Top 10 similar words or synonyms for dien

phu    0.977991

bien    0.976407

grave    0.966206

turbulent    0.965383

morning    0.965128

scholarly    0.963592

dawn    0.963189

finals    0.962748

fu    0.962734

ling    0.961735

Top 30 analogous words or synonyms for dien

Article Example
ប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាម ក៏ប៉ុន្តែ ពួកបារាំងភ្លាមៗបានអះអាងអំណាចឡើងវិញ ដែលពួកគេបានប្រគល់ឲពួកជប៉ុន ហើយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទីមួយ (១៩៤៦-៥៤)ក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើង ។ ការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃ ៧ឧសភា ១៩៥៤ នៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់វៀតណាមធ្វើឲពួកបារាំងបរាជ័យនៅដៀន​ បៀន ភុ (Dien Bien Phu) ។ សន្និសិតសឺណែវឆ្នាំ១៩៥៤បានបន្សល់ឲវៀតណាមនូវប្រទេសដែលបែងចែកគ្នា ដែលមានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនិស្តរបស់ ហូ ជីមិញគ្រប់គ្រងនៅភាគខាងជើងពីហានណូយ និងរបប ង៉ោ ឌិញ ឌៀម (Ngo Dinh Diem) ដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនៅភាគខាងត្បូងពីសៃហ្កន (ក្រោយមកទៀតជាទីក្រុង ហូ ជីមិញ) ។
សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ Unlikely alliances had to be made between left and right-wing parties in order to form a government invested by the National Assembly, which resulted in strong parliamentary unstability. Hence, France had fourteen prime ministers in succession between the creation of the Fourth Republic in 1947 and the Battle of Dien Bien Phu in 1954. The rapid turnover of governments (there were 17 different governments during the war) left France unable to prosecute the war with any consistent policy according to veteran General René de Biré (Lieutenant at Dien Bien Phu).
សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ The same month, the United States delivered additional aircraft, again using the USS "Windham Bay" . On April 18, 1954, during the siege of Dien Bien Phu, the delivered 25 Korean War AU-1 Corsair aircraft for use by the French Aeronavale in supporting the besieged garrison.
សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ Hollywood made a film about Dien Bien Phu in 1955, "Jump Into Hell" , directed by David Butler and scripted by Irving Wallace, before his fame as a bestselling novelist. Hollywood also made several films about the war, Robert Florey's "Rogue's Regiment" (1948). Samuel Fuller's "China Gate" (1957). and James Clavell's "Five Gates to Hell" (1959).
សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ Negotiations between France and the Việt Minh started in Geneva in April 1954 at the Geneva Conference. During this time the French Union and the Việt Minh were fighting the most epic battle of the war at Dien Bien Phu. In France, Pierre Mendès-France, opponent of the war since 1950, had been invested as Prime Minister on June 17, 1954, on a promise to put an end to the war, reaching a ceasefire in four months:
សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ Famous Communist propagandist Roman Karmen was in charge of the media exploitation of the battle of Dien Bien Phu. In his documentary, "Vietnam" (Вьетнам, 1955), he staged the famous scene with the raising of the Viet Minh flag over de Castries' bunker which is similar to the one he staged over the Berlin Reichstag roof during World War II ("Берлин" , 1945) and the "S" shaped POW column marching after the battle, where he used the same optical technique he experimented before when he staged the German prisoners after the Siege of Leningrad ("Ленинград в борьбе" , 1942) and the Battle of Moscow ("Разгром немецких войск под Москвой" , 1942).
សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ The Afrique Occidentale Française (AOF) was a federation of African colonies. Senegalese and other African troops were sent to fight in Indochina. Some African alumni were trained in the Infantry Instruction Center no.2 ("Centre d'Instruction de l'Infanterie no.2" ) located in southern Vietnam. Senegalese of the Colonial Artillery fought at the siege of Dien Bien Phu. As a French colony (later a full province), French Algeria sent local troops to Indochina including several RTA ("Régiment de Tirailleurs Algériens" ) light infantry battalions. Morocco was a French protectorate and sent troops to support the French effort in Indochina. Moroccan troops were part of light infantry RTMs ("Régiment de Tirailleurs Marocains" ) for "Moroccan Sharpshooters Regiment".
សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ By 1954, despite official propaganda presenting the war as a ""crusade against communism" ", the war in Indochina was still growing unpopular with the French public. The political stagnation of the Fourth Republic meant that France was unable to extract itself from the conflict. The United States initially sought to remain neutral, viewing the conflict as chiefly a decolonization war. The Battle of Dien Bien Phu occurred in 1954 between Viet Minh forces under Vo Nguyen Giap supported by China and the Soviet Union and the French Union's French Far East Expeditionary Corps supported by Indochinese allies. The battle was fought near the village of Dien Bien Phu in northern Vietnam and became the last major battle between the French and the Vietnamese in the First Indochina War. The battle began on March 13 when preemptive Việt Minh attack surprised the French with heavy artillery. Their supply lines interrupted, the French position became untenable, particularly when the advent of the monsoon season made dropping supplies and reinforcements by parachute difficult. With defeat imminent, the French sought to hold on till the opening of the Geneva peace meeting on April 26. The last French offensive took place on May 4, but it was ineffective. The Việt Minh then began to hammer the outpost with newly supplied Russian Katyusha rockets along with all the other inventions and implements now being turned against the French. . The final fall took two days, May 6 and 7, during which the French fought on but were eventually overrun by a huge frontal assault. General Cogny based in Hanoi ordered General de Castries, who was commanding the outpost to cease fire at 5:30 pm and to destroy all material (weapons, transmissions, etc.) to deny their use to the enemy. A formal order was given to not use the white flag so that it would not be considered to be a surrender but a ceasefire. Much of the fighting ended on May 7; however, a ceasefire was not respected on Isabelle, the isolated southern position, where the battle lasted until May 8 1:00 am. At least 2,200 members of the 20,000-strong French forces died during the battle. Of the 100,000 or so Vietnamese thought to be involved, there were an estimated 8,000 killed and another 15,000 wounded. The prisoners taken at Dien Bien Phu were the greatest number the Việt Minh had ever captured: one-third of the total captured during the entire war. One month after Dien Bien Phu, the composite Groupe Mobile 100 (GM100) of the French Union forces evacuated the An Khe outpost and was ambushed by a larger Việt Minh force at the Battle of Mang Yang Pass from June 24 to July 17. On the same time, Giap launched some offensives against the delta but they all failed. The Việt Minh victory at Dien Bien Phu heavily influenced the outcome of the 1954 Geneva accords that took place on July 21. In August began Operation Passage to Freedom consisting of the evacuation of Catholic and loyalist Vietnamese civilians from communist North Vietnamese persecution.
សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ One point that neither the Americans nor the French seemed to grasp, was the concept of sanctuary. As long as the revolutionaries who are fighting a guerilla war have a sanctuary, in which they can hide out, recoup after losses, and store supplies, it is almost impossible for any foreign enemy to ever destroy them. In the early 1950s, southern China was used as a sanctuary by Việt Minh guerrillas. Several hit and run ambushes were successfully operated against French Union convoys along the neighboring Route Coloniale 4 (RC 4) which was a major supply way in Tonkin (northern Vietnam). One of the most famous attack of this kind was the battle of Cao Bang. China supplied the Việt Minh guerrillas with food (thousands of tons of rice), money, medics, arms, ammunitions, artillery (24 guns were used at Dien Bien Phu) and other military equipment including a large part of material captured from Chiang Kai-shek's National Revolutionary Army during the Chinese Civil War. Evidences of the Chinese secret aid were found in caves during Operation Hirondelle in July 1953. 2,000 Chinese and Soviet Union military advisors trained the Việt Minh guerrilla to turn it into a full range army. On top of this China sent two artillery battalions at the siege of Dien Bien Phu on May 6, 1954. One operated 12 x 6 Katyusha rockets China and the Soviet Union were the first nations to recognize North Vietnam.
សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ In the French news, the Indochina War was presented as a direct continuation of the Korean War where France had fought as a UN French battalion then incorporated in a U.S. unit, which was later involved in the terrible Battle of Mang Yang Pass of June and July 1954. In an interview taped in May 2004, General Bigeard (6th BPC) argues that ""one of the deepest mistakes done by the French during the war was the propaganda telling you are fighting for Freedom, you are fighting against Communism" ", hence the sacrifice of volunteers during the climactic battle of Dien Bien Phu. In the latest days of the siege, 652 non-paratrooper soldiers from all army corps from cavalry to infantry to artillery dropped for the first and last time of their life to support their comrades. The Cold War excuse was later used by General Challe through his famous ""Do you want Mers El Kébir & Algiers to become soviet bases as soon as tomorrow?" ", during the Generals' putsch (Algerian War) of 1961, with limited effect though. The same propaganda existed in the United States with local newsreels using French news footage, probably supplied by the army's cinematographic service. Occurring during the Red Scare years, propaganda was necessary both to justify financial aid and at the same time to promote the American effort in the ongoing Korean War. A few hours after the French Union defeat at Dien Bien Phu in May 1954, United States Secretary of State John Foster Dulles made an official speech depicting the ""tragic event" " and ""its defense for fifty seven days and nights will remain in History as one of the most heroic of all time." " Later on, he denounced Chinese aid to the Việt Minh, explained that the United States could not act openly because of international pressure, and concluded with the call to ""all concerned nations" " concerning the necessity of ""a collective defense" " against ""the communist aggression" ".