуктан, катуу чарчоодон, катуу кайгыруудан болушу мүмкүн. Чачтын эрте агарышы тукум куума да болуп, жакын туугандардын арасында кездешет. Агарган чачты калыбына келтирүүгө болбойт. Бирок косметикалык максатта өсүмдүктөн алынган (басма, хна, көк жаңгактын кабыгы) же химиялык боёктордун жардамы менен боёсо болот. Мындан сырткары калыбына келтиргичтер колдонулуп, бирок анда коргошун болгондуктан көпкө пайдаланууга болбойт. Мындай калыбына келтиргичтер кош бойлуу аялдарга, бөйрөгү ооругандарга, бала эмизген энелерге сунуш кылынбайт.
Көкмончок Көкмончок — кейипкер. Семетейди Канчоро, Кыяс чыккынчылык менен жарадар кылганда сыйкыр менен кайып кылып алып кеткен пери кыз, Айчүрөктүн сиңдиси. Саякбай Каралаевдин вариантында К. жаралуу Семетейге өзү келип, туман түшүрүп, жаан жадырып, жан адамга көрсөтпөй Кайыпчынын кара тоосуна алып кетет да, сыйкыр менен Тайбуурулду , Акшумкарды , Кумайыкты баатырдын колуна тийгизип, кулагын уккус кер, көзүн көргүс көр кылып, жолун дубалап элге жолотпой алып жүрөт. Багыш Сазановдун вариантында Семетейди Кыяс өлтүргөндө ай, күн тутулуп, катуу жаан жаайт. Айчүрөк Семетейдин сөөгүн кайтарып тургула деп Акшумкар менен Кумайыкты коё берип, өзү «тили темир, жаагы жез» сыйкырдуу комузун кагат, анын үнүн Көйкаптагы дөөнүн кызы К. угуп, көп дөөлөр менен келет да, Семетейдин сөөгүн көккө алып чыгып, «баштагы өткөн пайгамбар» Так-Сулаймандын жанына бекитет.